Hoppa till innehåll

Armén utvecklar arktisk rörlighet inom EU-projektet EDIDP

Armén
Utgivningsdatum 1.7.2021 10.09
Pressmeddelande
Telakuorma-auto talvisessa metsässä

Europeiska kommissionen har beviljat landstridskrafterna i nio europeiska länder finansiering för att utveckla framtida fordonslösningar. I Finland används finansieringen inom projektet Utveckling av Arméns arktiska rörlighet, där man söker en ersättande fordonslösning för den nuvarande bandlastbilsmaterielen som håller på att föråldras och kommer att tas ur bruk.

Armén utvecklar och tryggar sina truppers rörlighet inom norra Finlands område genom projektet Arktisk rörlighet. Det europeiska försvarsindustriella samarbete som leds av Finland och som sker i form av ett multinationellt samarbete har ett nära samband med utvecklingsprojektet.

Tidigare i november 2020 undertecknade nio EU-länder ett intentionsavtal för att utveckla framtida pansrade fordon. Finland, Belgien, Danmark, Lettland, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland och Spanien har stött det gemensamma europeiska industrikonsortiets projektförslag (FAMOUS, European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems) för att utveckla innovativa framtida fordonslösningar, som förbättrar nya och existerande pansrade fordons prestationsförmåga. De teknologiområden som utvecklas hänför sig bland annat till rörlighet, energiproduktion, skydd, utvecklande av lägesmedvetenhet, autonomi, utveckling av vapensystemet samt förbättrande av upprätthållbarheten.

Europeiska kommissionen har nu i juni 2021 beviljat industrikonsortiet en EU-finansiering på nio miljoner euro i ansökningskategorin som avser utveckling av arméns prestationsförmåga. Patria leder industrikonsortiet, som omfattar totalt 19 företag från ifrågavarande länder. Industrikonsortiet deltog i den konkurrenspräglade ansökan för Europas försvarsindustriella utvecklingsprogram (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP). EDIDP är Europeiska kommissionens tvååriga program, som syftar till att förbättra EU:s försvarsindustris konkurrensförmåga. Programmet stöder med hjälp av EU:s budgetmedel utvecklandet av försvarsmateriel och -teknologier.  

I Finland används finansieringen inom projektet för utveckling av arktisk rörelse, där man utvecklar en ersättande fordonslösning för den nuvarande bandlastbilsmaterielen som håller på att föråldras och kommer att tas ur bruk. Arméns bandlastbilsmateriel är delvis föråldrad och kommer att nå slutet av sin livscykel senast på 2030-talet. Syftet med den ersättande nya fordonslösningen är att skapa en grund för prestationsförmågan inom nordlig rörlighet under de kommande årtiondena. Utvecklingen grundar sig på långvarig och grundlig forskning samt försvarsbudgeten och utvecklingsprogrammet i enlighet med den.

- Försvaret av det arktiska området och de nordliga områdena har fått ökad betydelse. Beredskapen att försvara hela landet förutsätter att Armén har förmåga att förebygga och trygga samt vid behov försvara även de nordliga områdena, betonar infanteriinspektören, överste Rainer Peltoniemi.
- Vi behöver utmärkt taktisk rörlighet i terrängen för de krävande förhållandena i norr samt förmåga att operera snabbt inom hela det vidsträckta området i norra Finland. Av det nya fordonet krävs utmärkt taktisk och operativ rörlighet. Genom projektet ersätter man de nuvarande i bruk varande bandlastbilarna och producerar samt bygger upp en fordonsmateriel för de mest prestationsdugliga trupperna inom det norra området.
Det här är en viktig öppning för Finland och samtidigt också ett betydande bevis på uppskattning från EU. För genomförandet av projektet får vi nu också finansiering från EU, samt tillgång till ett mer omfattande kunnande i nio EU-länder. Detta är det första EDIDP-projektet, där Finland fungerar som ledande stat. Här har Försvarsmakten och industrikonsortiet under ledning av Patria lyckats fint, sammanfattar överste Rainer Peltoniemi.

Armén informerar för sin del om projektets framskridande.

Försvarsministeriet informerade om ärendet 1.7.2021.

Ytterligare information om bandlastbilarna.