Hoppa till innehåll

Arktisk utbildning utgör grunden för prestationsförmågan i Lappland

Jägarbrigaden
Utgivningsdatum 12.2.2019 14.49
Nyhet
Soldaten korsar floden med hjälp av avverkat trä och rep

Jägarbrigaden har tidigare ställt upp som sin vision att år 2020 vara ett såväl nationellt som internationellt känt och erkänt kunskapscenter för arktisk utbildning. Utgående från det intresse som utbildningen väckt såväl i hemlandet som utomlands, har vi redan uppnått denna målsättning.

Trots detta är vi inte ännu i mål, och har ingen anledning att invagga oss i självbelåtenhet. Som i all verksamhet, finns det också inom detta område utrymme för utveckling och förbättring.

Måste man ge separat utbildning i vinterfärdigheter, behärskar inte finländarna dem redan annars också? Det är klart att man kan ställa denna fråga, men varje halvår då en ny kontingent rycker in, är vi tvungna att besvara frågan jakande, ja det måste man. Krigshistorien är full av exempel på hur en trupp som har behärskat specialförhållandena bättre, har besegrat en till numerären mångfalt större trupp, som har haft sämre kunskaper om specialförhållandena. Finlands fältarmé skaffade sig under våra senaste krig ett gott rykte som en armé med god vinterstridsförmåga. Då man minns dessa berömda strider mot en stor numerär övermakt, glömmer man emellertid oftast bort att de finländska trupperna bara under vinterkriget led förluster som motsvarade styrkan av ca en division p.g.a. förfrysningar. Vår utrustning hade sina brister och vi var inte utbildade för vinterförhållanden då, och är det inte idag heller. Utrustningen har förbättrats märkbart sedan den tiden, men i och med vår urbaniserade livsstil, som innebär att vi på många sätt har fjärmat oss från naturen, har färdigheterna bland en tydlig majoritet försämrats jämfört med tiden för 80 år sedan.

Soldater skidor uppför backen

Nästan hela Finland anses höra till den subarktiska klimatzonen där det är typiskt med svala somrar och kalla vintrar. Klimatuppvärmningen kommer åtminstone inte under en nära framtid att förändra detta faktum, även om sommaren 2018 går till historien som rekordartat varm, också i Lappland. Fortfarande kan temperaturen i Lappland under vintrarna sjunka ända till -40 grader eller rentav lägre, snötäcket kan vara omkring en meter tjockt på vidsträckta områden, och kring nyår har vi dagsljus endast en stund mitt på dagen. Trots dessa förhållanden måste den militära verksamheten fortsätta, annars klarar vi inte av att försvara vårt lands nordligaste del. Det är trots allt vår försvarsmakts uppgift och därför satsar Jägarbrigaden på arktisk utbildning.

Jägarbrigadens arktiska utbildning består dels av utbildning för vinterförhållanden och stridsutbildning, dels av överlevnads- och stridsutbildning när marken är bar. Utbildning ges såväl till värnpliktiga som till personalen. Målsättningen med personalkurserna är i första hand att säkerställa att en tillräcklig kompetensnivå för den egna utbildarpersonalen upprätthålls, men samtidigt erbjuds också andra truppförband inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet samt olika militära läroinrättningar och övriga samarbetspartner kurser.

Kurs i vinterkrigföring

Kursen i vinterkrigföring som ordnas för personalen under den kallaste tiden i januari utgör kronan i Jägarbrigadens utbildningssystem. Dess genomförande enligt nuvarande modell kräver att man satsar mer personal, materiel och övriga resurser på den än på våra övriga kurser. Kursens namn har framtill nyligen varit Grundkurs i vinterkrigföring (Cold Weather Operation Basic Course), men vi har kommit fram till att det finska namnet är en aning och det engelska namnet klart vilseledande. Det är inte fråga om grunder, utan tilläggsutbildning för anställda som redan behärskar grunderna. Med anledning av detta planerar vi att ändra namnet och det engelskspråkiga namnet ändras så att det motsvarar det finska (Winter Combat Course).

Soldater på skytteområdet skidor till fots

Kursen är två veckor lång och inleds med en tuff utbildningsvecka som behandlar bl.a. hur man klär sig rätt, skyddar sig mot köldskador och sköter dem samt upprätthåller funktionsförmågan och hur man på vintern kan göra upp eld med hjälp av tillfälliga redskap. I kursen ingår också mångsidig skidträning (bl.a. i uppförs- och nedförsbackar, skidning på konstbana, skidning med och utan ryggsäck), många skjutövningar med och utan mörkerutrustning, skytte på skidor, användning av snöfordon, byggande av befästningar i snö, strid i snöförhållanden som en del av en infanteritrupp samt hur man korsar frusna istäckta vattendrag och räddar sig ur en vak. Det man lärt sig testas med Vesainens test, varefter kursdeltagarna gradvis utsätts för allt tuffare situationer under den krävande tillämpningsfasen, som räcker en knapp vecka, där situationen pågår 24/7. Dubbelsidigheten under tillämpningsfasen bjuder deltagarna på ytterligare utmaningar och fasen når sin kulmen då kursdeltagarna försöker väja undan för en förföljande beredskapsenhet. Kursens undervisningsspråk är engelska och förutom finländska yrkesmilitärer har även två finländska reservister, samt amerikaner, svenskar, tyskar, en dansk deltagit. Senaste gång hade kursen också estniska deltagare.

