Hoppa till innehåll

Info om oss

Markstridsskolan har tre truppenheter.

En tränare i en orange väst pekar på soldaterna i skogenUtbildningscentret

Markstridsskolans utbildningscenter planerar, bereder, verkställer och utvecklar den grundutbildning och fortbildning som Markstridsskolan erbjuder personalen samt beväringsutbildningen. Utbildningscentret verkställer också styrningen av den för Markstridsskolan beordrade militära yrkesutbildningen för underofficerare inom armén.

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningscentrets viktigaste produkter är läroplansenliga studier och examina, d.v.s.:

 • försvarsgrensstudier för arméns officerare
 • differentierande vapenslagsstudier för infanteri, artilleri, pionjärer och signalister samt studier i underrättelseverksamhet och elektronisk krigföring
 • försvarsgrensstudier för arméns underofficerare
 • differentierande vapenslagsstudier för infanteri, artilleri, pionjärer och signalister samt studier i underrättelseverksamhet och elektronisk krigföring
 • övrig av Arméstaben beordrad vidareutbildning för personalen

 

 

Två soldater siktar mot skogen. Den ena med ett anfallsgevär, den andra med en snigskyttegevär.

Reservofficersskolan

Reservofficersskolan har sedan år 1920 utbildat totalt över 175 000 reservofficerare till försvarsmaktens reserv. Reservofficersskolan hör till Villmanstrand-Fredrikshamns garnison och är belägen inne i Fredrikshamn.

 

 

 

 

 

 


Uppgifter

 • Reservofficerskurser (för armén, marinen och flygvapnet samt Gränsbevakningsväsendet)
 • Fortsättningskurser för officersaspiranter
 • Kurserna "Aliupseerista - upseeriksi reservissä" (Från reservunderofficerare till reservofficerare)
 • Plutonchefskurser (för underofficerare i reserven som ska studera vid Försvarshögskolan)
 • Kurs i militärt ledarskap (för personalen)
 • Utbildning av beväringar


Reservofficersskolan utbildar varje år två reservofficerskurser för armén. Även om den kallas reservofficerskurs för armén utbildas där chefer för alla försvarsgrenars och gränsbevakningsväsendets behov.
Övriga uppgifter är att erbjuda vidareutbildning för officersaspiranter och ordna riksomfattande repetitionsövningar.
Reservofficerskursen erbjuder utbildning vid fem grundenheter och totalt ca 25 plutoner eller troppar. Kursens totala styrka uppgår till ca 700 officerselever.
Utbildningen lägger grunden för de kunskaper och färdigheter som krävs för att i krigstid fungera som pluton- eller troppchef. Utbildningens tyngdpunkt ligger på ledarskap, vapenslagslära samt samarbete mellan olika vapenslag.
 

Soldater på marken i stridsutrustning. En klappar om datorn.Arméns forskningscenter

Arméns forskningscenter är en modern expertorganisation med verksamhet på flera orter. Vi utarbetar reglementen samt verkställer de forsknings- och utvecklingsuppgifter som beordras av chefen för Markstridsskolan.
Markstridscentrets viktigaste uppgift är att utveckla arméns taktik och stridsteknik på truppenhets- och stridsavdelningsnivå. Forsknings- och utvecklingsavdelningens viktigaste uppgift är att planera, utveckla och tillämpa prestationsförmågor, att bedriva forskning och utvecklingsarbete som stöder projekt och anskaffningar samt att bedriva prov- och testverksamhet som stöder alla ovannämnda delområden.
Största delen av Arméns forskningscenters ca 70 anställda jobbar i Fredrikshamn men tre forskningssektorer finns på andra orter. Eftersom den utrustning som forsknings- och testverksamheten riktar sig mot finns vid garnisonerna på dessa orter är Forsknings- och utvecklingsavdelningens artillerisektor placerad i Niinisalo, pansarsektorn i Hattula och signalsektorn i Riihimäki.

 

 

 

Arméns forskningscenter bedriver forskning inom tio olika områden:

 • infanteri
 • pansar och mekanisering
 • artilleri
 • pionjär
 • luftvärn
 • underrättelseverksamhet, övervakning och målgivning samt elektronisk krigföring
 • ledningssystem och signal
 • underhåll
 • utbildning och simulator
 • strid i bebyggelse

Forsknings- och utvecklingsarbetet vid Arméns forskningscenter bedrivs inte av enskilda forskare eller team bakom stängda dörrar utan framför allt ute på fältet, där som också trupperna finns. Arméns forskningscenter bedriver forskning och försöksverksamhet i samarbete med olika aktörer. Ofta genomförs försöken vid truppförbanden.
 

´