Hoppa till innehåll

Simulatorassisterade system effektiviserar stridsutbildningen

Kajanalands brigad
Utgivningsdatum 16.10.2017 10.55 | Publicerad på svenska 16.10.2017 kl. 10.59
Pressmeddelande
Virtuella soldater

Försvarsmaktens system för simulatorassisterad utbildning av värnpliktiga består av KASI (simulator för tvåsidig strid) och VKY (virtuell utbildningsmiljö).

Ibruktagandet av båda systemen är en del av Arméns mera omfattande utökning av simulatorverksamheten i syfte att effektivisera militärutbildningen och möjliggöra ordnandet av högklassigare stridsutbildning än tidigare vid olika truppförband.

Avsikten är att med hjälp av truppförbandens egna KASI- och VKY-system sträcka ut simulatorassisterad militärutbildning till även grundenheternas dagliga utbildning och stödja övriga utbildningsmetoder samt erbjuda alternativ till genomförandet av taktisk och stridsteknisk utbildning.

Simulatorassisterad träning i Kainuu Brigade

KASI-systemet stödjer stridsutbildning i terrängen

Arméns truppförband har under 2016 och 2017 tagit i bruk det nya systemet KASI Manpack 300 som stöd för stridsutbildningen i terrängen. I praktiken är systemet en lättare och modernare version av det KASI-system som KASI-avdelningen vid Björneborgs brigad tidigare använde.

Systemet KASI Manpack 300 är avsedd för tvåsidig simulering av strider för en avdelning vars styrka på ett ungefär motsvarar ett kompani. Systemet kräver ingen fast eller tung positionsutrustning utan som lättast bara en systemportfölj som en operatör bär. Portföljen samlar in information inom cirka 1,5–3 kilometers radie från enheten.

Oftast används systemet från ett simulatorutrymme som byggts i en personskåpbil, vilket gör det möjligt att röra sig inom olika områden alltefter behov. Det är inte längre nödvändigt att centralisera en övande trupp till ett samlat responstillfälle långt från dess verksamhetsområde utan systemet kan tas direkt till truppen efter striden. Respons kan ges snabbt, vilket gör det möjligt att ta om övningen vid behov utifrån det inlärda.

 

Soldater tittar på skärmen som finns ombord på skåpbilen

Systemets funktion bygger på stridsvästar med GPS-positionering, fordonsmonterade simulatorserier och systemet KASI Manpack 300. Soldaternas och fordonens rörelser och verksamhet kan följas upp i realtid på kartunderlaget i systemets centralenhet. Utöver västar och fordonsserier kan man med hjälp av simulatorerna i systemet som kan fästas på vapen eller monteras i terrängen avbilda största delen av infanteriets vapensystem.

KASI-systemets synligaste del är simulatorvästen som kläs på soldaten. Västen består av en sele med prismor som fästs i hjälmen och stridsvästen. Avsikten med västen är att ta emot laserpulser från olika vapensystem, utifrån vilka västen uppger för soldaten och centralenheten hur de olika vapensystemen påverkar soldaten. Utöver prismor har västen även en GPS-positionerare och en sensor som registrerar soldatens kroppsställning.

Soldater siktar bakom rutten

Materielen omfattar förutom västar även infanterivapen med lasersändare, allt från stormgevär till pansarvärnsvapen och sprängladdningar. Alla stridsdata lagras i västens centralenhet och utnyttjas när trupperna under utbildning ges respons.

KASI-systemet ersätter sin föregångare, stridssimulatorn TASI, som användes vid många truppförband. En egen KASI-truppförbandsserie i Arméns truppförband gör det möjligt att oftare än tidigare och i en mindre skala ordna simulatorassisterade övningar, eftersom man då för simulatorernas del inte längre är beroende av andra truppförbands tidtabeller, vilket var fallet med det äldre KASI-systemet.

Avsikten är att grundenheterna kan använda apparaterna förutom i stora stridsövningar även i den dagliga utbildningen. Eftersom KASI-systemets delar är inbördes kompatibla kan truppförbandens KASI-simulatorer också användas i större, riksomfattande övningar.