Överlevnadsutbildning

I sin överlevnadsutbildning har Jägarbrigaden, förutom i våra egna flera århundraden gamla färdigheter, sökt lärdom framför allt i Sverige och Norge. Alla tre länder genomför utbildning inom ramen för den engelskspråkiga förkortningen SERE (Survival - överlevnad, Evasion - dold flykt, Resistance - motstånd vid tillfångatagande, Escape - undsättning). Termens historiska bakgrund står att finna i de allierades räddningsutbildning för piloter under andra världskriget, men den nuvarande utbildningen i de nordiska länderna är skräddarsydd för våra förhållanden och tyngdpunkten ligger på spaningsfärdigheter i situationsenlig verksamhet. SERE-utbildningen kan delas in i fyra nivåer, A, B, C och utbildarnivå, av vilka A innebär teoriundervisning på grundnivå, B-nivån teoretisk och praktisk undervisning på medelnivå, som är avsedd för personal som i en farosituation på medelnivå riskerar att bli isolerad från sina egna trupper. Vid Jägarbrigaden får beredskapsenhetens infanteridelar samt partigängarradister denna utbildning. C-nivån är den mest krävande utbildningsnivån och den är avsedd för trupper som har hög risk att bli isolerade från de egna trupperna. Vid Jägarbrigaden får soldater som ska bli SERE-utbildare denna utbildning.

Soldater simmar i floden med stora ryggsäckar

Till utbildningen för SERE-utbildare hör dessutom en krävande utbildning i utmanande förhållanden, som hos oss innebär krävande utbildning i överlevnad under vinterförhållanden. Vid Jägarbrigaden ges utbildningen på B-nivå till personalen på hösten och till beväringar två gånger per år, på vårvintern och på hösten. I Finland inledde man för första gången i början av hösten 2018 en SERE-utbildarkurs för personalen, som lockade deltagare från alla försvarsgrenar samt från Gränsbevakningsväsendet. Den delen av kursen som ägde rum under barmarksperioden (C-nivån) var en mycket krävande två veckor lång prövning i mellersta Lapplands ödemarker, samt i stadsförhållanden i Rovaniemi. Kursen pågår fortfarande och för att komma upp till utbildarnivå måste deltagarna klara av vinterskedet i februari 2019.

Till slut

Alltid då och då hör man kommentarer som gör gällande att arktisk utbildning är originalitetsjakt som eftersträvas av en nordlig eller fjärran belägen trupp eller längtan efter onödig vildmarksromantik. Vi har ju också tidigare klarat av vintern utan desto mera utbildning. Det är emellertid så att den moderna människans färdigheter inom alla områden som gäller att klara sig i ute i naturen är sämre än de gångna generationernas färdigheter och därför finns det ett uttalat behov av utbildning. I en tid då Finlands befolkning tränger ihop sig vid södra kusten och klimatuppvärmningen dominerar nyhetsrapporteringen, glömmer många hurdana förhållanden som råder i Lappland. Söndagen den 26 januari 2019 på efternatten sjönk kvicksilvret till -38,7 C i Sodankylä och innan det hade temperaturen legat på ca -30 C i närmare en veckas tid. Väderleksprognosen har lovat att det ska bli varmare, men ännu då jag skriver detta har det inte hänt. Sommarens ständiga ljus, vidsträckta, svårforcerade myrar och blockmarker, ett glest vägnät och den överlag karga naturen skapar sina egna utmaningar. Innehållet i Jägarbrigadens arktiska utbildning är ingen modern raketforskning. I utbildningen försöker man förena erfarenheterna från hundratals och tusentals år av att leva i förhållandena i norr och vår moderna kunskap om människokroppen, näring och kläder, kryddad med de bästa internationella praktiska lärdomarna. Utbildningens målsättning är inte enbart att lära ut hur man klarar av förhållandena, utan samtidigt har man hela tiden siktet inställt på att fullgöra den erhållna militära uppgiften. Då vi utbildar och utrustar våra trupper på rätt sätt, är de arktiska förhållandena och den stränga general Vinter våra goda bundsförvanter. Målsättningen är en soldat, som inte endast klarar sig, utan som också förmår fullgöra sin uppgift och, ifall situationen så kräver, gör det omöjligt för inkräktare att klara sig.

Jägarbrigadens utbildningschef fram till 31.1.2019
Överstelöjtnant Ari Mure

Joukko-osasto Rovaniemi Sodankylä
´