Hyppää sisältöön

Maavoimien tutkimusorganisaatio

Maavoimien tutkimuskeskus tutkii puolustushaaran toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja tuottaa analyysin siitä, mihin suuntaan Maavoimia sekä sen aselajeja ja toimialoja tulisi kehittää.

Maavoimien tutkimuskeskus perustettiin puolustusvoimauudistuksen yhteydessä vuonna 2015. Maasotakoulun joukkoyksikkönä toimiva Maavoimien tutkimuskeskus on noin 70 hengen asiantuntijaorganisaatio, joka muodostuu Maataistelukeskuksesta sekä tutkimus- ja kehittämisosastosta. Keskuksen työpisteet ovat Haminassa, Riihimäellä, Hattulassa ja Niinisalossa. Tutkimuskeskus tuottaa vuosittain yli 50 tutkimusraporttia, jotka vaihtelevat suppeammista kenttäkoeraportista laajempiin tutkimusraportteihin.

Maavoimien kehittämistä käsittelevän tutkimuksen perustana ja keskeisenä lähteenä on puolustusjärjestelmän kehittämiseen liittyvä, ensisijaisesti Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tuottama strateginen tutkimus.

Maavoimien tutkimuskeskuksen keskeisimmät yhteistoimintatahot ovat Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, muiden puolustushaarojen tutkimuskeskukset ja teollisuuden strategiset kumppanit. Tutkimuksellista yhteistoimintaa lisätään myös kansainvälisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi Nato Science and Technology Organization (STO), Yhdysvaltojen maavoimien Training and Doctrine Command (TRADOC) ja Pohjoismaat).

Maavoimien tutkimusaloilla tehdään pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää tutkimusta eri aselajien suorituskykyjen korvaamiseksi asejärjestelmien elinkaaren lähestyessä loppuaan. Aselajit eivät taistele omaa sotaansa, vaan määräävänä tekijänä on Maavoimien taistelun kokonaisuus. Aselajien konseptit muodostavat loogisen ja yhteen sovitetun osuutensa Maavoimien taistelun doktriinista. Tältä pohjalta syntyvät joukkojen suorituskykyvaatimukset, jotka puolestaan asettavat vaatimukset eri asejärjestelmillä ja toimintamenetelmillä saatavalle vaikutukselle.

Operatiivis-taktista tutkimusta tehdään uhkalähtöisesti ja toteuttamiseen osallistuu henkilöstöä Maataistelukeskuksen lisäksi Maavoimien joukko-osastoista, Pääesikunnan alaisista laitoksista, muista puolustushaaroista ja Rajavartiolaitoksesta. Yhteistoiminnalla varmistetaan tutkimuksen laaja-alaisuus ja Puolustusvoimien yhteisoperaatiokehyksen huomioiminen maaoperaatioiden tutkimisessa. Maataistelukeskus on tutkinut muun muassa maaoperaatioiden toteuttamista nopeassa tilannekehityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa Maavoimien ja Maavoimien joukkojen käyttö- ja toimintaperiaatteet muuttuneessa toiminta- ja turvallisuusympäristössä. Tutkimuksessa korostuvat toiminta- ja turvallisuusympäristön arviointi, maaoperaatioiden toteuttaminen osana Puolustusvoimien operaatioita, viranomaisyhteistyö ja muutostarpeiden kartoittaminen Maavoimien sodan ajan joukkojen kokoonpanoihin.

Operatiivis-taktisen tutkimuksen painopiste muuttuu vuoden 2018 aikana. Maavoimien suorituskyky materiaalin ja henkilöstön osalta on hyvä 2030-luvun alkupuolelle asti. 2030-luvulle tultaessa monien Maavoimien asejärjestelmien elinkaari on päättymässä. Maapuolustuksen suuntaviivat 2030-luvulle ratkaistaan 2020-luvun alkupuolella, jotta tarvittava suorituskyky ehditään rakentaa hallitusti. Ratkaisumallin laatiminen on aloitettu tarkastelemalla 2030-luvun toimintaympäristöä ja teknologian nopeaa kehittymistä. Yksi keskeisimpiä tarkasteltavia asioita on autonomisten järjestelmien ja keinoälyn kehittyminen ja niihin liittyvät sotilaalliset sovellukset. Tutkimuskokonaisuus on erittäin laaja ja haastava. Tutkimuksen toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä Puolustusvoimien sisällä ja kansainvälisesti.

Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkimus- ja kehittämisosasto toteuttaa käsketyt Maavoimien hankkeisiin liittyvät kenttäkokeet ja muun testaustoiminnan. Osaston keskeiset asiakkaat ovat Maavoimien esikunnan aselajitarkastajat, jotka suorituskyvyn kehittämisen omistajina ohjaavat sektoreiden työtä. Tutkimus- ja kehittämisosaston työn moninaisuutta, laajuutta ja vaihtelevuutta kuvaa hyvin sen tekemät tutkimukset, jotka käsittelevät yksittäisen taistelijan välineitä aina Maavoimien yhtymätasoisen joukon johtamisjärjestelmiin sekä koko Maavoimiin vaikuttavaan tietojärjestelmään. Puolustusvoimien joukoille tällä hetkellä näkyvimpiä tuotteita ovat ohjelmoitava radiopohjainen M18-viestijärjestelmä ja MATI2-tietojärjestelmä sekä siihen liittyvä MATI2-taistelunjohtojärjestelmä.

Tutkimusta ja kokeiluja tapahtuu erillisissä testiharjoituksissa sekä varusmiesten taisteluharjoituksissa ja kertausharjoituksissa. Vuosien tutkimuksen ja testauksen tuloksena on päädytty olosuhteisiimme parhaiten sopiviin toimintamenetelmiin sekä niissä parhaiten toimiviin teknisiin ratkaisuihin.

Kehittämistyötä tehdään kiinteästi teollisuuden ja strategisten kumppaneiden kanssa unohtamatta kasvavaa kansainvälistä yhteistyötä erityisesti suojelun ja tulenkäytön aloilla. Osa kansainvälisestä yhteistyöstä tehdään eri asejärjestelmien monikansallisten käyttäjäryhmien piirissä, esimerkiksi LEOBEN-yhteistyö Leopard-taistelupanssarivaunujen yhteydessä.