Skip to content

Uppbådet är första steget mot beväringstjänsten

Arméstaben
Utgivningsdatum 27.9.2019 11.29
Nyhet

Uppbådet är vanligtvis de ungas första kontakt med Försvarsmakten och värnplikten. För många har de berättelser om beväringstjänsten som släktingar och vänner delat med sig av väckt frågor, som de unga som söker svar på vid uppbådet.

Syftet med uppbådet är att fastställa de ungas tjänstduglighet, alltså det hälsotillstånd som krävs i tjänstgöringen, och att besluta var och när de ska göra sin beväringstjänst. Innan beslutet fattas hörs de ungas egna önskemål gällande tjänstgöringen. Vid uppbådet erbjuds de unga stöd, besvaras deras frågor och ges tips med tanke på den kommande tjänstgöringen.

Det lönar sig att förbereda sig för uppbådet

Brevet med kallelse till uppbåd som de unga får på våren är den första påminnelsen om den kommande beväringstjänsten. Brevet innehåller information och anvisningar om hur man ska förbereda sig för uppbådet och publikationen Beväring.

Chefen för regionalbyrån i Mellersta Finland, överstelöjtnant Teijo Oksanen, uppmanar de unga som förbereder sig för uppbådet att fundera särskilt över sina egna önskemål och målsättningar angående framtiden.

– Det lönar sig att hålla i minnet de målsättningar man har beträffande studier och karriär då man förbereder sig för uppbådet. Utgående från dem kan man fundera på vilken utbildningsgren som skulle tjäna de egna syftena bäst, säger Oksanen.

Man kan bekanta sig med olika tjänstgöringsuppgifter på Försvarsmaktens intti.fi-sidor. Enligt Oksanen är det synnerligen viktigt att de unga hittar en lämplig tjänstgöringsplats.

– Jag skulle uppmuntra de unga att först och främst fundera vilken tjänstgöringsuppgift som skulle passa dem bäst. Först därefter lönar det sig att utreda vid vilket av våra truppförband sådan utbildning ordnas. Vi strävar efter att beakta de ungas önskemål beträffande tidpunkt och tjänstgöringsplats då de förordnas till tjänstgöring, förtydligar Oksanen.

Vid uppbådet möter Försvarsmakten de unga personligen

Det kan kännas nervöst att komma till uppbådet, men sist och slutligen förlöper hela tillställningen ganska lugnt. Syftet med uppbådet är att möta de kommande beväringarna personligen och svara på deras frågor angående tjänstgöringen. I samband med uppbådet håller Försvarsmakten kontakt med kommunerna i syfte att utveckla myndighetssamarbetet.

– Uppbådet är en utmärkt möjlighet för oss att ge den unga information om beväringstjänsten och besvara hans frågor. Det är synnerligen viktigt att vi får träffa de unga personligen och ser deras fysiska och psykiska hälsotillstånd som komplettering till de hälsointyg som kommits från läkarna, upplyser Oksanen.

Vid uppbådet möter de unga många nya människor, såsom personal från kommunen och Försvarsmakten samt ungdomsarbetare. Oksanen ser det sociala umgänget som bra övning med tanke på den kommande tjänstgöringen.

– I början av beväringstjänsten möter den inga många nya människor och bestämda förfaringssätt. Uppbådet förbereder dem alltså väl för tjänstgöringen till denna del, konstaterar han.

Uppbådet erbjuder vid sidan av den sociala aspekten den unga möjlighet att tala om sin egen livssituation, eftersom de som deltar i uppbådet diskuterar med ungdomsarbetarna om Time out-projektet. Även den kommande beväringstjänsten spelar en betydande roll när det gäller att förbygga utslagning.

– Alla beväringarna inleder sin tjänstgöring vid samma streck. Under tjänstgöringen uppmuntrar vid dem att upprätthålla gruppandan och samarbeta, berättar Oksanen.

Efter uppbådet är det dags att förbereda sig för tjänstgöringen

Då man avlägsnar sig från uppbådet avlägsnar är man litet klokare vad beträffar framtiden, men säkert uppstår det också nya frågor. Den kommande tjänstgöringen har blivit mera konkret än tidigare, men hur kan man förbereda sig för den?

Ett gott råd till en kommande beväring är att höja den fysiska konditionen. Att man ägnar sig åt motion stöder även det egna välbefinnandet och orken. Man kan börja höja sin kondition genom att utnyttja till exempel Försvarsmaktens kostnadsfria MarsMars-applikation, som kan laddas ned via telefonens appbutik. Även om man klarar sig med grundläggande kondition har man alltid nytta av att höja konditionen. I ju bättre skick man är då man inleder tjänstgöringen, desto bättre klarar man sig.

I publikationen Beväring får man en god bild av vad man har framför sig. Dessutom bör man komma ihåg att besvara den förhandsförfrågan som det egna truppförbandet skickat samt att meddela till regionalbyrån om det skett förändringar i hälsotillståndet eller om det finns behov av att föreslå en ändring av tjänstgöringsplatsen eller -tiden.

Det finns många råd om hur man kan förbereda sig för tjänstgöringen, men i de flesta betonas den egna attityden och betydelsen av motion. Oksanen är inne på samma linje.

– Med ett öppet sinne och god fysisk kondition kommer man långt, tipsar Oksanen.

Ju bättre du förbereder dig för uppbådet och den kommande tjänstgöringen, desto bättre kan du inverka på hur din tjänstgöringstid blir. Oberoende av vilka frågor du har angående tjänstgöringen kan du kontakta din egen regionalbyrå. Bekanta dig med intti.fi-sidorna följ våra kanaler i sociala medier!

Nuoria miehiä kävelemässä jonossa kutsuntoihin.

Lisätietoja

´