Hoppa till innehåll

Regionalbyråerna bevakar de värnpliktigas intressen
En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder

Armén
Utgivningsdatum 6.4.2018 9.59
Pressmeddelande

Ett brev från försvarsmakten som gäller en repetitionsövning eller en frivillig övning kräver alltid åtgärder av reservisten. Försvarsmaktens regionalbyråer hjälper och betjänar reservisterna i problemsituationer.

Regionalbyråerna hjälper gärna i alla frågor som gäller övningar för reservister. Då det gäller ärenden som rör en repetitionsövningsorder eller en kallelse till en frivillig övning och oklarheter i fråga om dem lönar det sig att direkt kontakta den regionalbyrå som sänt brevet. Man kan ta kontakt antingen per telefon, e-post eller genom att besöka regionalbyrån. Kontaktuppgifterna till försvarsmaktens regionalbyråer hittar du på försvarsmaktens webbplats under fliken Uträttande av ärenden.

Regionalbyrån betjänar sina kunder också på Facebook genom vilken man t.ex. via ett privat meddelande kan ställa frågor.

Du minns väl: En repetitionsövningsorder och en kallelse till en frivillig övning hör inte hemma i sociala medier. Dela alltså inte bilder och uppgifter som gäller dem på sociala medier. Man kan följa med övningarna på webbplatsen maavoimat.fi/harjoitukset och på sociala medier, t.ex. facebook.com/maavoimat.

Ifall det sker märkbara förändringar i ditt liv, t.ex. gällande ditt hälsotillstånd, ska du anmäla dem till din egen regionalbyrå även mellan övningarna. På så sätt har försvarsmakten aktuella uppgifter om sina värnpliktiga.

En övningsorder kräver alltid åtgärder

Försvarsmaktens 12 regionalbyråer ansvarar för att beordra reservister till övningar. En repetitionsövningsorder, är ordagrant en order med stöd av värnpliktslagen att delta i övningen.

Med ordern får reservisten basuppgifter om övningen och anvisningar för fortsatta åtgärder. Det är skäl att läsa brevet noggrant. Reservisten är skyldig att meddela den regionalbyrå som utfärdat ordern om sitt deltagande i övningen. Man ska alltså absolut reagera på brevet. Brevets returdel ska fyllas i och undertecknas och sedan skickas till regionalbyrån per post. Portot på returdelen är betalt på förhand.

Med ordern medföljer också en resebiljett med kollektiva färdmedel, så att reservisten kan resa till övningsorten. I ordern finns uppgifter om anmälningsplats och anmälningstid. Ifall man vill använda egen bil, utbetalas ersättning enligt taxorna för kollektivtrafik.

Reserviläisiä Uusimaa 17 -harjoituksessa. Kuva Puolustusvoimat.

Ifall reservisten inte har möjlighet att delta i övningen, ska han eller hon ansöka om befrielse från övningen hos den regionalbyrå som sänt ordern. Ansökan om att bli befriad från övningen ska motiveras skriftligen på en separat blankett. Av motiveringarna måste de skäl på grund av vilka det enligt reservisten är omöjligt att delta i övningen framgå. Ifall det är omöjligt att delta i övningen på grund av hälsoskäl, ska man till sin ansökan bifoga ett läkarintyg om sitt hälsotillstånd. Ifall t.ex. arbetsgivaren anser att deltagandet i övningen förorsakar oskälig olägenhet för företagets verksamhet, ska arbetsgivaren ge ett utlåtande om den olägenhet som förorsakas. Den person som har fått ordern ska tillställa regionalbyrån detta utlåtande. Regionalbyrån ber vid behov om ytterligare utredningar och fattar beslut om huruvida ansökan godkänns eller inte. Övriga orsaker för att få befrielse kan gälla bl.a. arbete, studier, familjeskäl och stadigvarande boende utomlands. Ansökningarna om att bli befriad från en övning inklusive motiveringar och bilagor måste tillställas regionalbyrån senast två veckor innan övningen.

Det är bra att minnas, att repetitionsövningsordern enligt värnpliktslagen är förpliktande och om man underlåter att infinna sig till en övning (i fall man inte har fått befrielse eller övningen inte har inhiberats) är detta därmed en straffbar handling som grundar sig på strafflagen. Det lönar sig att aktivt ta kontakt med regionalbyrån i oklara frågor som rör repetitionsövningar och repetitionsövningsordern.

Repetitionsövningarna har ingen inverkan på arbetsförhållandet. Reservister har rätt att få ledigt från arbetet för att delta i övningen. Reservisten har också uppsägningsskydd. Det innebär att en reservist inte kan sägas upp och att arbetsförhållandet inte kan avbrytas på grund av övningen. Repetitionsövningen avbryter inte rätten till semester. Ytterligare information om den värnpliktiges rättigheter, förmåner och om andra anvisningar hittar du på vår webbplats.

Man kallas till frivilliga övningar

Till sitt innehåll skiljer sig de frivilliga övningarna inte nämnvärt från repetitionsövningarna. Frivilliga övningar ordnas för att kompetensen under undantagsförhållanden ska kunna utvecklas också genom utbildningsverksamhet som baserar sig på reservistens egen aktivitet. I allmänhet är de frivilliga övningarna kortare och förlagda till veckoslut. Bakgrunden till de frivilliga övningarna är försvarsmaktens behov av den aktuella utbildningen och av att upprätthålla reservisternas kompetensnivå. Utbildningarna genomförs ofta i samverkan med Försvarsutbildningsföreningen, dvs. MPK. De frivilliga övningarna ger, i likhet med repetitionsövningarna, reservisterna repetitionsövningsdygn som berättigar till befordringar

En kallelse att delta i en frivillig övning är, i motsats till en repetitionsövningsorder, inte förpliktande. Den som har fått en kallelse ska ändå på brevets returdel meddela den regionalbyrå som har sänt brevet, ifall han eller hon deltar i övningen eller inte. På så sätt är det möjligt att under övningsförberedelserna planera alla praktiska arrangemang och övriga funktioner rätt. Med kallelsen följer även ett övningsmeddelande och kontaktuppgifter genom vilka man får ytterligare information om övningen. Att öva sig i sin egen uppgift under undantagsförhållanden ligger i såväl individens som försvarsmaktens intresse, och det lönar sig därför att i mån av möjlighet aktivt delta i övningarna.

Förutom försvarsmakten ger även Försvarsutbildningsföreningen utbildning som höjer den militära beredskapen och övrig beredskapsutbildning av olika slag. Föreningens kursutbud är mycket mångsidigt och det lönar sig absolut för aktiva reservister, som är intresserade av vårt lands försvar att bekanta sig med Försvarsutbildningsföreningens lokala kursutbud.

Försvaret grundar sig på värnplikten

Försvaret av Finland grundar sig på vår prestationsdugliga och omfattande reserv, som producerats genom värnplikten. Genom att delta i repetitionsövningar och frivilliga övningar upprätthåller reservisterna sin kompetens och sin förmåga att fungera i krigstida uppgifter. Beredskapen och prestationsförmågan hos vår värnpliktsarmé baserar sig på regelbundet övande.

Repetitionsövningsordern och kallelsen till en frivillig övning skickas i allmänhet ett halvt år innan övningen, så att reservisten har gott om tid att planera och ordna sin tidsanvändning med tanke på att delta i övningen. Enligt lagen kan emellertid en repetitionsövningsorder även sändas med en snabbare tidtabell, ifall säkerhetsläget kräver det.

´