Hoppa till innehåll

Armén - från en utbildningsorganisation till en beredskaps- och utbildningsorganisation

Armén
Utgivningsdatum 22.2.2017 16.47 | Publicerad på svenska 27.2.2017 kl. 8.23
Pressmeddelande
Kenraaliluutnantti Seppo Toivonen puhumassa

Kommendören för armén arrangerade onsdagen den 22 februari en mediedag vid Huvudstaben. Under dagen presenterade kommendören för armén aktuella frågor, bland annat gällande utvecklingen av beredskapens och materielens prestationsförmågor, internationell verksamhet och övningar.

Året 2016 var för arméns del lyckat. Armén utbildade nästan 20 000 beväringar och över 20 000 reservister under olika repetitionsövningar och frivilliga övningar. Handräckning till andra myndigheter gavs nästan 450 gånger och totalt 1150 soldater tjänstgjorde i olika internationella militära krishanteringsoperationer.

– Armén har ett gott år bakom sig. Vi utförde de uppgifter och uppfyllde de målsättningar som ålagts oss. I beväringarnas slutenkät uppnådde vi än en gång de bästa resultaten någonsin och arbetet med att utveckla utbildningen och dess kvalitet fortsätter. Antalet krävande handräckningsuppdrag till polisen har ökat. Detta har vi förberett oss på genom att intensifiera övningsverksamheten tillsammans med polisen, berättade kommendören för armén, generallöjtnant Seppo Toivonen.

Beredskapen i centrum

Armén har svarat på förändringarna i säkerhetsmiljön genom att redan från och med år 2014 utveckla sin beredskap. Armén har numera till sitt förfogande många olika trupper som består av personal, beväringar och reservister och som kan sättas in för att inom loppet av timmar effektivera beredskapen. En stor reserv säkerställer att försvaret har omfattande regional täckning och kan fungera på lång sikt.

Ett av utvecklingsarbetets mest synliga resultat är den 347 dygn långa beredskapsenhetsutbildningen för beväringar. Beredskapsenhetens beväringar utbildas under det första halvåret i enlighet med den normala utbildningsrytmen varefter de fortsätter till beredskapsutbildning och beredskap. En sådan här enhet kan agera snabbt över hela landet för att utföra försvarsuppgifter och stöda andra myndigheter.

– Överlag är jag som kommendör för armen ytterst nöjd med den anställda personalens, beväringarnas och reservisternas engagemang för dessa nya beredskapsmålsättningar, konstaterade kommendören.

Armén är aktiv även internationellt

Under 2016 har armén aktivt uppfyllt även sin tredje uppgift, nämligen att delta i internationella militära krishanteringsoperationer. Enligt kommendören för armén har det i huvudsak rört sig om två typer av operationer: sådana som stöder läget efter en kris genom att stabilisera verksamhetsmiljön och sådana där man stöder de lokala säkerhetsmyndigheterna i deras arbete, i synnerhet i kampen mot islamistisk extremism.

– För tillfället riktas naturligtvis mycket uppmärksamhet mot operationen OIR i Irak, För arméns del har operationen framskridit bra. Vi har utbildat 1500 Peshmergasoldater och vårdat omkring 500 patienter med krigsskador och den feedback vi har fått har varit positiv. Det är klart att verksamhetsmiljön är krävande även för våra soldater, men hittills har allt gått bra.

Materielens prestationsförmåga utvecklas

Under mediedagen betonade kommendören för armén att försvarsmaktens strategiska prestationsförmågeprojekt, det vill säga marinens nya stridsfartyg och flygvapnets nya jaktplan är viktiga även för armén.

– Dessa projekt är nödvändiga för att vi ska kunna säkerställa våra verksamhetsförutsättningar i krissituationer. Armén är ju trots allt en del av helheten.

Också armén är inne i ett intensivt utvecklingsskede av materielens prestationsförmåga: stora projekt som tryggar arméns prestationsförmåga långt in i framtiden har slutförts framgångsrikt.

– Man måste se helheten när jobbar med utveckling. Genom kostnadseffektiva lösningar har vi åstadkommit värdefull prestationsförmåga. Jag är speciellt nöjd med att projektet för arméns operativa artilleri har framskridit så att vi redan i år kan börja utbilda personalen. Man måste dock komma ihåg att på 2030-talet kommer igen en stor del av materielen att nå slutet av sin livscykel, vilket man i sin tur måste förbereda sig för.

´