Soldater siktar med raketuppskjutare

Virtuell utbildningsmiljö som verktyg för stridsutbildning och övningar i stridsledning

Den virtuella utbildningsmiljön (VKY) har tagits i bruk vid Arméns truppförband enligt tidtabellen för systemet KASI Manpack 300. De tidigare versionerna av VKY (t.ex. VBS 2) har använts vid Pansarbrigaden och på reservofficerskursen sedan flera år.

Den virtuella utbildningsmiljön med verktyg stödjer utbildningen i vapenslag och stridsutbildningen. Användningen av den kan ersätta några teman under lektioner och den lämpar sig för instruktiva övningar före terrängövningar. Därutöver kan den till tillämpliga delar även användas för att testa stridsplaner före det egentliga uppdraget.

Soldater fokuserade på datorer

Programvaran för den virtuella utbildningsmiljön är Virtual Battle Space 3 (VBS 3), en professionell version av datorspelet ARMA 3, utvecklad av Interactive Simulations.

VBS 3 är ett datorspel/simulatorprogram av typen "First person shooter", där användaren får uppleva den virtuella världen med egna ögon och öron i en extensiv och mångsidig aktionsmiljö. Den virtuella världen bygger på verkligheten som har modellerats med så realistiska terränger och fysiska begränsningar som möjligt. Systemet används i kommersiella datorer i klassrum där alla som utbildas manövrerar en soldat enligt den egna uppgiften på skärmen.

VBS 3 används allmänt för utbildning i taktik och stridsteknik vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets truppförband. Programmet lämpar sig för övningar i infanteristrider, eldledning och strider i bebyggda områden samt som hjälpmedel för övningar i ledning under strider.

I simulatorn har man modellerat infanteriet, de vanligaste militära fordonen och vapnen samt luftfartygen. Systemet gör det även möjligt att modellera verkliga övningsterränger och agera i dessa.

VKY möjliggör övningar i vilken som helst militär verksamhet som utvecklar den stridstekniska eller taktiska förståelsen. Att konkret uppleva alla aktörer och fenomen på slagfältet utvecklar denna förståelse bättre än de imaginärt inramade faktorer och aktörer som påverkar truppens verksamhet som används i den dagliga stridsutbildningen.

Tjugo soldater i datorklassen

I en virtuell utbildningsmiljö kan man gå direkt från ord till handling utan den reella världens fysiska begränsningar. Därmed hinner man under en och samma utbildning upprepa enskilda prestationer åtskilliga gånger utan att nöta ut några verkliga resurser (fordon, bränsle, utrustning, vägar, miljö).

I en virtuell miljö begränsas verksamheten inte heller av fredstida säkerhetsbestämmelser, tjänstgöringssäkerhetens normer eller kostnader, vilket gör det möjligt att också utföra sådana krigstida stridsuppgifter med anknytande särdrag som man av en eller annan orsak inte kan öva under beväringstjänsten eller reservens repetitionsövningar.

Den virtuella världen erbjuder även möjligheter till självständig "tillämpning" och att testa farliga saker och att göra fel i en trygg verksamhetsmiljö.

Även om VKY är ett modernt undervisningsverktyg har även det sina begränsningar. Det kan till exempel inte ersätta den grundläggande utbildningen i vapenhantering eller skjutning. Man kan inte heller simulera skjutställningar eller koordinationen mellan öga och hand eller vapnets rekyls inverkan på träffsäkerheten med VKY. Därmed ersätter VKY inte strids- eller grundskjutningar eller stridsutbildning i terrängen.

Med andra ord ska man alltså inte använda den virtuella utbildningsmiljön till något som man bättre och effektivare kan öva i praktiken i en reell verksamhetsmiljö.

Varje truppförband inom Armén utbildar 2–4 beväringar till stöd- och underhållsuppgifter i den virtuella utbildningsmiljön. Dessa VKY-beväringar arbetar i fortsättningen som 3D-modellerare och programmerare. 3D-modellerarna skapar innehåll för VBS 3 och programmerarna integrerar modellerarnas arbeten i själva simulatorn.

Den praktiska befattningsbeskrivningen för VKY-beväringarna omfattar att skapa innehåll enligt användarkårens behov (vapen, anordningar, fordon och kartunderlag), upprätthålla de virtuella utbildningsmiljöerna och tjäna som tekniskt stöd samt stödja det riksomfattande VKY-projektet.

