Hyppää sisältöön

Jääkäriprikaatin päätös 28.6.2024

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 3.7.2024 10.15
Tiedote

Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Jääkäriprikaatin harjoituksessa 17. - 30.8.2024

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Jääkäriprikaatin johtama taisteluharjoitus ulottuu päätöksen liitteessä 1 nähtäville yksityisten omistamille kiinteistöille. Harjoitus toteutetaan 17.8.-30.8.2024.

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana tai sen jälkeen Jääkäriprikaatin virkapaikalla olevaan päivystäjään (p: 0299 452 900) vahingon laadun ja määrän kirjaamiseksi.

Kyseinen harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun perusteella pelkästään Puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Harjoituksen luonne ja siihen liittyvät tehtävät edellyttävät laajaa toiminta-aluetta. Edellä mainittujen perusteluiden nojalla puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä.

Tämä hallinnollinen päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla liitteen 2 mukaisesti.

Asiaa Jääkäriprikaatissa hoitaa majuri Mikael Aikio, 0299 452 230.


Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Tähän päätökseen tyytymätön voi vaatia kirjallisesti oikaisua. Oikaisuvaatimusohjeet ovat liitteessä 3.

Prikaatin komentajan sijainen
Eversti    Ari Mure

Esikuntapäällikkö
Everstiluutnantti    Jussi Annala

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET

Liite 1 Harjoitusalueet
Liite 2 Yleistiedoksianto
Liite 3 Oikaisuvaatimusohjeet        

JAKELU

Sodankylän kunta
Rovaniemen kaupunki
Kemijärven kaupunki

Yleistiedoksianto
´