Hyppää sisältöön

Reserviupseerikoulutus uudistuu keväällä 2019

Maasotakoulu
18.9.2018 0.30
Uutinen
Reserviupseerikoulun johtaja eversti Jouko Rauhala yhdessä reserviupseerikurssilaisten kanssa
Reserviupseerikoulutus muuttuu ja kehittyy, mutta maastossa ollaan edelleen. Kuvassa Reserviupseerikoulun johtaja eversti Jouko Rauhala yhdessä reserviupseerikurssilaisten kanssa.

Maavoimien reserviupseerikoulutus uudistuu osana puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelmaa. Reserviupseerikurssin kehittämisellä on mahdollista rakentaa nykyistä paremmin joukkueen johtajan osaamisperusta. Uudistettu reserviupseerikoulutus alkaa keväällä 2019 eksperimentaationa.

Maavoimien reserviupseerikoulutuksesta rakennetaan nousujohteinen koulutuskokonaisuus, joka:

  • tuottaa osaavia, toimintakykyisiä ja oppimishaluisia johtajia joukko-osastojen tarpeisiin ja edelleen sijoitettavaksi sodan ajan joukkoihin,
  • tuottaa yhtenäisen ja kestävän ymmärryksen omasta aselajista, Suomen puolustusjärjestelmästä ja kokonaismaanpuolustuksen toimintamallista,
  • on merkittävä instituutio suomalaisessa yhteiskunnassa ja tärkeä elementti kansallisen maanpuolustustahdon rakentumisessa.

Sotilas tähystämässä kiikareiden kanssa

Osaamisvaatimukset muuttuvat

Reserviupseerin osaamisvaatimukset muuttuvat. Muutoksilla vastataan muun muassa tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksiin ja muuttuvaan aliupseerikurssin opetussuunnitelmaan.

Tulevaisuuden reserviupseerikurssin päämääränä on kouluttaa toimintakykyinen joukkueenjohtaja tai vastaava, joka:

  • osaa koulutushaaransa mukaisen joukkueen tai vastaavan suuruisen osaston toiminnan perusteet ja johtamisen taistelussa tai osaa erikoistehtävänsä,
  • osaa kouluttaa johtamaansa joukkoa ja tuntee joukkonsa koulutuksen johtamisen periaatteet,
  • tuntee reserviupseereilta vaadittavat yleiset perustiedot.

Reserviupseerikurssi 2020, koulutuksen rakenne. Viikko 1 - Ryhmäytyminen ja orientaatio opiskeluun. Viikko 2 - Oman aselajin perustiedot. Viikot 3-7 - Aselajijohtajakurssi, oman aselajin mukaisen joukon johtaminen ja kouluttaminen. Viikot 8-15 - Syventävät opinnot, oman aselajin mukaisen joukon johtaminen taistelussa. Viikko 16 - Opitun reflektointi ja päättö

Opintojen rakenne kehittyy

Maavoimien reserviupseerikoulutuksen rakenne muuttuu palvelemaan paremmin tulevaisuuden tavoitteita. Rakenteella selkeytetään kurssin toteutusta ja mahdollistetaan kurssi- ja moduuliperusteinen opetus.

Kaikille yhteiset moduulit takaavat upseerioppilaille samanlaisen osaamispohjan yhteisissä opinnoissa - aselajista riippumatta. SA-sijoitus määrittelee niin sanotun johtajan urapolun varusmieskoulutuksessa.

Reserviupseerikurssi 2020, Kaikille yhteiset moduulit. Viikko 6 - Perusteet aselajien väliseen yhteistoimintaan. Viikko 7 - Koulutustapahtuman suunnittelu ja johtaminen. Viikko 11 - Aselajien välinen yhteistoiminta taistelussa. Viikko 12 - Yhteiskunnan turvallisuus ja oma aselaji osana puolustusjärjestelmää. Viikko 13 - Oma joukko osana taisteluosaston taistelua. Viikko 14 - Oman aselajin mukaisen joukon harjoituksen johtaminen. Viikko 15 - Toimintakyky osana taistelun johtamista.

Koulutuksen jaksottelulla, kurssien sisällöillä ja opintosuunnilla luodaan periaatteet opetuksen punaisen langan säilyttämiseksi. Koulutus jakautuu kahteen laajempaan jaksoon: aselajijohtajakurssi ja aselajin syventävät opinnot. Aselajijohtajakurssilla annetaan perusteet joukkueen tai vastaavan joukon johtamisesta ja kouluttamisesta. Aselajin syventävien opintojen aikana oppilaat syventyvät aselajin erityispiirteisiin ja luodaan pohja aselajin johtajana toimimiselle taistelussa ja eri toimintaympäristöissä.

Rakenteen kehittämisellä mahdollistetaan myös se, että johtajakauden kokelaskurssit integroidaan osaksi kurssia. Samalla mahdollistetaan muiden reserviupseerin tutkintoon johtavien opintojen integrointi osaksi pääkurssia. Tällaisia kursseja ovat vuosittain toimeenpantavat joukkueenjohtajakurssi sekä sotilasjohtamisen kurssi.

Parempia keinoja johtamistilanteisiin

Reserviupseerikoulutuksen koulutukseen integroidaan kiinteänä osana kokonaisvaltainen toimintakykykoulutus. Johtajan kokonaisvaltainen toimintakykyvalmius on pohja sekä oman toimintakyvyn kehittämiselle että joukon toimintakyvyn ja yksilöiden toimintakykyjen johtamiselle. "Taistelijan mieli" ja "Taistelijan keho" -opetuskokonaisuuksien myötä reserviupseeri saa entistä paremmat keinot haastaviin taistelukentän johtamistilanteisiin.

