Hoppa till innehåll

Uppmuntrande erfarenheter av försöket med gemensam inkvartering

Armén
Utgivningsdatum 31.8.2020 12.46
Pressmeddelande
Försöket med gemensam inkvartering har pågått i Reservofficersskolan samt i Karelska brigaden och Kajanalands brigad. 

Beväringarna och personalen har varit nöjda med det försök med gemensam inkvartering som pågår i tre truppförband inom Armén. Enligt den respons som insamlats av beväringarna och personalen efter de första månaderna upplevs den gemensamma inkvarteringen som ett naturligt och fungerande arrangemang. Försöket som bygger på frivillighet fortgår åtminstone fram till slutet av 2020.

Försöket med gemensam inkvartering har pågått i Reservofficersskolan sedan maj. I Karelska brigaden och Kajanalands brigad inleddes försöket i juli. 

Personalen och beväringarna bedömer att försöket har ökat gruppsammanhållningen samt samhörighetskänslan hos dem som deltagit. Man har också  tyckt att den gemensamma inkvarteringen underlättat informationsgången. 

– Det är lättare för beväringscheferna att leda och instruera sin trupp när alla gruppmedlemmar befinner sig i samma stuga. Tidigare har kvinnornas stuga kunnat vara en aning avskild från den övriga enheten. Användningen av utrymmena upplevs som mera effektiv, berättar Arméns utbildningschef, överstelöjtnant Timo Hänninen.

Innebär den gemensamma inkvarteringen att alla beväringar startar från samma streck i högre grad än förut när det gäller uppnåendet av målsättningarna för lärandet?

– Många beväringar upplever att den förbättrade gruppandan till följd av den gemensamma inkvarteringen kan ha positiv inverkan på utbildningsresultaten. En del upplever att tävlingen mellan stugorna har förbättrat utbildningsresultaten. Beväringarna uppmuntrar varandra inom utbildningen och vågar leva sig in i situationen bättre än förut, beskriver överstelöjtnant Hänninen.

En del kan uppleva ångest 

Utgående från iakttagelserna från försöken kan man konstatera att det inte förekommit sådant beteende som skulle tyda på sexuella trakasserier, mobbning eller andra negativa följder. 

– En del av dem som deltagit i försöket har upplevt att språkbruket har begränsats till en del. En del av beväringarna känner en viss press att bete sig annorlunda än då representanter för det andra könet inte är närvarande. En del upplevde att deras privatliv hade begränsats, säger Hänninen. 

I Reservofficersskolan gav 90 procent av officerseleverna och i Karelska brigaden 70 procent och Kajanalands brigad 60 procent av sommarens rekryter sitt samtycke till att delta i försöket. Totalt gav cirka 2400 beväringar sitt samtycke. I Reservofficersskolan tillfrågades personerna om sitt samtycke innan kursen började och i Karelska brigaden och Kajanalands brigad innan de trädde i tjänst. Sammanlagt sex personer har tagit tillbaka sitt samtycke. Beväringarna har rätt att ta tillbaka sitt samtycke till deltagande i försöket när som helst, utan särskilda motiveringar. Under försöket undersöker man faktorer som ansluter sig till gruppbildning, ledarskap  och informationsgång, inte orsaker till att tjänstgöringen avbryts.

I slutet av 2020 bedöms vilka fortsatta åtgärder som vidtas i anslutning till gemensam inkvartering och fattas beslut om sådana.

´