Sektioner
Meny
Armén

Till tjänstgöring via uppbåd

Armén 13.8.2018 9.33
Pressmeddelande

Försvarsmaktens 12 regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under perioden 15.8–14.12.2018. Totalt ordnar regionalbyråerna 469 uppbåd på 249 orter. Omkring 35 000 män deltar i år i uppbåden. Uppbådspliktiga är i år manliga finska medborgare födda år 2000 samt personer som under tidigare år har beordrats infinna sig för ny besiktning.

Vid uppbådet fastställs den värnpliktiges tjänstduglighet och på grundval därav fattas beslut om hans beväringstjänstgöring. Vid uppbåden ges också information om den värnpliktiges rättigheter och skyldigheter samt om olika truppförband och vapenslag.

– Uppbådspliktiga män är värnpliktiga från och med början av det år då de fyller 18 år. Uppbåden hålls för alla de män som i år fyller 18 år, berättar premiärlöjtnant Simo Penttilä vid Nylands regionalbyrå.

Man kan inleda beväringstjänstgöringen i januari- eller julikontingenten under något av de tre följande åren efter uppbådet (2019, 2020 och 2021). De allra flesta kommer att inleda sin tjänstgöring i januari 2020 vid något av de truppförband vid armén, marinen, flygvapnet eller Gränsbevakningsväsendet som ger beväringsutbildning.

– Uppbådsnämnden hör alla uppbådspliktiga personligen och fattar beslut om var och när beväringstjänsten ska genomföras. Till uppbådsnämnden kan man framföra sina önskemål gällande tjänstgöringen. Nämnden fattar beslut om tjänstgöringen i enlighet med truppförbandens kvoter, berättar premiärlöjtnant Penttilä om hur uppbåden går till.

Närmare information om uppbåden finns i regionalbyråernas uppbådskungörelser på adressen varusmies.fi/sv/uppbaden.

Det lönar sig att förbereda sig inför uppbåden

Innan man deltar i uppbådet lönar det sig att bekanta sig med tjänstgöringsuppgifterna, som det finns många olika av. Man har störst chans att komma till den uppgift man vill om man redan vid uppbådet kan framföra sina önskemål gällande tjänstgöringen.

Det finns olika uppgifter vid olika truppförband. Närmare information om tjänstgöringsmöjligheterna vid de olika truppförbanden finns på adressen varusmies.fi/sv/tjanstgoringsuppgifter-och-platser. Beslut om tjänstgöringstid och vilken uppgift du kommer att utbildas för, fattas dock inte vid uppbådet utan senare vid truppförbandet.

– Det lönar sig för den som skall delta i ett uppbåd att läsa Beväring-guiden som finns med i uppbådsposten. Det är viktigt att på förhand fundera över när och var man vill göra sin beväringstjänst, tipsar Penttilä.

Du kan ha nytta av dina civila kunskaper under tjänstgöringen. Före uppbådet är det bra att fundera över i hurdana uppgifter du kunde tillämpa dina egna kunskaper och på vilket sätt tjänstgöringen kunde vara till nytta för dig.

Man blir inte beordrad till specialtrupper, till exempel till specialgränsjägare eller dykare, vid uppbådet, utan dit måste man söka själv. Om du tänker söka till specialtrupper ska du ändå delta i uppbådet. Information om hur du söker och om specialtrupperna hittar du på adressen varusmies.fi/sv/uppgifter-som-soks-fore-tjanstgoringen.

Till specialuppgifter söker man under tjänstgöringen, i början av grundutbildningsperioden. I specialuppgifter kan du dra nytta av kunskaper som du hade innan beväringstjänstgöringen och samla på dig värdefull arbetserfarenhet. Läs mer om specialuppgifterna på adressen varusmies.fi/sv/uppgifter-som-kan-sokas-under-tjanstgoringen.

Kvinnor kan göra militärtjänst vid alla vapenslag vid armén, marinen och flygvapnet. Förutsättningarna för att bli antagen till frivillig militärtjänst för kvinnor är finskt medborgarskap, en ålder av minst 18 och högst 29 år samt att hälsotillstånd och övriga egenskaper är lämpliga för militärutbildning. Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den 1 mars 2019. Mera information finns på adressen: varusmies.fi/sv/frivillig-tjanstgoring-for-kvinnor.

Regionalbyråerna som hör till arméns truppförband betjänar värnpliktiga före och efter beväringstjänstgöringen. Närmare information om regionalbyråerna hittar du på adressen puolustusvoimat.fi/sv/regionalbyraerna. Försvarsmaktens regionalbyråer svarar på dina frågor även på Facebook. Där kan du även läsa de vanligaste frågorna som ställs till regionalbyråerna.

Uppbådsordlista

  • uppbådspliktig = Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som under uppbådsåret fyller 18 år. Uppbådspliktiga är även män som uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänsteduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år.
  • order om att inleda tjänstgöringen = Uppbådsnämnden fattar beslut om den värnpliktiges tjänstgöring och ger den uppbådspliktige personligen en order om att inleda tjänstgöringen. Ur ordern framgår när och vid vilket truppförband du ska inleda tjänstgöringen. Ordern om att inleda tjänstgöringen är samtidigt din resebiljett, så uppbevara den väl.
  • uppbådsnämnden = Uppbådsnämnden fattar beslut om den värnpliktiges tjänstduglighet och på grundval därav om förordnande till tjänstgöring eller befrielse från tjänstgöring. Nämnden kan också fatta beslut om att förordna den värnpliktige till ny besiktning vid ett uppbåd eller godkänna ansökan om civiltjänstgöring. Uppbådsnämnen består av en officer som fungerar som ordförande för uppbådsnämnden, en annan militär medlem och en representant för den kommun där uppbådet hålls.
  • uppbådspost = I god tid före uppbådet, i början av uppbådsåret, skickas en uppbådskungörelse per post ut till de uppbådspliktiga. I kungörelsen anges tid och plats för uppbådet. Med uppbådskungörelsen skickas också frågeformulär för tjänstgöring och hälsotillstånd, information om hälsogranskningen och Beväring-guiden. Spara uppbådskungörelsen så att du kommer ihåg vilken dag ditt uppbåd äger rum.