Hoppa till innehåll

Björneborgs brigad övar lokalförsvar i Vasa

Björneborgs brigad
Utgivningsdatum 22.2.2022 12.23
Pressmeddelande
Varusmiehiä yhteistoiminnassa poliisin kanssa
Varusmiehiä yhteistoiminnassa poliisin kanssa

Lokalförsvarsövningen Vaasa 22, som leds av Björneborgs brigad, sammanför 7–11.3.2022 förutom Försvarsmaktens personal, beväringar och reservister även myndigheter i Österbotten, anställda vid Vasa stad samt företag och aktörer i området.

I övningen som varar i en veckas tid i Vasatrakten deltar sammanlagt nästan 900 personer. I övningen deltar, förutom från Björneborgs brigad, soldater från Nylands brigad, Kustflottan, Luftkrigsskolan, 2. Logistikregementet och Försvarsmaktens ledningssystemcenter. I övningen deltar totalt 430 beväringar, som står för det största deltagarantalet.  Antalet reservister från Österbotten uppgår till drygt 300 och antalet personer som hör till Försvarsmaktens anställda personal till 130. En del av övningstrupperna förflyttar sig till Vasa-området redan under veckoslutet före övningen 5–6.3.

– Lokalförsvarsövningen är ett bra tillfälle att öva Försvarsmaktens och myndigheternas samverkan tillsammans med lokala aktörer. De gemensamma övningarna skapar förmåga att agera i störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden och skapar en trovärdig försvarsförmåga, berättar övningsledaren, biträdande kommendör för Björneborgs brigad, överste Riku Suikkanen.

Under övningen kan man se fordon och beväpnade soldater runt om i staden och i dess närhet. Vi försöker undvika störningar och olägenheter för utomstående, men övningen kan förorsaka tillfälliga trafikstopp.
Då övningsammunition används, kommer riskområden för bullerskada att isoleras. Dessutom förekommer det också övningsflygverksamhet med Flygvapnets Hawk-jaktplan under övningen, vilket kan förorsaka flygbuller.

Säker samverkan

Förutom lokalförsvaret hör flermyndighetssamarbetet till övningens centrala huvudteman. I övningen deltar bl.a. Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Polisinrättningen i Österbotten. Österbottens räddningsverk, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Vasa hamn samt Vasa stad och affärsverk som ägs av Vasa stad eller är verksamma inom Vasa stads område.

Det är inte första gången Björneborgs brigad övar lokalförsvar i Vasatrakten. Förra gången ordnades en lokalförsvarsövning i Vasa för fyra år sedan.

– Det är lätt att komma till Vasa för att öva samverkan. Här råder en god försvarsvilja. Olika aktörer har deltagit aktivt redan i planeringen av övningen, tillägger övningsledaren överste Suikkanen.

Den fortsättningsvis rådande coronaviruspandemin har beaktats vid planeringen av övningen. Genom beredskapsåtgärder mot coronaviruset, gör vi det möjligt att sörja för de deltagande beväringarnas, reservisternas och anställdas hälsa.

Lokal säkerhet runt om i Finland

Övningen Vaasa 22 är en av de sex lokalförsvarsövningshelheter som leds av Armén.
Du kan följa med övningen på Arméns och Björneborgs brigads sociala medier under hashtag: #vaasa22, #vasa22, #paikallispuolustus och #porpr.

www.facebook.com/maavoimat
www.twitter.com/maavoimat @maavoimat
www.instagram.com @Maavoimat
www.facebook.com/PorinPR
www.twitter.com/porinpr @PorinPR

´