Hoppa till innehåll

Par av kämpar som ligger i skogen. En har en maskingevär och en annan har ett anfallsgevär.

Beväringsutbildning vid Björneborgs brigad

Björneborgs brigad utbildar beväringar på två orter vid fem olika truppenheter, som är Satakunta jägarbataljon, Satakunta pionjär- och signalbataljon, Satakunta artilleriregemente, Egentliga Finlands underhållsbataljon och Österbottens jägarbataljon.

Tankfartyg i skogenSatakunta jägarbataljon utbildar trupper för stötstaffeln för Björneborgs jägarbrigads, de territoriella truppernas och Finlands internationella beredskapstruppers behov. Vid Satakunta jägarbataljon utbildas beväringar för jägar-, eldlednings-, eldställnings-, spanings-, pansarvärns- och krishanteringsuppgifter.

Satakunta jägarbataljons grundenheter är 1. och 2. jägarkompaniet, Militärpoliskompaniet samt Pansarvärnskompaniet. Förutom jägarutbildning ges utbildning för alla specialuppgifter vid jägarkompanierna, såsom skarpskyttar, spanare, eldlednings- och eldställningsuppgifter. Vid bataljonen utbildas även pansarvärnsmän, fordonsmanskap, stridsräddare och andra specialuppgifter inom underhållet. Bataljonen verkar i Säkylä.

Vid Satakunta pionjär- och signalbataljon utbildas beväringar för stabs- och signal-, pionjär-, militärpolis- och skyddsenheter som stöder strid. Bataljonen upprätthåller och utvecklar även den militära krishanteringens prestationsförmåga hos stabs- och signalkompaniet, specialavdelningen för skyddstjänst och stridspionjärkompaniet.

Bataljonen har förmåga att ge handräckning i krävande CBRN-hotsituationer. Till bataljonen hör fyra grundenheter, Stabskompaniet, Signalkompaniet, Pionjärkompaniet och Skyddskompaniet.

Tung raketskyttare som skjuter raketVid Satakunta artilleriregemente får kanonjärerna och kastarmännen en mångsidig utbildning för olika uppgifter inom raketartilleriet, fältartilleriet och granatkasteriet. Satakunta artilleriregemente erbjuder utbildning inom indirekt eld årligen för över tusen män och kvinnor.

Regementet svarar för sin del för arméns slagförmåga till exempel med hjälp av det tunga raketartilleri- och rörliga granatkastarsystemet (AMOS) samt 155K98 fältkanoner. Vid Satakunta artilleriregemente ges beväringsutbildning vid 1. och 2. artilleribatteriet, Granatkastarkompaniet och Raketartilleribatteriet. Regementet verkar i Niinisalo.

Även Österbottens jägarbataljon, som verkar i Niinisalo, utbildar trupper för Björneborgs jägarbrigads och arméns riksomfattande trupproduktionsbehov. Förutom jägare utbildare truppenheten manskap för spanings- och eldledningsuppgifter samt för riksomfattande uppgifter inom flygspaningssystemet. Bataljonens grundenheter är 3. jägarkompaniet, Flygspaningskompaniet och Spaningskompaniet.

Egentliga Finlands underhållsbataljon har som uppgift att utbilda krigstida underhållskompanier. 1. underhållskompaniet i Säkylä svarar för underhållets underofficersutbildning och ger specialutbildning inom medicinalvården och underhållstjänsten. 2. underhållskompaniet i Niinisalo utbildar trupper speciallt för kompletterings-, underhålls- och föraruppgifter. Bataljonen verkar på två orter, i Säkylä och Niinisalo.

´