Hyppää sisältöön

Aliupseerien koulutus Maasotakoulussa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 11.7.2022 10.05
Uutinen
sotilas polviasennossa maastossa

Maasotakoululla on koulutettu nykymuotoista aliupseeristoa, siis ammattilaisia, Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvia aliupseereita vuodesta 2008. Koulutusjärjestelmän perusrakenne on vakiintunut perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksiksi. Perustason yhteisissä opinnoissa aloittavat opintopolkunsa kaikki Puolustusvoimien aliupseerit. Näin ollen Maasotakoululla on merkittävä asema ja vaikutus valtakunnallisesti aliupseeriston koulutuksessa.

Opintokokonaisuuksien sisältöä ja tavoitteita on tarkennettu säännöllisesti Puolustusvoimien tarpeen mukaan. Viimeisin merkittävä muutos on, että aselajiopinnot ovat osa opintokokonaisuuksien välistä täydennyskoulutusta. Aikaisemmin aselajiopinnot sisältyivät opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuudet suoritetaan keskimääräisesti 10 vuoden välein.

Muutos koulutusjärjestelmässä toi joustavuutta aliupseeriston osaamisen kehittämiseen. Opintokokonaisuuden jälkeen aliupseerin osaamista kehitetään aselaji- ja muulla täydennyskoulutuksella suunnitelmallisesti ennen seuraavalle opintokokonaisuudelle hakeutumista. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen korostuu etenkin aliupseerin uran alussa, perustason opintokokonaisuuden jälkeen.

Maavoimien esikunta ohjaa Maavoimien aliupseeriston aselajin osaamisen suunnittelua ja kehittämistä, mutta aliupseeriston osaamisen kehittämisen vastuu on aliupseerin joukko-osastossa. Työpaikkaohjaaminen on keskiössä aliupseeriston osaamisen kehittämisessä. Laadukkaalla työpaikkaohjaamisella varmistetaan oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen tapa tuottaa haluttua osaamista. 

Aliupseeriston osaamisen kehittämisen perusteena on Puolustusvoimien tarve ja siihen perustuva kunkin aliupseerin nykyisen ja tulevan tehtävän edellyttämä osaaminen. Osaamisen kehittämisen suunnittelussa huomioidaan normaali- ja poikkeusolot, henkilön halukkuus sekä tarkoituksenmukaiset osaamisen kehittämisen keinot ja koulutustarjonnat.

Koulutuksen voi suorittaa Puolustusvoimien täydennyskoulutustarjonnan lisäksi muissa oppilaitoksissa kotimaassa tai ulkomailla. Myös vapaa-ajalla suoritetut opinnot voidaan hyväksyä, mikäli niiden sisältö tukee työntekijän nykyistä tai tulevia tehtäviä.

Aliupseeriston opintojen toteuttamista kehitetään ja tarkastellaan palauteprosessin mukaisesti. Saamme opiskelijoilta ja heidän esimiehiltään erinomaisia ideoita mm. opintojen kehittämiseen.
Yleistason opintokokonaisuuden oppimisympäristöistä, pedagogisista ratkaisuista ja henkilökunnan ammattitaidosta Maasotakoulu on saanut paljon positiivista palautetta. Aliupseerikoulutuksen suunnitelmallinen kehittäminen on erittäin tärkeää, huomioiden kaikki sen eri vaiheet.

sotilas on polviasennossa ja pitelee olallaan kevyttä kertasinkoa

Syksyllä 2022 toimeenpannaan Mestaritason opintokokonaisuuden opinnot. Mestaritason yhteiset opinnot toteutetaan Ilmasotakoululla Tikkakoskella. Sen jälkeen mestariopiskelijat suorittavat Maavoimaopintonsa Maasotakoululla Lappeenrannassa. Mestareiden yhteisiä opintoja olemme suunnitelleet yhteistyössä kaikkien puolustushaarakoulujen kanssa. Puolustushaarakoulujen kurssinjohtajat osallistuvat myös opintojen toteutukseen. Tiimityöskentely aliupseerikoulutuksen suunnittelussa antaa varmuudella hyviä lähtökohtia laadukkaaseen opintojen toteuttamiseen.

Aliupseeriston opintokokonaisuudet ovat osana Opetushallituksen ylläpitämää tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehystä.

Tutkintojen viitekehysten tavoitteena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja niiden tasojen vertailua sekä edistää siten liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista. Tutkintojen viitekehysten tasot kuvaavat, mitä tutkinnon, oppimäärän tai osaamiskokonaisuuden suorittanut tietää, ymmärtää ja osaa tehdä. Osaamista kuvataan eurooppalaisessa yhteistyössä sovitulla tavalla.

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys

Suomen tutkintojen viitekehys kuvaa kansalliseen koulutusjärjestelmäämme kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet. Viitekehys kattaa muun muassa yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen. 

Tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet on sijoitettu kahdeksalle tasolle niiden edellyttämän osaamisen perusteella. Kunkin tason tuottama osaaminen on määritelty valtioneuvoston asetuksessa, ja kuvaukset vastaavat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen vaativuustasoja.

  • Taso 4: lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot, rikosseuraamusalan tutkinto, pelastajatutkinto, hätäkeskuspäivystäjätutkinto, rajavartijan peruskurssi ja aliupseerin perustason opintokokonaisuus.
  • Taso 5: erikoisammattitutkinnot, alipäällystötutkinto (pelastusala), lennonjohdon perustutkinto sekä aliupseerin yleistason opintokokonaisuus ja aliupseerin mestaritason opintokokonaisuus. Lisää tässä linkissä.

Tämän päivän ja huomisen aliupseeri

Aliupseereilla tulee olla korkea kasvatuksellinen ja ammatillinen ammattitaito, joka takaa koulutettavien ohjauksen, kasvattamisen ja opettamisen alkeista alkaen perusteellisesti ja palvelusturvallisesti.

Kasvatusalan asiantuntijoiden mukaan vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot nousevat tulevaisuudessakin isoon rooliin työelämätaitoina. Aliupseerikoulutuksessa tulee huomioida eri vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja merkitys vankan poikkeusolojen osaamisen kehittämisen rinnalla.

sotilas maalaa toisen kasvoja suojamaalilla

Tulevaisuuden ja tämän päivän aliupseeri on motivoitunut, asiantunteva, kehityshakuinen, perinteitä kunnioittava, hyvän ja rehdin aliupseerihengen omaava ammattilainen. Kirjoittaja sotilasmestari Vesa Tuovinen on Maasotakoulun vanhin aliupseeri ja aliupseerien yleis- ja mestaritasojen kurssien johtaja.

Jalkaväkikoulu järjestää aliupseerien täydennyskoulutusta eli perus-, yleis- ja mestaritasojen kurssit Maasotakoulussa kaikille suomalaisille aliupseereille.

Lue lisää netissä: Maavoimien esikunta - Aliupseeriston koulutusjärjestelmä Maavoimissa

Kuvat on otettu Taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueella, aliupseerien harjoituksessa. Kuvaaja: Mikko Perón.