Hoppa till innehåll

Vår målsättning är en prestationsduglig soldat

Armén
Utgivningsdatum 8.6.2023 14.18
Pressmeddelande

Armén ansvarar för utvecklingen av soldatens prestationsförmåga inom Försvarsmakten inom ramen för projektet Soldat. Genom upphandlingar som baserar sig på ett långsiktigt utvecklingsarbete förser vi soldaterna med lämplig, högklassig och prestationsduglig utrustning som lämpar sig för finländska förhållanden.

Projektet Soldat koordinerar den övergripande utvecklingen av soldatens utrustning och vapen, skapar grunderna för upphandlingar och ansvarar för materielens kompatibilitet, såväl nationellt som internationellt.

Genom nya upphandlingar utvecklar vi soldatens styrkor och kompletterar brister i utrustningen. I utvecklingen av utrustningen beaktar vi i synnerhet dess hållbarhet, skydds- och smygegenskaper samt funktionalitet och lämplighet för en värnpliktsarmé. Målsättningen med utvecklingsarbetet är en i finländsk terräng överlägsen soldat.

Med prestationsförmågekraven som grund

Att utveckla den materiella prestationsförmågan förutsätter flera år av långsiktigt arbete. Utvecklingen utgår från de prestationsförmågekrav som ställts på trupperna. I utvecklings-arbetet ingår forskning och försöksverksamhet, på basis av vilka koncepten preciseras. Kraven utformas med hjälp av användarna och tekniska sakkunniga till kravdefinitioner, som möjliggör upphandlingar av materiel. Genom fältprov säkerställer vi att anordningarna är lämpliga för trupperna och soldaterna.

Prestationsförmågan utvecklas genom samarbete. I samarbetet deltar den inhemska och utländska försvarsindustrin, forskningsanstalter samt Arméns vapenslagsskolor och Försvarsmaktens logistikverk. Forskningsmetoderna och utvecklingsarbetet styrs av internationella standarder som befinner sig i ständig utveckling samt ett intensivt samarbete med Nato och våra partnerländer.

- Från det att prestationsförmågekravet formulerats fram till att materielen tas i bruk tar det vanligtvis fyra till åtta år. Som ett exempel kunde uppbyggandet av mörkerstridsförmågan nämnas. Grunden för det skapades under åren 2016 – 2018 genom en modernisering av stormgevären. Förmågan har kompletterats med upphandlingar av ljusförstärkare, lasersikten och olika ljusanordningar för soldater. Arbetet fortsätter med upphandling av kompatibla hjälmar samt med förberedelser för upphandling av värmekameror, berättar infanteriinspektör, överste Juhana Skyttä från Arméstaben.

Helheten är summan av sina delar

Soldatens prestationsförmåga är en helhet, som utvecklas inom fem delområden av prestationsförmågan: eldkraft, överlevnad, rörelse, ledning och lägesmedvetenhet samt upprätthållande av stridsförmågan.

Eldkraft är soldatens förmåga att förstöra eller lamslå objekt med de vapensystem som används. Påverkan förutsätter förmåga att göra observationer på stridsfältet, observera, identifiera och klassificera mål, förmedla information om målen, verka mot dem samt bedöma eldens verkan.
Försvarsmakten har moderniserat de viktigaste truppernas handeldvapen, så att de passar ihop med anordningarna för mörkerstrid samt med de mångsidiga siktesanordningarna.

Skarpskyttarnas prestationsförmåga utvecklas dessutom genom nyanskaffningar: Gevärssystemet 7.62 M23 och Skarpskyttegeväret 8.6 M10 samt nya observations- och mätanordningar ökar såväl eldens räckvidd som dess effekt märkbart. Tillsammans med Sverige har man startat ett omfattande samarbete i anslutning till handeldvapen, vilket skapar beredskap för upphandling av en interoperabel handeldvapensfamilj framöver.

Överlevnadsförmåga innebär soldatens förmåga att överleva på stridsfältet och klara av de hot som fienden och verksamhetsmiljön innebär. Soldaten måste ha förmåga att väja för fiendens vapenverkan, överleva vapenverkan och ge livräddande första hjälpen på stridsfältet.

Förmågan att överleva utvecklas genom upphandlingar av nya skyddsvästar och hjälmar samt upphandlingar av extra skottskyddsplattor.

Skydd mot hot som orsakas av verksamhetsmiljön ger skyddsegenskaperna hos soldatens klädsel och den övriga skyddsutrustningen.  Till utrustningen hör en ny skyddsmask, vars ibruktagande har inletts inom Armén. 

Rörlighet innebär soldatens förmåga att orientera och röra sig genom olika framryckningssätt under alla tider på dygnet och under alla förhållanden.

Exempel på utrustning som främjar rörligheten är ny skidutrustning för djup snö, snöskor och pulkor samt serier för inbrytningsredskap och stegar som är planerade för att främja rörelse i bebyggelse.

Ledning och lägesmedvetenhet innebär förmåga att ta emot, hantera, lagra, presentera och förmedla information. Med hjälp av information bygger soldaten upp lägesmedvetenhet om omgivningen och sitt eget och truppens tillstånd. Lägesmedvetenhet i realtid gör det möjligt att utnyttja de övriga delområdena för soldatens prestationsförmåga maximalt i en stridssituation.

Ledningen och lägesmedvetenheten har förbättrats med hjälp av anordningarna för mörkerstrid, fältradioapparaterna, terminalanordningar för soldater och infanteriets obemannade luftfarkoster.

Att upprätthålla stridsförmågan är soldatens förmåga att bibehålla sin funktionsförmåga på stridsfältet. Soldaten måste kunna överleva under aktiv stridsverksamhet till fots och utan komplettering i allt ifrån några timmar till flera dygn, så att soldaten har med sig de vapen, den ammunition, de skydds- och signalanordningar, de sensorer, de energikällor, den vätska och de livsmedel som soldaten behöver. Nya bäranordningar med tilläggsutrustning som kan ändras enligt uppdraget upphandlas och vidareutvecklas på basis av användarrespons. Utvecklingsarbetet styrs redan i begynnelseskedet av möjligheterna att hantera den belastning som utrustningen medför samt av utrustningens ergonomi och kompatibilitet. På så sätt minskar man soldatens fysiska och kognitiva belastning.

Utvecklingen fortsätter

En välutbildad infanterisoldat, vars utrustning är föremål för en kontinuerlig utvecklingsprocess, kommer även framöver att utgöra kärnan i de stridande trupperna. I en värnpliktsarmé utgör utvecklingen av soldatens prestationsförmåga en helhet, som byggs upp utgående från sinsemellan kompatibla delområden i ett långt perspektiv. Genom inhemska forsknings- och utvecklingsinsatser samt genom internationellt samarbete säkrar vi att de mål som vi ställt upp uppnås.

Den nya utrustningen för soldaterna inom Armén byggs upp gradvis, vilket möjliggör utveckling av utbildningen och verksamhetsmodellerna samt integrering av den framtida teknologin i den tidigare upphandlade materielen.

- Det är fråga om ett kontinuerligt arbete bl.a. till följd av den snabba utvecklingen inom teknologin. Ett kostnadseffektivt uppbyggnadsarbete genom små steg garanterar att vi i vilket ögonblick som helst har omedelbar tillgång till största delen av vår prestationsförmåga. Inom utvecklingsarbetet som gäller utrustning och vapen innehar det inhemska ursprunget och försörjningsberedskapen en central roll, konstaterar infanteriinspektör överste Juhana Skyttä.

´