Jägarbrigaden - För beväringar

Beväringarna utbildas för uppgifter i organisationen under krigstid, inom jägar-, granatkastar-, stabs-, underhålls-, pansarvärns-, pansarvärnsrobots-, partigängar-, spanings-, militärpolis- och luftvärnstrupperna.

Lapplands jägarbataljon

1. Jägarkompaniet
1. Jägarkompaniet ger infanteriutbildning för uppgifter som stormgevärsskyttar, maskingevärsskyttar, prickskyttar, ordonnanser och stridsfordonsförare. Den viktigaste utbildningsmaterielen består av stormgevär, maskingevär och prickskyttegevär.

Stabs- och signalkompaniet
Stabskompaniet utbildar robotskyttar, pansarvärnsmän, militärpoliser, ordonnanser och stridsfordonsförare. Den viktigaste utbildningsmaterielen består av stormgevär, pansarvärnsrobot och tungt pansarskott och ger spanings- och partigängarradiotelegrafistutbildning för ordonnansuppgifter och partigängarradiounderofficeraresuppgifter.

Underhållskompaniet
Underhållskompaniet stöder de garnisonsspecifika funktionerna och utbildar beväringar till militärförare, sjukvårdsmän, militärkockar, stabsordonnanser och ordonnanser samt för uppgifter i olika sektorer inom underhållet. Den viktigaste utbildningsmaterielen är fordon och underhållsmateriel.

Granatkastarkompaniet
Granatkastarkompaniet utbildar signalister, granatkastarmän, eldledningsmän, mätningsmän, ordonnanser och stridsfordonsförare. Den viktigaste utbildningsmaterielen består av tunga och lätta granatkastare.

3. Jägarkompaniet
3. Jägarkompaniet tar emot rekryterna och ansvarar för utbildningen under grundutbildningsperioden. Efter grundutbildningen tar enheten emot de elever som beordrats till underofficersutbildning och ger underofficersutbildningen. 3. Jägarkompaniet ansvarar för chefsträningen i Jägarbrigaden.

 

Rovaniemi luftvärnssektion

Baskompaniet
Baskompaniet ger utbildning för uppgifter inom olika underhållsbranscher. Vid enheten utbildas ersättnings- och transportplutoner, evakueringsgrupper för akutvårdsplutonen, underhållstjänsteplutoner, kommenderingsplutoner och militärpolisplutoner. Enhetens styrka omfattar även deltagarna i garnisonens militärförarkurser samt beväringarna inom flygteknikbranschen.

2. Jägarkompaniet
2. Jägarkompaniet utbildar stormgevärsskyttar, maskingevärsskyttar, prickskyttar, ordonnanser, spanare, eldledare, sjukvårdsmän, robotskyttar, kockar och förare till det spridda jägarkompaniet. Den viktigaste utbildningsmaterielen består av stormgevär, maskingevär, prickskyttegevär och minor samt pansarvärnspjäser.

Luftvärnsbatteriet

Luftvärnsbatteriet utbildar luftvärnsmän för olika uppgifter med robot- och kanonmaterielen och utrustning för ledningscentraler. Den viktigaste utbildningsmaterielen består av luftvärnsrobot och luftvärnskanon samt ledningscentralens olika anordningar. På enhetens underofficerskurs utbildas förutom luftvärnsmän även militärpoliser.