Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Kapten Väänänen vid Arméns forskningscenter leder internationell grupp

Markstridsskolan
19.8.2019 15.47
Nyhet
Validointipartio täydessä suojavarustuksessa iloisilla mielin lähdössä suorittamaan tehtävää.

Handboken för Natos CBRN-verksamhet validerades under finländsk ledning. Vad innebär validering? Enkelt uttryckt kan validering definieras som en metod som används för att säkerställa att en produkt uppfyller de krav som ställs på den och att den lämpar sig för sitt användningsändamål. Produkten behöver inte nödvändigtvis vara en apparat eller ett bruksföremål utan det kan också röra sig om en handbok eller t.ex. en vetenskaplig artikel. En handbok kan således också valideras.

I det militära beskriver en handbok vanligen truppers, systems eller apparaters funktioner och tillvägagångssätt. Den kan även ge handlingsinstruktioner och bruksanvisningar. Genom att validera en handbok kan man således säkerställa att handboken ger användaren alla nödvändiga instruktioner och beskrivningar och att användaren med hjälp av handboken kan fungera med vissa redskap i en viss miljö.

I Natos verksamhetsmiljö är validering av handböcker vanliga eftersom Natoländerna har de så kallade STANAG-avtalen (Standardisation Agreement) som fastställer gemensamma standarder. Dessa standarder tillämpas även vid försvarsmakten i Finland, vilket gör det möjligt att smidigt bedriva internationellt samarbete och delta i krishanteringsoperationer.

Validointiryhmä valmistautuu tehtävään, laittaa suojapukuja päälle.

En av de standarder som vi använder är STANAG 4701, d.v.s. AEP (Allied Engineering Publication) -66, d.v.s. handboken för provtagning och identifiering av kemiska (C), biologiska (B) och radiologiska (R) ämnen (Nato Handbook for Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents [SIBCRA]).

AEP-66 fastställer till exempel hur våra skyddstrupper tar prover och på vilket sätt dessa analyseras i laboratorierna. Det rör sig alltså om en handbok som är viktig för Finland och därför har vi tagit en stor roll i arbetet med att förnya den. Som en del av förnyelsearbetet har den nuvarande handboken validerats under de två senaste åren.

Finland ledde övningar i Slovakien och Kanada

AEP-66 validerades under två av Natos skyddsövningar: "Toxic Valley" i Slovakien 2017 och "Precise Response" i Kanada 2018. I Slovakien låg fokus på utvärdering av provtagningsprocesserna för kemiska ämnen och i Kanada utvärderades provtagningsprocesserna för biologiska, radiologiska och blandade prover.

Båda valideringarna utfördes av en egen arbetsgrupp bestående av sex personer. Medlemmarna i arbetsgrupperna var i första hand skyddsexperter, varav en del har högskoleexamen i naturvetenskaper, från olika Natoländer såsom Storbritannien, Tyskland, Norge, Tjeckien och Italien. Undertecknad (kapten Virpi Väänänen) ledde valideringsarbetsgruppernas arbete både i Slovakien och i Kanada. Detta är ett tecken på att Natoländerna har starkt förtroende för Finland och de finländska skyddsexperternas kompetens.

Validointiryhmä siirtymässä seuraavaan tehtävään suojapuvuissa.

I praktiken jämförde valideringsarbetsgruppens expertmedlemmar provtagningspatrullernas verksamhet med de instruktioner och handlingsmodeller som ges i nuvarande AEP-66. Jämförelsen gjordes med hjälp av utvärderingsblanketter som gjorts för ändamålet. Vidare intervjuades vid behov patruller för att få en tydligare uppfattning om saken. Själva provtagningspatrullernas verksamhet utvärderades inte.

Oklarheter och inkonsekvenser bör rättas till

Jämförelsen visade att provtagningsoperationen som helhet, sedd ur soldatens synvinkel, i det närmaste inte har beskrivits i AEP-66. Å andra sidan finns det gott om naturvetenskapliga detaljer i handboken, men en del av dem motsäger varandra. Vidare var några beskrivningar av tillvägagångssätt otydliga, vilket kunde leda till missförstånd hos provtagningspatrullen gällande exaktheten på arbetet de gjorde. Oklarheterna kan också ha berott på handbokens struktur och sidantal - att sätta sig in i den var svårt och arbetsdrygt.

"Arbetet med att förnya AEP-66 har redan inletts utgående från dessa resultat och med målsättningen att producera en handbok som bättre tjänar dess användare."

Resultatet av valideringen var således att den nuvarande produkten, d.v.s. handboken för provtagning, inte uppfyller användarens behov och således inte uppfyller de krav som ställs på den.

Arbetet med att förnya AEP-66 har redan inletts utgående från dessa resultat och med målsättningen att producera en handbok som bättre tjänar dess användare. Bland annat kommer handboken att delas in i tre delar som alla är avsedda för sin egen grupp användare, t.ex. "allmänna användare", "provtagare" och "laboratorier".

Den nya AEP-66 kommer att vara färdig tidigast om 2 - 3 år, då den kommer att ratificeras och godkännas av Natos medlemsländer. Då den nya handboken har varit i användning i medlems- och partnerländerna i några år, kan man igen förvänta sig en ny sådan här valideringsprocedur.

Skriven av kapten Virpi Väänänen (MIM, FM)

Chef för pionjärsektorn vid Arméns forskningscenters forsknings- och utvecklingsavdelning

Chef för NATO JCBRND CDG DIMP Sampling and Identification Syndicate