Hoppa till innehåll

Moderniseringen av de värnpliktigas utbildning garanterar ett trovärdigt försvar
Utbildning 2020 syns och hörs i reservofficerskursens undervisning

Markstridsskolan
1.7.2019 16.27
Nyhet
Reserviupseerikoulun varusmiehiä harjoituksessa rivissä.

Arméns reservofficersutbildning moderniseras som en del av försvarsmaktens program Utbildning 2020. Arbetet med att modernisera kursen började i Reservofficersskolan på våren 2018. De första enskilda pilotprojekten genomfördes på vintern 2018 - 2019 på reservofficerskurs 253. På den för tillfället pågående reservofficerskurs 254 sker de allra kraftigaste förändringarna, då en utbildning av ny typ nu verkställs som ett utbildningspilotprojekt.

Finlands försvarslösning baserar sig på allmän värnplikt. Värnplikten har en lång tradition i det finländska samhället, den värderas högt och med dess hjälp kan vi producera den kompetens som det militära försvaret av Finland behöver samt prestationsdugliga trupper.

Ett modernt, attraktivt och effektivt utbildningssystem utgör grunden för en fungerande värnplikt. Endast med hjälp av ett fungerande utbildningssystem kan vi nå de uppställda kraven på prestationsförmågan.

Ihmisiä luokassa seuraamassa kouluttajan opetusta panssarivaunuista.

Programmet Utbildning 2020 är en utbildningsreform, som beaktar helheten. I den ingår många pilotprojekt - experiment. Reformen ter sig i första hand som en modernisering av de värnpliktigas utbildning, men påverkar utbildningen inom hela försvarsmakten på ett övergripande sätt. Genom att utveckla utbildningens innehåll reagerar vi på förändringarna i verksamhetsmiljön, tar i bruk de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, moderniserar inlärningsmetoderna så att de svarar mot de lärandes förändrade färdigheter och förväntningar samt strävar efter att finna kostnadseffektiva och hållbara lösningar för att utveckla utbildningen på lång sikt. Bl.a. simulering, webbinlärning, ett mer effektivt utnyttjande av digitaliseringen samt en helhetsinriktad utbildning i fråga om funktionsförmåga är faktorer som betonas starkt inom reformen.

"Även om vi klarar oss bra i dag måste utbildningen ändå följa med sin tid och utvecklas, så att vi förblir starka också i morgon."

Moderniseringen av reservofficerskursen visar riktningen för ledarutbildningen

Den respons som beväringarna årligen ger vid tjänstgöringens slut visar att reservofficersutbildningen är högklassig. De viktigaste utvecklingsobjekten enligt responsen är ledarutbildningens kvalitet och innehåll. Samma slutenkät visar också Reservofficersskolans viktigaste styrka - officersaspiranternas uppskattning. Även om vi klarar oss bra i dag, måste utbildningen ändå följa med sin tid och utvecklas, så att vi förblir starka också i morgon.

Arméns reservofficersutbildning moderniseras som en del av försvarsmaktens program Utbildning 2020. Arbetet med att modernisera kursen började i Reservofficersskolan på våren 2018. De första enskilda pilotprojekten genomfördes på vintern 2018 - 2019 på reservofficerskurs 253. På den för tillfället pågående reservofficerskurs 254 sker de allra kraftigaste förändringarna, då en utbildning av ny typ nu verkställs som ett utbildningspilotprojekt. Reservofficersskolan har som riksomfattande aktör ett betydande ansvar för beväringarnas ledar- och utbildarutbildning, varför skolan har fått betydande pilotprojekt på sitt ansvar.

Arméns reservofficersutbildning byggs upp som en resultatinriktad helhet, som producerar kunniga, handlingskraftiga ledare med positiv attityd till lärande för truppförbandens behov och vidare placering i krigstida trupper. Samtidigt producerar utbildningen en enhetlig och hållbar förståelse av det egna vapenslaget, Finlands försvarssystem och totalförsvarets verksamhetsmodell.

"Ledarutbildningen för de värnpliktiga utvecklas inte i akademisk riktning, utan det centrala temat för utbildningen är att lära sig genom egen praktisk aktivitet."

Reformen av reservofficerskursen omfattar nio utvecklingsobjekt:

 1. kursens struktur
 2. helhetsinriktad utbildning i fråga om funktionsförmåga
 3. utveckling av övningarna
 4. inlärningsmetoderna
 5. ledarutbildningen
 6. utbildarutbildningen
 7. webbpedagogik
 8. simulering och virtuella inlärningsmiljöer
 9. utvärdering och respons.

Inom alla utvecklingsområden genomförs ett stort antal större och mindre pilotprojekt, genom vilka målsättningarna för Utbildning 2020 uppnås. Utvecklingsarbetet utvärderas enligt principen kontinuerlig utvärdering. Dessutom stöder Arméstaben och Reservofficersskolan utvärderingen genom responsenkäter som riktar sig till utbildarna och de som får utbildning.

Joukkueen johtaja johtaa joukkuettaan maastossa.