Vid Kajanalands brigad medverkade VKY-beväringarna även i opererandet av systemet KASI Manpack 300 och i underhållet av KASI-simulatorerna under stora stridsövningar.

Soldater med datorer. Den andra visar en 3D-modell av en pansarbil på skärmen.

Simulatorassisterad stridsutbildning som en del av utbildningen av kontingenter

Den simulatorassisterade militärutbildningen vid Arméns truppförband är en helhet som består av praktisk utbildning med reella verktyg, KASI-systemet och VKY.

Tyngdpunkterna i användningen av simulatorsystemen och hur mycket de används varierar mellan truppförbanden. Det viktigaste är dock att inse att den simulatorassisterade och den praktiska utbildningen bildar en helhet där man så effektivt som möjligt strävar efter önskat slutresultat.

Observationer och erfarenheter visar att det lönar sig att öva i de grundläggande färdigheter som soldat, som man lär sig under beväringsutbildningens grundutbildningsperiod, genom upprepad utbildning i praktiken. Då är simulatorerna inte till någon större nytta. I fråga om kommande utbildningsperioder lönar det sig dock att för beväringar i början av sin tjänstgöring redan under grundutbildningsperioden presentera simulatorutbildningen som en av de kommande inlärningsmiljöerna, så att den kan tas i bruk direkt som en fast del av truppens militära utbildning under den kommande utbildningsperioden.

Under specialutbildningsperioden lär man sig agera i den egna krigstida uppgiften som en del av den övriga gruppen. Den virtuella utbildningsmiljön är ett bra verktyg när man lär sig den egna uppgiften och att agera som en del av gruppen.

Soldat vid den bärbara datorn

VKY erbjuder möjligheter att bekanta sig med den egna truppens samtliga prestationsförmågor och stridssätt utan begränsningar. Dessutom hjälper VKY enskilda soldater att förstå den egna rollen och gruppens betydelse när man utför uppgifter som tillkommer en i en verklighetsimiterande aktionsmiljö.

Mot slutet av specialutbildningsperioden övar man sig i och tillämpar grunderna i att strida för soldater och deras grupper, som man lärt sig i VKY, i truppstyrka under terrängövningar med hjälp av KASI-systemet. Med KASI-systemet testas om truppen kan utföra sina uppgifter i praktiken. KASI gör det även möjligt att samla in data och ge respons, utifrån vilka brister i truppens kompetens kan åtgärdas före trupputbildningsperioden.

Under trupputbildningsperioden börjar man agera som en del av trupp och kompani. Samtidigt inkluderas krigsfältets verkliga funktioner och dimensioner som en påverkande faktor i truppens verksamhet. På samma sätt som under specialutbildningsperioden lär man sig grunderna i att agera som en del av en större grupp i VKY, varefter det inlärda testas i terrängen med hjälp av KASI-systemet.

Under trupputbildningsperioden kan VKY också användas för att öva i uppgifter som anknyter till stora stridsövningar innan dessa utförs i en verklig situation med hjälp av KASI.

Vid sidan om att öva i stridsteknik och testa stridsplaner utnyttjas VKY även efter grundutbildningsperioden i övningar i krävande stridsskjutningar. Om skjutsituationerna blir bekanta och de säkerhetstekniska felen åtgärdas redan under de virtuella övningarna gör det skjutövningarna och den verkliga skjutningen snabbare och tryggare för den medverkande personalen.

Även om simulatorassisterad militärutbildning ger besparingar och effektiviserar utbildningen av beväringar ersätter den inte helt den traditionella militärutbildningen som omfattar bland annat motionsutbildning och vapen- och skjututbildning. Den simulatorassisterade utbildningen erbjuder en mer meningsfull och realistisk inlärningsmiljö för inlärningen av grunderna men att öva i de inlärda helheterna och testa truppens prestationsförmåga ska alltjämt ske med verkliga verktyg och i så realistiska förhållanden som möjligt i terrängen.

Även om simulatorer i framtiden kommer att spela en stor roll i utbildningen av prestationsdugliga krigstida trupper bör man förstå att de endast är en utbildningsresurs och inte ett svar på all militärutbildning.

En soldat spelar på en dator

´