Sektioner
Meny
Armén

Armén utvecklar ledningen och reaktionsförmågan

Armén 17.5.2018 12.28
Pressmeddelande

Armén utvecklar sin verksamhet under de kommande åren. Satsningar görs i synnerhet på ledning, beredskap och reaktionsförmåga.

Vid sidan av Arméns ledning och beredskap utvecklas i synnerhet beväringsutbildningen, lokalförsvaret samt det internationella samarbetet. Genom att utveckla dessa eftersträvar man effektivitet även i fråga om utrymmeshanteringen. Utvecklingsarbetet går under benämningen Truppförband 2021.

Syftet med arbetet är att förbättra Arméns beredskap och reaktionsförmåga i alla beredskapslägen. Genom utvecklingen säkerställs att Arméns uppgifter och beredskap förverkligas, en effektiv, modern och säker utbildning för beväringarna samt kostnadseffektiv verksamhet inom Armén i framtiden.

Inverkan på organisationen och personalen

Stabernas organisation inom Arméns truppförband utvecklas genom omorganisering av de strukturer och den personal som behövs för beredskap, verkställande och ledning. Genom förändringen minskas fördröjningen mellan ledning och verkställande i olika störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Dessutom ökas samarbetet mellan truppförbanden samtidigt som arbetsfördelningen inom truppförbanden samt deras organisation utvecklas.

Alla förändringar görs inom ramen för Arméns nuvarande organisation, d.v.s. truppförbandens och regionalbyråernas antal och placering förblir oförändrade. Målet med utvecklingsarbetet är inte att uppnå personalminskningar. Personalens uppgifter och uppgifternas innehåll kan däremot förändras då tyngdpunkten ligger på utveckling och upprätthållande av beredskapen. Det är också möjligt att uppgifter och personer flyttas från en ort till en annan. Förflyttningarna kommer att ske enligt de normala processer och principer som tillämpas vid förordnande till tjänst. Alla personalorganisationer har informerats om saken under planeringsprocessens gång.

Förändringarna sker före 2021. Förändringarnas omfattning och tidtabellen för deras förverkligande varierar avsevärt från truppförband till truppförband. De största förändringarna sker inom området Sodankylä – Rovaniemi – Kajana i och med att huvuddelarna av staben för Jägarbrigaden flyttar till Rovaniemi. Dessutom flyttar personal från Kajanalands brigad till Rovaniemi enligt separat tidtabell.

Då personalens tjänstgöringsorter ändras sker detta enligt principen för en god arbetsgivare, och varje arbetstagares situation bedöms skilt. Därtill står alla flexibla arbetstidsarrangemang och de stödåtgärder som har samband med byte av tjänstgöringsort till förfogande. I norra Finland sker de första förändringarna då utrymmesfrågorna i Rovaniemi löser sig 2019. I andra truppförband är förändringarna mindre och gäller i huvudsak omorganisering av stabsstrukturerna, och denna sker under åren 2019 – 2020.

Utveckling av beväringsutbildningen

Beväringsutbildningen utvecklas i enlighet med programmet Puolustusvoimien Koulutus 2020, vilket kommer att inverka på verksamheten i alla truppförband som utbildar beväringar. Beväringarnas kunnande och personliga intresse för olika tjänstgöringsuppgifter och -platser beaktas bättre än förut och utbildningen effektiveras genom att man ser över utbildningsstrukturerna. Teknologin kommer att utnyttjas i stor omfattning bland annat i fråga om undervisningsmetoder och -material.

Försöken i enlighet med programmet inleds i Björneborgs brigad och Kajanalands brigad redan från och med kontingent 2/18 och fortgår samt utvidgas till kontingent 1/19, varefter beslut fattas om ett fullt ibruktagande av det nya utbildningsformatet.