Hoppa till innehåll

Utbildning 2020 beaktar även soldatens psyke

Uttis jägarregemente
Utgivningsdatum 31.5.2019 11.18
Nyhet
En soldat i en snödräkt kryper ögonen i solen

Genom programmet Utbildning 2020 utvecklas uppbådssystemet, tjänstgöringsval, utbildningsmetoder samt utbildningssystemet som helhet. En nyhet är utbildningen som gäller soldatens funktionsförmåga.

Det nya utbildningssystemet har testats vid Björneborgs brigad, Kustbrigaden och Luftkrigsskolan sedan 2018. Den nya utbildningen tas i bruk på nationell nivå år 2020.

Förmågan att fungera är vid sidan av kunnandet en central faktor för soldaten. Begreppet funktionsförmåga omfattar en fysisk, psykisk, social och etisk helhet. Inom ramen för reformen av utbildningssystemet har man byggt upp två program för att utbilda funktionsförmåga, Soldatens psyke och Soldatens fysik, varav det senare lägger tonvikten vid den fysiska funktionsförmågan.

Med stöd av experternas erfarenhet

Soldatens psyke-programmet bygger på erfarenheter från olika länders försvarsmakter och i Finland bland annat från polisen, men det har också sin bakgrund i den praxis som cheferna för försvarsmaktens grundenheter och andra utbildare som deltar planeringen och genomförandet av utbildningen har bedömt som fungerande.

Utbildningen hjälper beväringen att ännu bättre än tidigare förstå och stärka sin egen motivation, att stärka sitt självförtroende och erbjuder verktyg för att klara av stressande situationer och återställa sin funktionsförmåga. Programmet stöder också beväringens engagemang i den egna uppgiften och stärker gruppsammanhållningen, som är oerhört viktig i militär verksamhet.

Avanto omgiven av snöklädda soldater

Målsättningen med Soldatens psyke-programmet är att ge beväringen grundläggande förståelse för psykisk, etisk och social funktionsförmåga samt förmågor som gör att beväringen kan upprätthålla sin funktionsförmåga både i tjänstgöringen och i krävande förhållanden på stridsfältet.

Soldatens psyke lär inte bara ut förmågor som behövs i militära sammanhang. Livshantering, hur man hanterar sin ork och bygger sitt självförtroende är kunskaper som man har nytta av under beväringstjänstgöringen men också senare i livet.

Kunskapen tillämpas också vid specialtruppens beväringsutbildning

Vid Uttis jägarregemente utbildas beväringar vid två enheter, Stödkompaniet och Fallskärmsjägarkompaniet. Precis som vid de andra truppförbanden kommer man också i Uttis att ta i bruk det nya utbildningssystemet i början av 2020.

Specialtruppernas mångsidiga uppgifter, krävande utbildning, stora verksamhetsområde och krävande krigstida uppgifter förutsätter att soldaterna har utmärkt funktionsförmåga. Personalstrukturen vid Uttis jägarregemente är helt annorlunda än vid arméns övriga trupper. Regementet har mer anställd personal än beväringar och prestationsförmågans kärna består av yrkeskunnig anställd personal och välutbildade reservister. Särskild vikt har alltid fästs vid den fysiska, psykiska, sociala och etiska funktionsförmågan på alla nivåer.

Den kunskap och kompetens som man tillägnar sig i utbildningsprogrammet Soldatens psyke ger goda färdigheter att fungera på stridsfältet och att vinna olika skeden av striden. Utbildningen som inleds under beväringstiden bör fortsätta systematiskt även för anställd personal och reservister. Detta satsar man hårt på i arméns specialtrupper.

Skidor och ryggsäckar uppradade i snön


 

´