Hoppa till innehåll

Samverkan och klart ledarskap utmärkande för beredskapsenhetsövningen VAASA-VASA18

Pansarbrigaden
Utgivningsdatum 23.3.2018 14.33
Nyhet
Panssarivaunu ja sotilaita lumisessa metsässä

En beredskapsenhet bestående av trupper från Björneborgs brigad och Pansarbrigaden övade i Niinisalo under beredskapsenhetsövningen VAASA -VASA18.

För tillfället riktas inget särskilt hot mot Finland, men den allmänna globala trenden i fråga om hur kriser uppstår, visar att läget kan skärpas mycket snabbt. Till följd av detta har man också i Finland utvecklat beredskapen bl.a. genom att bilda särskilda beredskapsenheter inom armén. Alla beredskapsenheter inom armén har förmåga att svara mot förändringar i verksamhetsmiljön i alla situationer. Dessutom ökar beredskapsenheterna den snabba aktionsberedskapen inom hela landet. I beredskapsenheternas uppgifter ingår strids-, stöd- och skyddsuppgifter inom det militära försvaret. Förutom för dessa uppgifter kan enheterna användas för att stöda de övriga myndigheterna vid störningar inom Finland.

Beredskapsenheten vid Björneborgs brigad är en av arméns beredskapsenheter. I beredskapsenheten ingår trupper såväl från Björneborgs brigad som från Pansarbrigaden. Det är fråga om en enhet som verkar under normala förhållanden och består av avlönad personal och beväringar inom trupproduktionen. Cirka 10 procent av beväringarna i inryckningskontingenterna vid arméns truppförband (med undantag av Uttis jägarregemente) utbildas för beredskapsenheterna. Beredskapsenhetens personal och beväringar får en omfattande utbildning, enheten är väl utrustad och materielen som används är modern.

 

Soldater på tanktaket

Den utmanande och heltäckande utbildningshelheten garanterar att truppen är prestationsduglig och vid behov förmår utföra sina krävande uppgifter också i snabbt föränderliga situationer. För de beväringar som ingår i beredskapsenheten fortsätter utbildningen genom hela beväringstjänsten och omfattar mångsidiga beredskapsenhetsövningar, under vilka den kompetens som beväringarna fått tidigare fördjupas och truppens prestationsförmåga utvecklas samt utbildningshelhetens framgång testas.


Ett led i utbildningshelheten för beredskapsenheten som består av trupper från Björneborgs brigad och Pansarbrigaden var beredskapsenhetsövningen VAASA-VASA18, under vilken beredskapsenhetens trupper övade sig i att verka som beredskapsenhet i ca en veckas tid. Målsättningen med övningen var att öva sig i att verka som beredskapsenhet och i sin egen uppgift som en del av arméns strid. Övningens tyngdpunkt låg på alarmeringsarrangemangen och samverkan trupperna emellan.


I övningen deltog hela beredskapsenhetens personal inklusive materiel. Sammansättningen omfattar trupper från många olika vapenslag. Därför används ett heltäckande urval av materiel, vilket möjliggör en mångsidig användning av beredskapsenheten för olika uppgifter. I beredskapsenhetens materiel ingår exempelvis stridsvagnarna Leopard 2A6 som hör till Pansarbrigadens huvudmateriel.

Övningen bestod av tre huvudskeden:

1. alarmering och koncentrering

2. tillämpande skede

3. återställande av stridsförmågan

Under övningen verkade beredskapsenhetens totala styrka för första gången tillsammans.  Därför krävde varje skede att man på förhand hade avtalat om vilka tillvägagångssätt och metoder som skulle användas. Utmärkande för alla skeden under övningen var det tydliga ledarskapet, som utgick från kommendören samt verksamhetens klarhet. Koordineringen av vapenslagen och truppernas smidiga samverkan gjorde det möjligt att nå målen som uppställts för övningen.

Kravet på snabbhet och den materiella mångfalden lyfte även fram utmaningar, som exempel kan bl.a. genomförandet av logistiken nämnas. De snöiga väderförhållandena fäste för sin del uppmärksamheten vid skillnader inom materielens prestationsförmåga i synnerhet i fråga om rörligheten i terrängen.

Snabbhet och beredskap kräver regelbunden övning och noggrann planering.

 

 

Soldater som sitter på baksidan av en tank

 

 

 

Joukko-osasto
´