Hoppa till innehåll

Utvecklingen av utbildning fortsätter
Nästan 10 00 rekryter inleder sin beväringstjänst inom armén

Armén
Utgivningsdatum 5.7.2019 10.19
Pressmeddelande
Alokas Lotta Rahikainen sovittaa maastopuvun takkia.
Lotta Rahikainen från S:t Michel inleder sin tjänstgöring inom armén tillsammans med 500 andra kvinnor.

Måndag 8.7.2019 anländer nya rekryter till garnisonerna runt om i Finland. I de åtta truppförbanden inom armén inleder cirka 10 000 rekryter sin tjänstgöring. Flest rekryter anländer till Karelska brigaden, Kajanalands brigad och Björneborgs brigad, som var och en får cirka 2 000 nya rekryter.

Armén fortsätter att utveckla de värnpliktigas utbildning som en del av Utbildning 2020-programmet. I utbildningen av sommarkontingenten testar man kursformad undervisning i alla arméns truppförband. Kurserna utvecklas enligt de erfarenheter som gjorts och den respons som erhållits. Utnyttjandet av modern teknologi och utveckling av nya undervisningsmetoder utgör ett centralt led i reformeringen av utbildningen. Inlärningsmiljöerna och växelverkan utvecklas genom att man utnyttjar bl.a. den virtuella utbildningen, undervisningsfilmerna och metoden omvänt klassrum, där aktiveringen och stödjandet av den lärande med hjälp av moderna teknologier och pedagogiska metoder står i centrum.

Den synligaste delen av värnplikten är beväringstjänsten. Dess primära målsättning är att utbilda prestationsdugliga och kunniga soldater med tanke på försvarsmaktens krigstida trupper. Genom värnplikt upprätthålls försvarsmaktens riksomfattande kontinuerliga beredskap att reagera på förändringar i säkerhetsmiljön och att stödja övriga myndigheter vid handräckningsuppdrag.

Milin lär dig fungera i grupp – samma utgångsläge för alla

Lotta Rahikainen från S:t Michel inleder sin tjänstgöring inom armén tillsammans med 500 andra kvinnor. Hon berättar att hon är positivt inställd till att åka till Karelska brigaden.

– Det känns bra att inleda tjänstgöringen. Den nya livssituationen är förstås litet spännande men till all lycka är läget detsamma för alla nya beväringar, funderar Rahikainen.

Mest väntar hon på vardagen i milin. Å andra sidan fascineras hon av alla historier om utmaningarna i armén, såsom långa marscher, och de är säkert också oförglömliga erfarenheter.

Rahikainen har varit intresserad av milin ända sedan hon var barn, då hon såg tjänstgöringen som ett mått på personlig uthållighet. Hon är övertygad om att tjänstgöringen är en mentalt utvecklande erfarenhet, som man har nytta av även i framtiden.

– I milin lär man sig säkert att fungera smidigt i grupp, även i snabblägen. Det kan säkert göra att man blir mera skärpt i det man själv gör, funderar hon.

Beredskapsenheten intresserar

Information om olika tjänstgöringsuppgifter har Rahikainen hämtat i förväg i beväringsguiden och på nätet. För tillfället är det tanken på tjänstgöring i beredskapsenheten som inspirerar mest. Hon är dock öppen också för andra tjänstgöringsuppgifter.

– Jag har visat intresse för uppgifter inom beredskapsenheten i rekrytförfrågan och i min ansökan. Jag har också skött om min kondition, så att det skulle vara möjligt fysiskt sett att söka till beredskapsenheten. Men mina tankar gällande tjänstgöringsuppgiften preciseras säkert under tjänstgöringens gång, säger Rahikainen.

Kuvassa tuleva alokas Lotta Rahikainen.
Jag har också skött om min kondition, så att det skulle vara möjligt fysiskt sett att söka till beredskapsenheten, säger Lotta Rahikainen.

Försvar av den finländska gemenskapen

Rahikainen tycker att försvaret är en viktig sak. Genom militärtjänstgöringen upplever hon att hon kan försvara den finländska gemenskapens, naturens och "sisuns" värderingar. Hon ser försvaret som en gemensam fråga för alla.

– Jag tror att alla beväringar har ett gemensamt mål, även om alla har egna personliga målsättningar för tjänstgöringen.

Rahikainen berättar att hon känner sig stolt över att finländska kvinnor kan utföra militärtjänst.

– Jag tycker att frivillig militärtjänst för kvinnor är en verkligt viktig sak både ur försvarsmaktens synvinkel och med tanke på individernas egen utveckling, sammanfattar hon.

Fakta om beväringstjänsten

– Beväringstjänsten är en erfarenhet som är gemensam för alla unga som med samma utgångspunkt inleder sin tjänstgöring.

– Gruppbildningen, ledarskaps- och överlevnadsfärdigheterna samt bättre personlig kondition och ökade färdigheter erbjuder de unga god färdkost även med tanke på framtiden.

– Beväringstjänsten räcker beroende på utbildningen 165, 255 eller 347 dagar. Under denna tid får beväringarna en högklassig militärutbildning.

– Tjänstgöringen är indelad i utbildningsskeden. Den första utgörs av den åtta veckor långa grundutbildningsperioden, under vilken beväringarna lär sig soldatens grundläggande färdigheter och söker till tjänstgöringsuppgifter. Under special- och trupputbildningsperioden avancerar man resultatinriktat mot krigstida kunnande och uppgifter.

– De beväringar som väljs till ledarutbildning utbildas att leda krigstida trupper. På valet inverkar de färdigheter och personliga ledaregenskaper som man uppvisat under rekrytperioden och utbildningsgrensskedet. Förutom utbildning och ledaregenskaper får beväringen respons av sina underordnade, jämställda och förmän. Ledarutbildning uppskattas av arbetsgivare och läroinrättningar.

Intti.fi är den värnpliktiges databank före milin, under tjänstgöringen och i reserven. Läs mera om värnplikten och dess olika skeden!

´