Sotilaita koulutustapahtumassa

Harjoitusten kehittäminen

Tulevaisuuden harjoitukset tukevat entistä paremmin johtajakoulutusta. Suunnittelussa huomioidaan jatkossa kattavammin kohderyhmä - koulutettavat ovat tulevia johtajia. Keskeisinä kehityskohteina ovat muun muassa simulaattoriavusteisen koulutuksen lisääminen harjoituksiin, palautekulttuurin kehittäminen sekä konkreettisen yhteistoiminnan harjoittelu.

Käskynantoharjoitukset lisätään osaksi harjoituksia. Nämä harjoitukset palvelevat entistä paremmin räväkkää johtamista taistelukentällä.

Parempaa johtamisosaamista

Nykyaikainen taistelukenttä, teknologian kehittyminen sekä yksilöiden asenne- ja arvoperustan muutos haastavat joukkueenjohtajia aivan uudella tavalla. Kuitenkin perinteiset ihmisten johtamisen taidot säilyvät edelleen keskeisinä joukkueenjohtajan taitoina. Johtamiskäyttäytymisen eri osa-alueiden tunnistamisella ja sen kautta kehittämisellä parannetaan yksilön valmiutta johtaa omaa joukkoa.

Kyky yhteistyöhön eli yhteistoimintavalmiudet ovat menestyksekkään taistelunjohtamisen edellytys. Harjoitustoiminnan kehittämisellä luodaan jokaiselle koulutettavalle mahdollisuus kehittyä yhteistyöosaamisessa. Yhteistoimintaa harjoitellaan myös jokaiseen harjoitukseen liittyvässä ennakkokoulutuksessa.

Kurssin arviointi pohjautuu tulevaisuudessa näyttöihin. Näyttö voi sisältää kirjallisia kokeita ja käytännön kokeita.

Johtajan kyky tulkita taistelukentän ilmiöitä kehittyy syventävissä opinnoissa. Syventävien opintojen niin sanottu ilmiöpohjainen opetus korostaa taistelukentän kokonaisvaltaista ymmärrystä.

Reserviupseerikurssin kokeiluvaiheessa eksperimentoinnissa kokeillaan sähköisen oppimispäiväkirjan käyttöönottoa. Henkilökohtainen oppimispäiväkirja tekee oppimisesta henkilökohtaisempaa. Kirjan avulla yksilö tarkastelee koulutusviikoittain tai tapahtumittain kasvamista joukkueenjohtajaksi.

Sotilaat seuraavat koulutusta pakettiauton tavaratilassa olevalta näytöltä

Kouluttajakoulutuksen kehittäminen

Kouluttajakoulutuksen lisäämisellä tavoitellaan entistä parempaa kouluttamisen valmiutta kurssin jälkeen ja vastataan aliupseerikurssin osaamistavoitteiden muutokseen. Kouluttajakoulutuksen ydin on kahdessa kurssin yhteisessä johtaja- ja kouluttajakoulutuksen moduulissa. Ensimmäisessä viikon mittaisessa opetustapahtumassa aiheena on "koulutustapahtuman suunnittelu ja johtaminen". Toisen aihe on "oman aselajin mukaisen joukon harjoituksen suunnittelu valmistelu ja johtaminen".

Koulutustaidollisen osaamisen kehittymistä upseerioppilas seuraa sähköisessä opintopäiväkirjassa.

Verkkopedagogiikka ja virtuaalinen koulutusympäristö

Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristön eli PVMoodlen käyttöä reserviupseerikurssin opetuksen tukena lisätään. Siten upseerioppilas voi opiskella myös viikko-ohjelman ulkopuolella haluamassaan paikassa. Samalla mahdollistetaan muiden opiskelijaryhmien kuin niin sanotun pääkurssin kustannustehokas oppiminen.

Virtuaalisen koulutusympäristön avulla kehitetään johtajien taktista ja johtamistaidollista valmiutta sekä johtamissuoritusten määrää kursseilla.

Varusmiehet harjoittelevat sotimista tietokoneluokassa simulaation avulla

Arvioinnin ja kehittämisen muutos

Reserviupseerikurssilla siirrytään arvostelusta jatkuvaan arviointiin, näyttöihin, auditointiin ja palautteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. Lisäksi opintojen ohessa upseerioppilas saa entistä paremmat työkalut oman oppimisen seuraamiseksi.

Reserviupseerikurssin arvioinnissa hyödynnetään sähköistä alustaa entistä tehokkaammin. Kurssin arviointi pohjautuu tulevaisuudessa näyttöihin. Näyttö voi sisältää kirjallisia kokeita ja käytännön kokeita. Näytöllä sidotaan entistä paremmin teoria käytäntöön. Kurssin arvioinnin tarkoituksena on jatkossakin varmistaa yksilöiden osaamisen kehittyminen opetustavoitteiden mukaisesti sekä tukea heikommin menestyneitä.

Reserviupseerikurssin, Maavoimien esikunnan ja joukko-osastojen välille luodaan vuorovaikutteinen laadunvarmennuskanava eli kaksisuuntainen palautejärjestelmä.

 

Kirjoittaja: Reserviupseerikurssin johtaja, everstiluutnantti Timo Hänninen

Patsas jossa kuvattuna kaksi taistelijaa