Ledarutbildningen för de värnpliktiga utvecklas inte i akademisk riktning, utan det centrala temat för utvecklingen av utbildningen är att lära sig genom egen praktisk aktivitet. Digitaliseringen utvecklas till en bättre dräng än tidigare, till husbonde duger den inte. Genom utveckling av undervisningsmetoderna minskar vi antalet lektioner av nuvarande typ. Målsättningen är att tillägna sig bättre praktisk ledarförmåga på stridsfältet.

Resultaten är uppmuntrande – men ännu finns det mycket att göra

Reservofficerskursen baserar sig på kurser och moduler, vilket ger god möjlighet att granska erfarenheterna under kursen redan medan den pågår. Reservofficerskursen består av fem kurser, nämligen:

 • Orienteringskurs (1 vecka)
 • Ledarkurs inom olika vapenslag (6 veckor)
 • Fördjupade studier (7 veckor)
 • Utbildarkurs (1 vecka)
 • Reflekteringskurs (1 vecka)

"Digitaliseringen utvecklas till en bättre dräng än tidigare, till husbonde duger den inte."

Den responsenkät som gjordes i slutet av orienteringskursen i maj 2019 visade att utvecklingsarbetet är på rätt väg. Den primära målsättningen för orienteringskursen är att ge dem som ska utbildas reservofficerens attityd och värdegrund. Kursdeltagarna upplevde att kursen var högklassig bl.a. eftersom utbildningsevenemangen var väl arrangerade och genomtänkta.

De nya undervisningsmetoderna har tagits emot med stor entusiasm. Reformen i fråga om undervisningsmetoder syns i synnerhet som hög uppskattning och motivation bland de lärande. Undervisningsmetoderna av ny typ möjliggör också bättre än tidigare uppkomsten av en nära och förtroendefull interaktion mellan utbildarna och de som får utbildning. Det tar sig uttryck i hög ömsesidig uppskattning.

Varusmiehiä urheilemassa kasarmin pihalla.

Enligt responsenkäten upplevdes även utbildningen i funktionsförmåga och i synnerhet helheterna "Soldatens fysik" som meningsfulla. En liten grupp upplevde emellertid övningarna som för tunga och ensidiga och detta kommer vi att reagera på redan under den kurs som nu pågår.

"Vi har tagit stora kliv i fråga om digitaliseringen och det är naturligt att något delområde inte ännu fungerar."

Den kraftiga ökningen av användningen av webbinlärningsmiljön PVMoodle utmanade både nätet, själva PVMoodle-systemet och utbildarna. Vi har tagit stora kliv i fråga om digitaliseringen, och det är naturligt att något delområde inte ännu fungerar. Som helhet betraktad upplevdes användningen av webbinlärningsmiljön som ett positivt utvecklingssteg. I fråga om användningen av de s.k. korridorskärmarna är vi ännu nybörjare.

Bland svaren i utbildarresponsenkäten visade det sig att utbildarna var oroliga över att de som ska utbildas var på olika nivåer i fråga om sin förmåga att tillägna sig saker. De personer som har inlärningssvårigheter behöver också i fortsättningen stöd för att uppnå inlärningsmålsättningarna.

Varusmies taisteluvarustuksessa seuraa kouluttajan opetusta.

De första veckorna av ledarkursen enligt vapenslag som har verkställts efter orienteringskursen har visat att i synnerhet utvecklandet av övningarna har kommit bra i gång. Ett viktigt tema inom utvecklandet av övningarna är "från utbildning av trupper till ledarutbildning". Denna helhet formar lärandet, så att det bättre än tidigare utvecklar den individuella ledarutbildningen. Resultaten är uppmuntrande och man kan förvänta sig att de aspiranter som blir klara från kursen är mera benägna att ta initiativ och förstår stridsfältet bättre.

Kunnandet sprider sig genom standardisering

Ett lyckat pilotprojekt avslutas alltid med rätta och ändamålsenliga slutsatser och utvecklingsförslag. Då man drar slutsatser gör man också en utvärdering av hur väl enskilda experiment har lyckats och hur de kan omsättas i praktiken.

"Finlands försvar stöder sig på kunniga och handlingskraftiga reservistchefer.

De pågående pilotprojekten kommer att utvärderas noggrant på hösten 2019 och god praxis kommer att standardiseras så att den omfattar hela kursen. En noggrann dokumentering gör det också möjligt att uppnådda lärdomar sprider sig så att de gagnar hela försvarsmakten.

Reservofficersutbildningen producerar såväl färdigheter för strid som vägkost för livet. Den för tillfället pågående reformen av ledarutbildningen har bara börjat. Om den slutförs omsorgsfullt erbjuder den ett bättre underlag än tidigare för att skapa prestationsdugliga trupper för det finländska försvarets behov. Finlands försvar stöder sig på kunniga och handlingskraftiga reservistchefer.

Kolme sotilassta seuraa koulutusta metsämaastossa.

Text: överstelöjtnant Timo Hänninen