Hyppää sisältöön

Maavoimien harjoitustoiminta

Maavoimat toteuttaa laissa puolustusvoimille määrättyä koulutustehtävää. Joukkojen suorituskyvyn saavuttaminen edellyttää harjoittelua ampuma- ja harjoitusalueilla.

Suorituskyvyn saavuttaminen edellyttää riittävää harjoittelua myös erilaisissa olosuhteissa. Harjoitustoimintaa toteutetaan maavoimissa ympärivuoden, eri paikkakunnilla. Ympärivuotinen harjoitustoiminta on välttämätöntä kahden saapumiserän järjestelmässä, jotta yhtäläiset koulutusedellytykset voidaan taata molemmille saapumiserille. Suurempien harjoitusten osalta painopisteenä on palvelusajan loppupuoli. Vilkkainta harjoitustoiminta on touko – kesäkuun vaihteessa sekä marras – joulukuun vaihteessa.

Kovapanosammunnat osana suorituskyvyn luontia

Ampuma- ja harjoitusalueet muodostavat todenmukaisen koulutusympäristön kovapanosammuntoja varten. Kovapanosammunnat ovat osa koulutukselliselle suorituskyvylle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi kalustojen, ampumatarvikkeiden ja järjestelmien kenttäkelpoisuus edellyttää ammuntoja kovilla ampumatarvikkeilla. Myös poikkeusoloja varten varattujen tarvikkeiden elinkaaren hallinta edellyttää suunnitelmallista käyttöä ja kulutusta.

Sotilas opetetaan toimimaan ja selviytymään taistelukentän olosuhteissa. Vain opetetut ja koetut taidot osataan tilanteessa, joka vaatii aseellisen voiman käyttöä. Aseiden käyttötaidossa on kyse asevelvollisten palvelusturvallisuudesta.

Tiettyjä asejärjestelmiä voidaan kouluttaa simulaattorein, mutta riittävää suorituskykyä ei voida saavuttaa simulaatioilla ja harjoitusampumatarvikkeilla. Simulaattoreita on lisäksi erittäin rajallinen määrä, eikä kaikille aseille ja asejärjestelmille ole saatavissa simulaattoreita.

Maavoimien harjoitusalueet

Maavoimien joukot harjoittelevat pääasiassa Metsähallituksen omistamilla ampuma- ja harjoitusalueilla ja lähiharjoitusalueilla sekä sopimusalueilla. Näiden alueiden ulkopuolella harjoittelu perustuu kriittiseen tarveharkintaan ja tapauskohtaiseen hallinnolliseen päätökseen lain perusteella. Valtakunnallisesti merkittävien suurten harjoitusten kohdalla joudutaan turvautumaan lisäksi muihin kuin edellä mainittuihin alueisiin, koska joukkojen suorituskyvyn kannalta on tarve harjoitella joukkojen toimintaa laajoilla alueilla.

Maavoimat noudattaa maankäyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä pyrkii vähentämään harjoitusten aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Harjoitustoimintaa maastossa kehitetään tekemällä yhteistyötä eri yhteistyötahojen, kuten elinkeinon harjoittajien ja maanomistajien kanssa. Maastolle aiheutuneita vahinkoja pyritään ennaltaehkäisemään ohjeistamalla ja kouluttamalla joukkoja tuntemaan harjoituksen ympäristövaikutukset. Maastolle mahdollisesti harjoituksista aiheutetut vahingot korjataan pääsääntöisesti heti tai ne korvataan maanomistajille.

Ympäristövaikutukset

Maavoimat tutkii harjoitus- ja ampumatoiminnan ympäristövaikutuksia ja kehittää jatkuvasti toimenpiteitä ja menettelytapoja, joilla haitalliset vaikutukset voidaan hallita. Ympäristövaikutusten hallinnalla tarkoitetaan vaikutuksen tunnistamista, sen haitallisuuden arviointia, haitan vähentämistä mahdollisuuksien mukaan sekä vaikutuksen tarkkailua.

Ympäristönsuojelu on osa jokaisen maavoimien henkilöstöön kuuluvan ammattitaitoa. Periaatteena on, että jokainen on selvillä oman toimintansa ympäristövaikutuksista ja motivoitunut minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset. Tukena tässä toimivat ympäristöasiantuntijat organisaation jokaisella tasolla. Heidän tehtävänsä on varmistua siitä, että johdolla on riittävästi tietoa ympäristöasioista niiden huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.

Tavoite on ottaa huomioon ja minimoida haitalliset ympäristövaikutukset sekä toiminnan suunnittelussa että toteutuksessa. Minimitaso on lainsäädännön vaatimusten noudattaminen. Lisäksi maavoimissa selvitetään aktiivisesti toiminnan ympäristövaikutuksia, muun muassa tehdään ja teetetään meluselvityksiä, tarkkaillaan pohjaveden tilaa sekä etsitään keinoja haittojen vähentämiseksi.

Yleiset toimintaperiaatteet harjoituksissa

  • Harjoitellaan sovituilla alueilla ja noudatetaan paino- sekä muita aluetta koskevia rajoituksia
  • Harjoitellaan pihapiirin ulkopuolella eikä vaikeuteta elinkeinon harjoittamista
  • Varoitetaan ja ohjataan liikennettä - ei rajoiteta tarpeettomasti asukkaiden liikkumista
  • Siivotaan jäljet ja roskat
  • Sovitaan aiheutettujen vahinkojen korjaaminen tai korvaaminen
  • Pidetään jatkuvaa yhteyttä alueen asukkaisiin ja maanomistajiin
Yhteensä ilmoituksia 16
´