Handräckning är en väsentlig del av Finlands övergripande säkerhet

Armén 9.4.2020 8.14 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 8.28
Nyhet
kuva, jossa varusmies etualalla laskee liikennettä poliisin tukena

Trafiken till och från Nyland begränsas genom beslut av statsrådet. Polisen bad Försvarsmakten om handräckning 26.3 för att verkställa begränsningarna i syfte att fördröja spridningen av coronaviruset COVID-19. Försvarsmakten har assisterat polisen räknat från 28.3.

Försvarsmakten och polisen planerade verkställandet av uppgiften tillsammans i förväg, vilket gjorde att också beredskapen att verkställa uppgiften var hög. 

– Samarbetet mellan polisen och Försvarsmakten har fungerat utmärkt. Försvarsmakten var aktivt i kontakt med polisen i planeringsskedet vid polisens samarbetspalavrer och i verkställighetsskedet vid terrängrekognoscering som utfördes på plats och ställe, berättar Arméns beredskapschef, överste Pasi Hirvonen

I assisterande handräckningsuppgifter vid isoleringen av Nyland deltar beväringar från Karelska brigaden och Björneborgs brigad, Pansarbrigaden, Gardesjägarregementet samt Nylands brigad och Kustbrigaden. 

– Den handräckningsuppgift som pågår som bäst är inte exceptionell i Finland, eftersom stödjandet av andra myndigheter är en av Försvarsmaktens uppgifter enligt lag, påminner Hirvonen.

kuva, jossa varusmies ohjaa liikennettä

Beväringarna assisterar polisen till exempel i trafikdirigeringsuppgifter. Beväringarna är inte beväpnade,  och Försvarsmaktens personal används inte i farliga handräckningsuppgifter, som kunde kräva användning av maktmedel. Man har omsorg om beväringarna även under handräckningsuppgifterna. Man sköter noggrant om fälthygienen inom avdelningarna, för att smittorisken ska kunna minimeras. kuva, jossa varusmiehiä sotilaskodissa
– Försvarsmakten verkställer handräckning med alla sina befintliga resurser och prestationsförmågor som lämpar sig för uppgiften utan att äventyra sin viktigaste uppgift, det militära försvaret av Finland, säger Hirvonen.

Handräckningsprocessen börjar med att en behörig myndighet sänder en begäran om handräckning. För handräckning på land svarar Armén. En begäran om handräckning och begäran om annat stöd som gäller Armén inkommer till Arméstabens operationscentral. Beslut om givande av handräckning, avdelningens storlek och dess utrustning fattas som regel av militärmyndigheten.  

kuva, jossa viranomaisten ajoneuvoja

Förutsättningarna för ett smidigt samarbete under undantagsförhållande skapas genom övningar under normala förhållanden. Olika former av samarbete mellan polisen och övriga myndigheter övas månatligen i riksomfattande utsträckning, regionalt och lokalt. Man övar förutom under Försvarsmaktens övningar även under övningar som leds av andra myndigheter. 

– Samarbetet utvecklas exempelvis under utbildning och möten och även under kriser, konstaterar Hirvonen. 

Samarbetsuppgifterna är till nytta för både Försvarsmakten och andra myndigheter. Vid handräcknings-uppgifter får myndigheterna tillgång till utrustning som lämpar sig för uppgiften och kunnig personal, och myndigheternas förmåga att agera tillsammans utvecklas avsevärt.  

– Handräckningsuppgifterna stöder beredskapen att verkställa Försvarsmaktens huvuduppgift, försvaret av Finland, personalens kunnande samt utvecklingen av kunnandet. Armén utför i genomsnitt 400-500 handräckningsuppgifter per år, berättar Hirvonen.

Huvuddelen, alltså cirka 80 % av Arméns handräckningsuppgifter utgörs av identifiering och röjning av militära sprängmedel. Övriga uppgifter är stödjande av räddningsåtgärderna exempelvis genom att delta i släckningen av skogsbränder. Armén agerar även som materiel- och personalstöd vid eftersökning av personer och isolering av områden samt erbjuder sakkunnigtjänster till andra myndigheter. 

kuva, jossa löytyneitä räjähteitä

Lagen om försvarsmakten (551/2007) fastställer stödjandet av andra myndigheter som en av försvarsmaktens uppgifter, vilket innefattar: 

  • handräckning för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, för förhindrande och avbrytande av terroristbrott samt för skyddande av samhället i övrigt 
  • deltagande i räddningsverksamheten genom att tillhandahålla utrustning, personalresurser och sakkunnigtjänster som behövs i räddningsverksamheten 
  • deltagande i bistånd till en annan stat med anledning av terrorattack, naturolycka, storolycka eller annan motsvarande händelse.