Hoppa till innehåll

Ett rekordantal kvinnor sökte till frivillig militärtjänst

Armén
Utgivningsdatum 4.3.2021 9.54
Pressmeddelande
kuva jossa naissotilas taisteluvarustuksessa joukon osana

Frivillig militärtjänst för kvinnor lockade i år det genom tiderna största antalet sökande, då 1 675 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst. I framtiden underlättas ansökan till militärtjänst i och med att elektronisk ansökan tas i bruk.

1 675 kvinnor hade sökt till frivillig militärtjänst då ansökningstiden gick ut 1.3.2021. Föregående rekord är från 2018, då antalet sökande var 1 516. Från i fjol steg antalet sökande med cirka 250.  

Försvarsmakten är synnerligen nöjd med antalet sökande. Från och med 2017 har antalet sökande stabiliserats till över 1 000 sökande per år. Enligt kommendören för Armén, generallöjtnant Petri Hulkko är erfarenheterna av frivillig militärtjänst för kvinnor enbart positiva. 

– Vi siktar på att få cirka 2 000 kvinnor i tjänst per år. Vi är på god väg, men fortsättningsvis måste vi effektivera tillgången till information om tjänstgöringen bland unga kvinnor, konstaterar Hulkko.

Försvarsmakten erbjuder varje kvinna som valts till tjänstgöring en resultatinriktad utbildning som är fylld av upplevelser. Försvarsmakten har under de senaste åren kraftigt utvecklat sin utbildning. Det pågående programmet Utbildning 2020 förnyar undervisningsmetoderna och gör simulering och funktionsförmågan som helhet betraktad till en del av den dagliga utbildningen. Av det kunnande som uppnåtts under utbildningen  har man nytta även efter utbildningen, till exempel inom civila studier och i arbetslivet. Den respons som de kvinnor som hemförlovats ger i slutenkäten har under de senaste åren hållit hög nivå; man är alltså synnerligen nöjd med kvaliteten på utbildningen. 

De kvinnor som nu sökt förordnas till tjänst i huvudsak i 2022 års kontingenter, också de sista platserna i sommarkontingenten 2021 fylls.

– Det finns bra tjänstgöringsplatser för alla tjänstdugliga kvinnor, och vi strävar efter att beakta era önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Ta emot utmaningen, det lönar sig, uppmuntrar Hulkko. 

Den frivilliga tjänstgöringen för kvinnor har etablerat sig. Senaste år hade det gått 25 år sedan lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor godkändes. Försvarsmakten har under årens lopp redan utbildat över 10 000 kvinnor för reserven. För närvarande gör knappt tusen kvinnor per år militärtjänst. 

–  Kvinnornas motivation är synnerligen hög. Ett tecken på detta är att en proportionellt större andel av kvinnorna utbildas till ledare än vad fallet är bland männen. Bland annat var  en kvinna primus på föregående reservofficerskurs, säger Hulkko.

Att antalet kvinnor ökar gagnar Försvarsmakten på många sätt. 

– Till exempel i krishanteringsuppgifter behövs allt flera kvinnliga sökande som gjort beväringstjänst. Genom att kvinnorna tjänstgör höjs försvarsviljan och ökar medvetenheten om det militära försvaret bland hela befolkningen indirekt. Betydelsen av detta kan inte underskattas, funderar Hulkko.

Elektronisk ansökan öppnas i april - målet är att göra ansökan lättare och att öka antalet sökande 

Tröskeln att söka till frivillig militärtjänst för kvinnor blir lägre då elektronisk ansökan tas i bruk vecka 16. Målet med reformen är att underlätta ansökan och att öka antalet sökande till frivillig militärtjänst för kvinnor. Möjligheten att söka elektroniskt har ökat antalet sökande till Försvarsmaktens övriga uppgifter. 

Reformen gör även kundtjänsten i anslutning till ansökan smidigare, eftersom den elektroniska kundtjänsten hjälper till att fylla i ansökan och det inte längre behövs några pappersblanketter. Från och med vecka 16 kan ansökningsblanketten sändas inom Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst på adressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi. Man loggar in i kundtjänsten med bankkoder, elektroniskt personkort eller med mobilcertifikat.

Urval ordnas i april enligt det lokala läget 

De kvinnor som söker till militärtjänst kallas utgående från ansökan till ett urval som ordnas av regionalbyrån. Under urvalet ges information om beväringstjänsten och värnplikten, intervjuas sökandena och undersöks deras hälsotillstånd. Under urvalet har sökanden möjlighet att komma med önskemål gällande utbildningen och tjänstgöringen. 

Urval ordnas enligt det lokala läget antingen så att sökandena är närvarande eller också på distans. Regionalbyråerna kontaktar sökandena och meddelar om ett planerat urval kommer att ordnas på distans. Om förändringar meddelas även via Arméns och Försvarsmaktens webbsidor och i kanalerna i sociala medier, så det lönar sig att följa dem. 

Vid urval som ordnas i fysiska utrymmen iakttas de rekommendationer som givits av Institutet för hälsa och välfärd (bl.a. hand- och hosthygien, skyddsavstånd). Vid urvalet utdelas munskydd, och om användningen av dem samt om hygienpraxis och säkerhetsavstånd ges anvisningar på platsen). 

I planeringen av urvalen är man också beredd att reagera på snabbt föränderliga begränsningar gällande sammankomster. Antalet personer som deltar i urval och de utrymmen som står till förfogande varierar i olika kommuner. Vid behov förkortas programmet, görs sittordningen glesare och indelas deltagarna i grupper. Det sänds nödvändigtvis inte något meddelande om indelning i grupper före urvalet. 

Genom dessa åtgärder ser man till att avdelningarna är så små som möjligt och att kontakterna mellan personer blir så kortvariga som möjligt.

De som deltar i urval ombeds beakta följande säkerhetsåtgärder: 

  • Om du är sjuk, kontakta din egen regionalbyrå och kom överens om på vilket sätt du deltar i urvalet.
  • Tvätta händerna noggrant genast då du kommer till urvalet och håll god handhygien genom hela urvalet. 
  • Iaktta säkerhetsavstånd i förhållande till andra personer som deltar i urvalet. 
Antalet sökande till Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet 
•    Armén 1 355
•    Marinen 181
•    Flygvapnet 101
•    Gränsbevakningsväsendet 24
•    Specialtrupperna 14

kuva jossa hakijamäärät aiemmilta vuosilta 1995-2021

´