Hoppa till innehåll

Hammer 22 testade mekaniserade truppers prestationsförmåga

Pansarbrigaden
Utgivningsdatum 11.11.2022 9.05
Pressmeddelande
kuvakollaasi, oikealla suomalainen ja yhdysvaltalainen panssarivaunu, vasemmalla kranaatinheitin ryhmä ampuu kovalla panoksella.

Arméns övning för mekaniserade trupper Hammer 22 avslutas på fredag 11.11.2022. Under den två veckor långa övningen, som började 31.10 har reservister haft tillfälle att utveckla sina färdigheter som en del av en mekaniserad stridsavdelning. En övningsstyrka på cirka 200 personer från Förenta staternas armé, 6-9 Cavalry, stod för övningens internationella inslag. Övningens totala styrka uppgick till sammanlagt ca 4100 personer, av vilka över hälften var reservister.

Målsättningen med övningen var att stärka de mekaniserade truppernas verksamhet tillsammans med internationella partner, öva sig i att ta emot internationellt bistånd och ge värdlandsstöd samt utveckla Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning.

Under Hammer 22 övade de mekaniserade trupperna anfalls- och fördröjningsstrid med trupperna från Förenta staterna i syfte att utveckla truppernas snabba verkställighetsförmåga och samverkan vapenslagen emellan. Övningen stödde på ett mångsidigt sätt utvecklandet av Arméns prestationsförmågor samt de värnpliktigas kompetens, såväl på individ- som truppnivå. Detta gällde i synnerhet reservisterna, som övade på sina uppgifter under undantagsförhållanden. 

Den två veckor långa övningen var uppdelad i två stridsskeden samt ett skjutskede som inföll mellan dem. Under den första övningsveckan, under övningens första stridsskede, stred en ”blå” mekaniserad stridsavdelning, som bestod av övningstrupper från Pansarbrigaden mot en ”gul” stridsavdelning från Karelska brigaden och 6-9 Cavalry. I mitten av övningen, under veckoslutet, stod Pansarbrigadens jägarartilleriregementes granatkastarskjutningar i tur. Under den andra veckan, under övningens andra stridsskede, stred Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och 6-9 Cavalry som en ”blå” avdelning mot en ”gul” avdelning från Karelska brigaden.  

Övningen leddes av kommendören för Pansarbrigaden, kommendör, överste Rainer Kuosmanen (31.10 – 6.11) och stabschefen för Pansarbrigaden, överstelöjtnant Hannu Koivisto (6 – 11.11). Pansarbrigadens ledning är nöjd med övningen Hammer 22. 

- För Pansarbrigaden är de här övningarna för mekaniserade trupper, som arrangeras på våren och hösten de viktigaste händelserna under året, och för Karelska brigaden är Hammer 22 huvudkrigsövning för i år. Tack vare tilläggsfinansieringen som vi tilldelades i tilläggsbudgetpropositionen var det i år möjligt att förlänga höstens mekaniserade övning, som vanligtvis brukar pågå i en vecka till en två veckor lång övning. Förberedelserna för en så här stor övning har löpt smidigt, eftersom samarbetet mellan Pansarbrigaden, Karelska brigaden, Björneborgs brigad, Arméstaben och Försvarsmaktens logistikverk har varit okomplicerat, såväl under förberedelserna som under verkställandet. För flygverksamheten under övningen har vi Flygvapnet och Uttis jägarregemente att tacka: flygverksamheten som en del av en mekaniserad trupps eldanvändning och hoten på stridsfältet gav övningen ett betydande tillskott, berättar överstelöjtnant Hannu Koivisto.

- Att öva som en stridsavdelning ger både befälet och manskapet mycket. Vilka vapenslagsfunktioner som påverkar striden samt tidsspannet mellan planering och genomförande är sådant som man lär sig bara genom att öva med en tillräckligt omfattande helhet, fortsätter övl Koivisto. 

- Reservisternas attityd under övningen har varit fantastisk. Övningen löpte på ett säkert sätt, och trots väderförhållandena rådde det en bra stämning under hela den tid som övningen varade. Övningstrupperna har fått tillfälle att finslipa sina färdigheter som en del av en mekaniserad stridsavdelning. Vi är verkligen stolta över reservisterna; ute på fältet har vi upplevt att stämningen varit positiv under hela övningen och reservisterna verkar vara nöjda med övningen. Övningen har varit tung, men det var någonting som reservisterna förväntade sig redan på förhand. En betydande mängd reservister fick repetitionsutbildning och på det sättet kunde vi också öka våra truppers beredskap, konstaterar Koivisto.

- I och med övningen fick vi mer erfarenhet av att samverka med en internationell trupp. Förenta staternas armés, 6-9 Cavalrys trupper fungerade under övningens första vecka som en del av Karelska brigadens stridsavdelning och under den andra veckan som en del av Pansarbrigadens och Björneborgs brigads stridsavdelning. Övningarna med våra internationella partner löpte igen på ett öppet och otvunget sätt och samarbetet trupperna emellan löpte smidigt. Endast genom att öva tillsammans skapar vi förmåga att vid behov agera tillsammans, summerar Koivisto.


Övningstrupperna återvänder från Niinisalo till Parolannummi, Säkylä och Vekarajärvi garnisoner under fredag 11.11.2022.
 
Övningstrupperna färdas i huvudsak längs följande rutter:
 
Niinisalo - Jämijärvi - ST 261 - Ikalis - Tammerfors E 12 (Riksväg 3) - Riksväg 12 - Kouvola - Riksväg 15 - Vekaranjärvi

Niinisalo - Jämijärvi ST 261 - Ikalis - Tammerfors E 12 (Riksväg 3) - E 12 (Riksväg 3) - Parolannummi
 
Niinisalo - Riksväg 23 - Kankaanpää - ST 44 - Kiikoinen - ST 44 - Kiikka - Riksväg 12 - Huittinen - KT 41 - Huovinrinne

Marschavdelningarnas körhastigheter är 50–80 km/h. Det lönar sig för vägtrafikanter att bereda sig på att resan tar längre tid än normalt på truppernas marschrutter.

Webbplats: https://maavoimat.fi/hammer-22
Facebook: Maavoimat - Armén - The Finnish ArmyPanssariprikaati - Armoured Brigade
Twitter: @maavoimat @PanssariPR
Instagram: @maavoimat

´