Hoppa till innehåll

Armén utvecklar sin verksamhet under Bold Quest

Armén
Utgivningsdatum 25.4.2019 13.15
Pressmeddelande

Armén deltar i validerings- och testningsövningen Bold Quest 19.1 som en del av den normala övningsverksamheten. Markstridsskolans skjutövning hålls i Rovajärvi 30.4–24.5 och Jägarbrigadens stridsövning i Sodankylä 11–25.5. Ledningssystemsektorns operationscenter för övningen Bold Quest 19.1 finns i Riihimäki.

I de olika skedena av Markstridsskolans skjutövning där man skjuter med skarp ammunition deltar personer från Finland och utlandet. Under skjutövningen övar och stärker man kompatibiliteten mellan olika nationaliteters system för lägesmedvetenhet, ledning och eldanvändning. Som chefer för skjutövningen fungerar överstelöjtnant Ville-Veikko Vuorio, 30.4–13.5, och överste Kari Pietiläinen, 14.5–24.5, från Markstridsskolan.

Största delen av de finländska trupperna samt artilleri- och granatkastarmaterielen i Rovajärvi kommer från Kajanalands brigad och Björneborgs brigad. Största delen av den utländska personalen och materielen kommer från Sverige, Belgien och Frankrike. Förberedningarna inför övningen i Rovajärvi inleddes i slutet av april. Skjutövningen pågår under perioden 12.5–24.5.

I Jägarbrigadens stridsövning Riekko 19 i närheten av Sodankylä deltar personer från Finland och utlandet. Målsättningen med övningen är att stärka stridsteknik och prestationsförmåga för den beväringstrupp som är i trupproduktion vid Jägarbrigaden. Personalen som deltar i övningen kommer i huvudsak från Jägarbrigaden och Kajanalands brigad. De utländska övningstrupperna kommer från Norge och USA. Utöver personal deltar Norge även med CV90-pansarskyttebandvagnar. Chef för övningen är överstelöjtnant Petri Sipilä från Jägarbrigaden.

Ledningssystemsektorns nationella och multinationella operationscenter för övningen Bold Quest 19.1 finns i Riihimäki. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att skapa dataförbindelser, producera tjänster samt övervaka och hantera ledningssystem.

Kommendören för flygvapnet, generalmajor Pasi Jokinen, leder verkställandet av övningen Bold Quest 19.1 i Finland. Armén ansvarar för logistik, samverkan och säkerhetsarrangemang i övningsområdena i Sodankylä, Rovajärvi och Riihimäki. Armén undersöker och testar flera olika verksamhetsområden under Bold Quest.

Forskning och testning stärker den egna verksamheten

Armén har med några personer per år, deltagit i övningen Bold Quest utomlands sedan 2010. Målsättningen med deltagandet har varit att utveckla ledningssystemen. När övningen nu arrangeras i Finland har armén möjlighet att med en stor personal, mångsidigt och kostnadseffektivt, testa olika delfaktorer som inverkar på den totala prestationsförmågan.

Målsättningen med forskningsverksamheten är att samla observationer av hur arméns prestationsförmågor, truppstruktur, ledning och internationella samarbete kan utvecklas i framtiden. Arméns deltagande stöder på ett betydande sätt markförsvarets utveckling under 2020-talet. Forskningsobjekten är:

Allmän lägesbild, informationsutbyte och ledningssystemens kompatibilitet

Målsättningen med att skapa en lägesbild och att testa ledningssystemens kompatibilitet är att utveckla det nationella ledningssystemet. Genom testning konstateras ledningssystemets förmåga att stöda skapandet av lägesbilden och identifieras utvecklingsmål som hänger ihop med denna på olika ledningsnivåer. Genom att testa de spaningssystem som används utvecklas de nationella systemens funktion, kompatibilitet och informationshantering. Forskningsresultat och insamlad information utnyttjas för att utveckla ledningssystemens teknik och funktion.

Luftvärnets egenidentifiering

Genom att testa luftvärnets egenidentifiering säkerställer man att luftvärnets sensorer kan identifiera sina egna och samarbetspartnernas flygfarkoster. Samtidigt testas också systemens kompatibilitet och hur information förmedlas mellan systemen. Målsättningen är att de finländska systemen ska kunna få internationellt godkännande. Att genomföra de testflygningar som godkännandet kräver är mycket mera kostnadseffektivt i Finland än vid övningar som ordnas utomlands.

Underhålls- och logistikarrangemang

Genom att undersöka underhålls- och logistikarrangemang samlar man information om fungerande praxis inom logistikverksamheten. Vidare identifieras delområden inom underhåll och logistik som behöver stärkas på nationell nivå. Genom undersökningarna förbättras även arméns anvisningar för hur man skall planera underhållet och logistikstödet för multinationella evenemang.

Stabernas verksamhetssätt

Genom undersökningar samlar man information om och erfarenhet av samverkan mellan multinationella staber. Målsättningen är att identifiera nya möjligheter och behovet av att utveckla arméns ledningsverksamhet.

Live-miljöer och virtuella miljöer

Genom att forska i live-miljöer och virtuella miljöer samlar man information och erfarenheter för försvarsmaktens simulatorprojekt och undersökningar. Genom den erfarenhet man får genom evenemanget kan man utveckla utbildningsmetoderna inom personalens och beväringarnas utbildning.

Länkar och tilläggsinformation

Man kan följa med övningen på försvarsmaktens webbplats och i sociala medier under hashtagen #boldquest.

puolustusvoimat.fi/boldquest

facebook.com/puolustus

twitter.com/puolustusvoimat

instagram.com/puolustusvoimat.fi

Arméns forskningsämnen presenteras i en artikelserie som publiceras på webbplatsen maavoimat.fi i början av maj.

´