Hoppa till innehåll

Försvarets ledningssystem i frontlinjen av utvecklingen

Kajanalands brigad
Utgivningsdatum 10.4.2017 10.11
Pressmeddelande
Sotilaita ja tela-ajoneuvo

Arméns förnyade stridssätt samt de allt större beredskapskraven har på sistone utmanat ledningen och funktionaliteten av ledningssystemen som stödjer den. I dagens läge ska man kunna leda snabbt och förmodligen även utan särskilt varsel i säkerhetssituationer som byggs upp.

En soldat inuti ett kamouflerat fordon

Dessa situationer är dessutom så här under hybridhotens tidevarv "flermålssituationer" som kräver ett välfungerande myndighetssamarbete där Försvarsmakten förmodligen inte är den enda och inte nödvändigtvis ens behörig myndighet. Med tanke på ledningen är det viktigt att man kan bilda och dela en aktuell lägesbild samt utifrån den kontrollerat leda de egna prestationsförmågorna och genomföra det intensiva myndighetssamarbetet som situationen kräver. Som svar på de framkomna utmaningarna har armén redan under flera år utvecklat ett nytt, modernt M18-ledningssystem.

 

Soldater som reser upp en antenn i en snöig skog

Innovativa lösningar i bakgrunden

Digitaliseringen stödjer också försvarets ledningssystem: man har övergått från analog informationsöverföring till IP-dataöverföring, bekant från den civila världen. I bakgrunden till trådlösa radioförbindelser finns en nationell programstyrd radiolösning som redan länge utforskats i Finland och genom M18-ledningssystemet nu även produktifierats. Det behövs inte längre samma mängd diverse radiomateriel för olika frekvensområden och användningar: i dag kan de flesta av kraven implementeras programstyrt. Därmed har man med systemets huvudleverantör (Bittium Oyj) också kunnat bygga upp en smart dataplattform som stödjer moderna, mer rörliga landstrider.

En annan viktig nationell innovation har med förmedling av meddelanden att göra, som fortfarande utgör grundpelaren när det gäller informationsutbyte mellan taktiska ledningssystem. Med det nya meddelandesystemet (SVJ2) som Aalto-universitetet utvecklat och demonstrerat och som sedermera produktifieras kan man som en del av det nya ledningssystemet till exempel säkerställa att eldkommandon och ledningsmeddelanden förmedlas tillförlitligt mellan trupperna. Dessa två ovan nämnda, även internationellt sett innovativa lösningar har å ena sidan automatiskt fört med sig en betydande svårighetsfaktor till utvecklingen av det nya ledningssystemet. Å andra sidan kan man endast med hjälp av dem ta det "konkurrenskraftiga språng" som idag förväntas av taktiska ledningssystem.

Soldater som sätter upp en antenn ovanför fordonet

Något nytt, något gammalt

Inom armén ska man som den största försvarsgrenen när det gäller utveckling av ledningssystem beakta de redan tidigare anskaffade "Legacy"-systemen, eftersom de tillgängliga resurserna för utvecklingen av prestationsförmågor alltid är begränsade. Det är helt enkelt inte möjligt, eller ens rimligt, att byta hela ledningssystemet på en gång. Som exempel på dylika ärvda system kan man nämna analoga och digitala fältradiofamiljer samt kommandoplatslösningarna som anskaffats för ledningsplatser på olika nivåer.

Som en del av M18-ledningssystemutvecklingen har man i den nya ledningssystemhelheten integrerat de tidigare anskaffade apparater och delsystem som fortfarande är användbara. Ett exempel är de tidigare anskaffade ledningsplatscontainrarna och -fordonen som har utrustats med M18-materiel, och med hjälp av fältradioapparater möjliggör man delvis ledningsverksamheten på taktisk nivå även i det nya systemet. Helhetsmålet har varit att göra det nödvändiga utvecklingsarbetet och precisionsupphandlingar enligt det samt att ta ut allt möjligt utav de apparater och system som redan tidigare använts. I utvecklingen har man inte heller glömt bort de kommersiella dataöverföringskanaler som också kan användas under undantagsförhållanden samt de så kallade vardagsredskapen, det vill säga smarttelefoner och andra terminaler som nästan alla har i fickan.

 

Soldater i en snöig skog

Systematisk test- och försöksverksamhet möjliggör utvecklingen

När det nya ledningssystemet började utvecklas byggde man inom armén upp ett systematiskt testsystem där man delvis utgick ifrån utvecklingen av de civila ledningssystemen. Vid Markstridsskolans enhet i Riihimäki genomförs först så kallade integrationstester med olika apparat- och programvaruleverantörers senaste produkter. När helheten fungerar i "laboratorieförhållandena" under integrationstesterna överförs systemet till Kajanalands brigad för fälttester. Om systemet fortfarande konstateras fungera i dessa produktionsliknande tester kan versionen i fråga med arméstabens förordning tas säkert i bruk även inom de övriga armétrupperna.

Det innevarande året är det sjätte då Kajanalands brigad utför fälttester med M18-ledningssystemet. Detta har föregåtts av ett mångårigt skede av idékläckning och utveckling, för den programstyrda radion närmare tio år. Det ger en god bild av de utmaningar och tidsspann som utvecklingen av moderna ledningssystem är kopplat till. Den systematiska test- och försöksverksamheten har dock burit frukt: i år har merparten av arméns truppförband börjat ta M18-ledningssystemet i bruk steg för steg. Under 2018 blir även de resterande armétrupperna operativa användare av systemet, lagom när man tänker på det nya ledningssystemets namn.

 

Soldater och spårat fordon

Handlingssäkerheten avgör

Informations- och cybersäkerheten är helheter som man vid utvecklingen av M18-systemet i synnerhet har fäst uppmärksamhet vid. Ett modernt meddelandesystem som bygger på IP-dataöverföring är på grund av sin goda prestationsförmåga också ett eventuellt föremål för cyberattacker på olika nivåer. Därför har man närmat sig datasäkerheten i det nya systemet delvis ur ett annat perspektiv än i de tidigare taktiska meddelandesystemen. Utöver att man fortfarande krypterar dataöverföringsförbindelser har man i det nya systemet också alltmer övergått till att kryptera terminaler. På så sätt kan man försäkra sig om att system med olika krypteringsnivåer kan användas datasäkert i olika situationer.

Den allt mångsidigare dataöverföringen fungerar som en smart plattform för det nya M18-ledningssystemet men sist och slutligen avgörs framgången av de ledningssystemtjänster som slutanvändarna har till sitt förfogande. Därför ska informationen bakom tjänsterna vara tillgänglig, pålitlig och enhetlig. Dessutom ska man kunna presentera informationen så att den på det bästa möjliga, åskådliga sättet stödjer ledning av aktörer på olika nivåer. En viktig del av utvecklingsarbetet är även utveckling av lämpliga terminaler för slutanvändare samt att tjänster kan skalas så att de lämpar sig för den önskade ledningsnivån. Därför är en viktig tjänst i M18-ledningssystemet också arméns nya datasystem MATI2 som möjliggör utbytet av lägesbilden och ledningen på olika nivåer. Enligt det redan nedlagda Signalregementets motto "är det endast ett framkommet meddelande som räknas" – även i fortsättningen.

 

Antennmast uppförd

Joukko-osasto Kajaani
´