Hoppa till innehåll

Det hundraåriga fältartilleriet stöder nu och i framtiden

Armén
9.2.2018 9.56
Nyhet

Det självständiga Finlands artilleri tog sina första steg tillsammans med Artilleriskolan. Den 7.2.1918 anses vara dagen då både artilleriet och Artilleriskolan grundades.

Den här dagen utfärdade Högkvarteret en uppmaning till studenter och personer med teknisk utbildning att anmäla sig till artilleriet. Överbefälhavare Mannerheim godkände överstelöjtnant Vilho Nenonens förslag om att från och med det datumet grunda Artilleriskolan i Jakobstad. Till grund för Finlands artilleri låg då två pjäser vid batteriet som grundades i samband med erövringen av Uleåborg. Mycket har hänt längs vägen som leder från de dagarna till det artilleri vi har idag.

Artilleriets huvuduppgift är att stöda arméns operativa trupper i strid och att orsaka förluster för fienden. För att stöda artilleriet i denna uppgift har vi kontinuerligt och konsekvent utvecklat artilleriet som helhet. Inom utvecklingsarbetet har vi beaktat alla delområden och i synnerhet det faktum att vår fältarmé består av värnpliktiga. Idag är Finlands fältartilleri ett mångsidigt och modernt vapenslag som erbjuder våra värnpliktiga såväl intressanta och krävande uppgifter som oförglömliga upplevelser.

För att artilleriet ska kunna inverka på sitt mål är det viktigt att man noggrant kan positionsbestämma målet. Vid målanvisningen använder vi oss av modern teknik som gör det möjligt att noggrant poitionsbestämma mål både i ljus och mörker. Våra finsktillverkade mållokaliserare håller världsklass och möjliggör målanvisning för digital eldanvändning. Vår eldanvändningsförmåga är fortfarande utmärkt. Vi tillämpar fortfarande metoder som general Nenonen på sin tid utvecklade för att samtidigt kunna rikta flera eldenheters eld mot samma mål. Den finska eldledarutbildningen och eldledarnas kompetens är av toppklass. Det här är ett område där vi har mycket att erbjuda även våra internationella partner.

Också i fråga om eldgivningskontroll satsar vi på finländskt kunnande. Våra eldgivningskontrollsystem är avancerade och möjliggör ytterst mångsidig eldanvändning. Med våra existerande system är det till och med möjligt att en eldenhets olika vapen samtidigt utför olika elduppgifter mot olika områden. Det här å sin sida möjliggör snabb eldanvändning över ett stort område. Med den ammunition som vår finländska partner levererar uppnår vi ett skjutavstånd på upp till 40 kilometer. Till vårt förfogande har vi ett brett urval av ammunition som även omfattar pansarvärnsammunition.

Anskaffningen av de nya pansarhaubitsarna K9 Moukari förbättrar artilleriets förmåga ytterligare. Den nya pansarhaubitsen kompletterar genom sin stora rörlighet och sitt långa skjutavstånd våra tunga raketkastare med nya avståndsverkande förmågor. Pansarhaubitsen K9 är även utrustad med äkta förmåga att skjuta och väja undan, vilket gör den svår att kämpa emot.

Den hundraåriga Artilleriskolan har två uppgifter som är viktiga för vapenslaget: att utbilda personalen och att driva vapenslagets operativa utveckling framåt. För att fullt ut kunna utnyttja de nyaste tekniska lösningarna måste man säkerställa att den grundutbildning som yrkesmilitärerna får i sitt vapenslag är av hög kvalitet. Eftersom utvecklingen ständigt går framåt måste även personalen uppdatera sina kunskaper regelbundet. Lärandet är en livslång process. Vapenslagets operativa utveckling är också viktig. För att utbildningen skall kunna hållas säker och effektiv måste säkerhetsbestämmelser och reglementen hållas up-to-date. I det operativa utvecklingsarbetet ingår även att planera och leda stora skjutövningar. Med hjälp av dessa övningar kan artilleriregementenas utbildning styras i enlighet med de riktlinjer som vapenslagets ledning fastställer. För att kunna uppfylla dessa uppgifter strävar vi alltid efter att Artilleriskolans personal skall bestå av vapenslagets bästa experter. Det är en liten grupp som ska åstadkomma mycket.

Vårt 100-åriga artilleri är slagkraftigt och framtiden ser ljus ut. Inom armén pågår ett flertal projekt som strävar efter att ytterligare förbättra de olika delområdena inom artilleriets prestationsförmåga. Streck - meter - sekund. Dessa värden är beständiga. Artilleriet uppfyller sina uppgifter noggrant och i rätt tid, nu och i framtiden.

Artilleriinspektör överste Pasi Pasivirta

Chefen för Artilleriskolan överstelöjtnant Petri Majuri