Hyppää sisältöön

Koulutus 2020 katsoo myös taistelijan mieleen

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 31.5.2019 11.18
Uutinen
Lumipukuinen sotilas siristää silmiään auringossa

Koulutus 2020 -ohjelmalla kehitetään kutsuntajärjestelmää, palvelusvalintoja, koulutusmenetelmiä sekä koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan. Yhtenä uudistuksena on sotilaan toimintakykyyn liittyvä koulutus.

Uutta koulutusjärjestelmää on pilotoitu vuodesta 2018 lähtien Porin Prikaatissa, Rannikkoprikaatissa ja Ilmasotakoulussa. Valtakunnallisesti uudistus otetaan käyttöön vuonna 2020.

Sotilaalla toimintakyky on osaamisen rinnalla aivan keskeinen tekijä. Käsitteenä toimintakyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä kokonaisuudesta. Koulutusjärjestelmäuudistuksessa toimintakyvyn kouluttamiseen on rakennettu Taistelijan mieli ja Taistelijan keho -ohjelmat, joista Taistelijan keho -ohjelma keskittyy fyysiseen toimintakykyyn.

Ammattilaisten kokemuksia hyödyntäen

Taistelijan mieli -ohjelma on rakentunut useiden eri maiden asevoimilta ja Suomessa muun muassa poliisilta saatujen kokemusten perusteella. Taustalla ovat myös Puolustusvoimien perusyksiköiden päälliköiden ja muiden koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden hyviksi kokemat käytännöt.

Koulutuksen avulla varusmiestä autetaan entistä paremmin oman motivaationsa ymmärtämisessä ja vahvistamisessa, itseluottamuksen kehittämisessä sekä opetetaan työkaluja stressaavista tilanteista selviämiseksi ja toimintakyvyn palauttamiseksi. Lisäksi ohjelma tukee varusmiehen sitoutumista omaan tehtäväänsä ja vahvistaa ryhmäkiinteyttä, joka on sotilastoiminnassa erittäin tärkeässä roolissa.

Avanto jonka ympärillä lumipukuisia sotilaita

Taistelijan mieli -ohjelman päämäärä on kouluttaa varusmiehelle psyykkiseen, eettiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvä perusymmärrys sekä taitoja, joilla hän pystyy ylläpitämään toimintakykyään sekä palveluksessa että taistelukentän vaativissa olosuhteissa.

Taistelijan mieli ei opeta taitoja, joista on hyötyä ainoastaan sotilaan tehtävissä. Elämänhallintaan, oman jaksamisen hallintaan ja itseluottamukseen liittyvistä opeista on hyötyä varusmiespalveluksen aikana ja sen jälkeen laajemminkin omassa elämässään.

Opit käyttöön myös erikoisjoukon varusmieskoulutuksessa

Utin jääkärirykmentissä koulutetaan varusmiehiä kahdessa yksikössä, Tukikomppaniassa ja Laskuvarjojääkärikomppaniassa. Utissa uusi varusmiesten koulutusjärjestelmä otetaan käyttöön muiden joukko-osastojen tavoin vuoden 2020 alussa.

Erikoisjoukkojen monipuolinen tehtäväkenttä, haastava koulutus, toiminta-alueen laajuus ja vaativat sodan ajan tehtävät edellyttävät sotilailta erinomaista toimintakykyä. Henkilöstörakenne Utin jääkärirykmentissä poikkeaa selkeästi muista maavoimien joukoista. Palkattua henkilöstöä on rykmentissä enemmän kuin varusmiehiä ja suorituskyvyn terävin kärki muodostuu ammattitaitoisesta palkatusta henkilöstöstä sekä hyvin koulutetusta reservistä. Fyysiseen ja psyykkiseen, sosiaaliseen ja eettiseen toimintakykyyn on kaikilla tasoilla kiinnitetty aina erityistä huomiota. 

Taistelija mieli -koulutusohjelmassa opitut tiedot ja taidot antavat hyvät valmiudet taistelukentällä toimimiseen ja taistelun kaaren eri vaiheiden voittamiseen. Varusmiesaikana aloitetun koulutuksen tulee jatkua suunnitelmallisesti palkatun henkilökunnan ja reserviläisten koulutuksessa. Tähän panostetaan myös Maavoimien erikoisjoukossa voimakkaasti.

Suksia ja reppuja rivissä lumessa


Kuvituskuvat: Laskuvarjojääkärikomppanian talviolosuhdekoulutus Utissa.

´