Hoppa till innehåll

Försöket med gemensam inkvartering fortsätter inom Armén

Armén
11.12.2020 9.32
Pressmeddelande
kuva, jossa nais- ja miesvarusmiehiä on samassa tuvassa keskustelemassa

Inom Armén fortsätter man med försöken med gemensam inkvartering i Kajanalands brigad och Karelska brigaden åtminstone fram till utgången av 2021 samt på kurs nummer 257 och 258 vid Reservofficersskolan. Försöket omfattar alla utbildningsskeden under 2021. Man har lagt märke till att gemenskapen och informationsgången har förbättrats under det försök som inleddes i maj 2020. De kvinnliga och manliga beväringar som deltar i försöket inkvarteras i gemensamma stugor.

Målet med försöket med gemensam inkvartering är att utreda dess inverkan på beväringarnas funktionsförmåga, gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, informationsgången, utbildningsresultaten och användningen av utrymmena. Vid Reservofficersskolan testas därtill användningen av skärmar och hur de fungerar i gemensamma stugor.

Enligt utbildningschefen vid Armén, överstelöjtnant Timo Hänninen fortsätter man med försöket för att få erfarenheter av en så omfattande trupp som möjligt. 

– Det är viktigt att fortsätta med försöket, för att vi ska kunna vara säkra på att modellen lämpar sig för hela tjänstgöringstiden och för att fortsätta att följa med beväringarnas erfarenheter av gemensam inkvartering i anslutning till olika skeden av tjänstgöringen, t.ex. vid byte av enhet och stuga, motiverar han. Den utveckling som sker i gruppandan kräver ett längre försök för att förändringen ska kunna observeras. 

Majoriteten av den personal och de beväringar vid Armén som deltar i försöket ser den gemensamma inkvarteringen som en positiv sak som ökar tjänstgöringens smidighet och effektivitet. Även informationsgången mellan beväringarna har förbättrats. 

– Huvudstaben riktar utgående från erfarenheterna ett förslag till Försvarsministeriet om förlängning av försöket efter 2021 eller andra fortsatta åtgärder senast 30.4.2021, berättar överstelöjtnant Hänninen.  

Frivilligt att delta i försöket 

Det är frivilligt att delta i försöket med gemensam inkvartering, och samtycke krävs av alla som inkvarteras i samma stuga. Beväringarna har också rätt att ta tillbaka sitt samtycke när som helst. 

Det har varit populärt att delta i försöket med gemensam inkvartering. I försöket under 2020 gav över 90 procent av officerseleverna sitt samtycke till att delta i försöket, och vid Karelska brigaden gav 70 procent och vid Kajanalands brigad 60 procent av sommarens rekryter sitt samtycke. 

Om den gemensamma inkvarteringen berättas i det rekrytbrev som sänds innan tjänstgöringen inleds och i samma brev tillfrågas de blivande rekryterna om sitt intresse att delta i försöket.  Samtycke till gemensam inkvartering begärs på samma sätt i samband med urvalet till ledarutbildning. Man kan också ge sitt samtycke till att delta i försöket senare under tjänstgöringen.

I gemensamma stugor inkvarteras i stort sett lika många kvinnor och män. Försöket med gemensam inkvartering gäller endast inkvartering i kasernen, och föranleder till exempel inga förändringar i inkvarteringsarrangemangen under terrängövningar. De sociala utrymmena, såsom dusch- och wc-utrymmen, är separata också för de män och kvinnor som inkvarteras i gemensamma stugor. 

Läs mera här: