Information om oss

Till Björneborgs brigads viktigaste uppgifter hör att utbilda krigstida trupper, sköta värnpliktsärenden inom Västra Finlands område samt genomföra handräckning som försvarsmakten ger i Västra Finland.

Vid Björneborgs brigad utbildas soldater för att försvara Finland och för krävande krishanteringsuppgifter runt om i världen. Vid Björneborgs brigad utbildas även Finlands internationella beredskapstrupp, som är en trupp som fått specialutbildning för krishanteringsuppgifter.

Brigadens uppgifter är förutom trupproduktion och givande av handräckning upprätthållande av insatsberedskap, personalens utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamhet, stöd av den frivilliga försvarsutbildningen och försvarsarbetet.

Brigaden utbildar årligen över 4 000 beväringar och stöder reservisternas frivilliga övningar och kurser.

Björneborgs brigad svarar även för rekrytering av de reservister som sänds till krishanteringsoperationer och krishanteringstruppernas personalfrågor.