Hoppa till innehåll

Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna

Arméstaben
Utgivningsdatum 12.8.2019 12.05
Pressmeddelande
Varusmiehiä maastossa. Yksi osoittaa kädellä etumaastoon.

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under tiden 15.8–13.12.2019. Regionalbyråerna ordnar sammanlagt 455 uppbådstillfällen på 248 orter. I uppbåden deltar i år sammanlagt cirka 35 000 värnpliktiga män. Uppbåd ordnas för alla värnpliktiga som fyller 18 år i år, d.v.s. de män som är födda 2001, och för dem som av någon anledning inte deltagit i uppbåd tidigare.

Uppbåden är en betydelsefull möjlighet för försvarsmakten att möta de unga personligen. Samtidigt håller man kontakt med kommunerna och de lokala myndigheterna i syfte att utveckla den övergripande säkerheten och myndighetssamarbetet. Uppgifter om uppbådet finns i uppbådskungörelserna på adressen varusmies.fi/sv/uppbaden.

Utgående från den information som finns till förfogande fastställs den uppbådspliktiges lämplighet för beväringstjänst, d.v.s. tjänstdugligheten, samt bestäms tidpunkten för inledandet av tjänstgöringen och tjänstgöringsplatsen. Under uppbådet ges därtill information om den värnpliktiges rättigheter och skyldigheter, tjänstgöringsuppgifterna vid olika truppförband, vapenslagen och om försvarsskyldigheten.

Vid uppbådet förordnas den unga i tjänst, om han konstateras lämplig för tjänst vid hälsoundersökningen. Läkaren föreslår en tjänstduglighetklass som lämpar sig för personen enligt gällande lagstiftning och försvarsmaktens anvisningar om hälsoundersökning. Beslut om tjänstdugligheten fattas av uppbådsnämnden.

Uppbåden är en betydelsefull möjlighet för försvarsmakten att möta de unga personligen.

Beväringstjänsten kan inledas i januari- eller julikontingenten under de kommande tre åren. Största delen av de unga inleder sin tjänstgöring i januari 2021 vid de truppförband inom armén, marinen och flygvapnet som utbildar beväringar.

Uppbåden har en betydande positiv samhällelig inverkan, eftersom man en sista gång når hela den manliga årsklassen. I uppbåden deltar även det uppsökande ungdomsarbetet, som intervjuar uppbådsdeltagarna personligen. Verksamhetskonceptet Time out, som drivs av det uppsökande ungdomsarbetet, erbjuder professionellt psykosocialt stöd i syfte att förebygga marginalisering bland unga i samband med uppbådet. Via Time out får de unga information, vars syfte är att förebygga och reda ut problem i den aktuella livssituationen.

Förbered dig för uppbådet i förväg

Uppbådsnämnden hör dig personligen och beslutar efter intervjun om din tjänstgöring. Säkrast får du en uppgift som du gillar om du redan vid uppbådet kan meddela ditt önskemål till uppbådsnämnden. Nämnden fattar beslut om din tjänstgöring enligt truppförbandens kvoter.

Det är viktigt att du bekantar dig med de tjänstgöringsuppgifter som truppförbanden erbjuder. Uppgifterna varierar enligt truppförband. Om tjänstgöringsmöjligheterna och -platserna får du tilläggsinformation på adressen varusmies.fi/sv/tjanstgoringsuppgifter-och-platser. Längden på din tjänstgöring och den uppgift för vilken du utbildas bestäms först i truppförbandet, inte vid uppbådet.

Du måste personligen delta i uppbådet. Tillstånd att vara borta från uppbådet kan ges endast av regionalbyrån. Om du är förhindrad att delta i uppbådet, ta kontakt med din egen regionalbyrå. Att vara frånvarande utan laglig orsak (t.ex. allvarlig sjukdom) är en straffbar gärning enligt värnpliktslagen.

Ta med dig följande till uppbådet:
– Körkort, pass eller identitetsbevis som utfärdats av polisen
– Läkarintyg om det efter hälsoundersökningen har skett sådana förändringar i ditt hälsotillstånd som inverkar på tjänstdugligheten

Bekanta dig noggrant med boken Beväring 2019 som följde med uppbådsbrevet i våras. I den finns det omfattande anvisningar och tips om hur du kan förbereda dig för uppbådet och tjänstgöringen. Fundera färdigt ut var och när du skulle vilja göra din beväringstjänst.

Förbättra din kondition Innan tjänstgöringen börjar, t.ex. med hjälp av försvarsmaktens MarsMars.fi-applikation. Du klarar dig också med grundkondition, men i ju bättre skick du är då du inleder tjänstgöringen, desto bättre klarar du dig.

Sök till specialtrupper före tjänstgöringen – till specialuppgifter under tjänstgöringen

Vill du utmana dig själv som en del av försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets specialtrupper? Till specialtrupperna, till exempel till specialgränsjägare eller dykare, förordnas man inte vid uppbådet, utan till dessa uppgifter bör du söka enligt ifrågavarande specialtrupps egen tidtabell. Du bör delta i uppbådet även om du söker till specialtrupper. Anvisningar om ansökan och ytterligare information om specialtrupperna finner du på adressen varusmies.fi/sv/uppgifter-som-soks-fore-tjanstgoringen.

Har du specialkunnande, arbetserfarenhet eller ett särintresse? I en specialuppgift har du möjlighet att utnyttja sådant kunnande som du skaffat dig före beväringstjänsten och utöka din värdefulla arbetserfarenhet, till exempel inom spaning, informationsteknik eller kommunikation. Till specialuppgifter söker du först under tjänstgöringens gång, i början av rekrytskedet. Läs mera om specialuppgifterna på adressen varusmies.fi/sv/uppgifter-som-kan-sokas-under-tjanstgoringen.

Regionalbyråerna hjälper dig före och efter tjänstgöringen

Regionalbyråerna som lyder under arméns truppförband betjänar dig före och efter beväringstjänsten. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd mellan uppbådet och tjänstgöringen, ta kontakt med din egen regionalbyrå och meddela om förändringarna. Ytterligare information finner du på adressen puolustusvoimat.fi/sv/regionalbyraerna. Regionalbyråerna besvarar dina frågor även på Facebook. Kolla ofta ställda frågor på adressen puolustusvoimat.fi/sv/ofta-fragat.

Ansökan till frivillig militärtjänst upphör i mars 2020

Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst inom alla vapenslag i armén, marinen och flygvapnet samt Gränsbevakningsväsendet. För att man ska kunna göra frivillig militärtjänst för kvinnor förutsätts finskt medborgarskap, 18-29 års ålder då tjänstgöringen inleds och att personens hälsotillstånd och övriga egenskaper lämpar sig för militärutbildning. Du kan söka tidigast det år då du fyller 18. Ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor bör vara framme hos den egna regionalbyrån senast 1.3.2020. Kvinnorna deltar inte i uppbåd, utan urval ordnas årligen i april för dem som sökt. Ytterligare information och anvisningar om ansökan finns på adressen varusmies.fi/sv/frivillig-tjanstgoring-for-kvinnor.

Länkar: