Hyppää sisältöön

Armeijakunnan ilmatorjunta tuottaa tappioita

JääkäriprikaatiKarjalan prikaatiPanssariprikaati
Julkaisuajankohta 26.5.2021 16.06
Tiedote
Helikopterit

Lohtajan valtakunnallisessa ilmapuolustusharjoituksessa kehitetään Karjalan prikaatin ilmatorjuntajoukkojen suorituskykyä osana armeijakunnan taistelua. Harjoituksen keskeisenä teemana on harjoitella armeijakunnan joukkoja vastaan kohdistuvien ilmaoperaatioiden torjuntaa. Lisäksi harjoitellaan ilmatilannekuvan muodostamista ja taistelun johtamista vaativissa elektronisen sodankäynnin olosuhteissa. Katso video.

Armeijakunta on maavoimien operatiivinen tai alueellinen johtoporras, jonka alaisuuteen kuuluu laajasti erilaisia maavoimien yleis- ja aselajijoukkoja. Armeijakunnan ilmatorjunnasta muodostetaan tärkeimmille alueille eri yksikkötyypeistä koostuva tehokas kokonaisuus. Järjestelmien moninaisuudella luodaan puolustukseen kerroksisuutta ja vaikeutetaan hyökkääjän ilma-aseen käyttöä ja vastatoimenpiteitä.

Armeijakunnan ilmatorjunnan kokonaisuus muodostuu johtamisjärjestelmistä sekä ohjus- ja ammusasejärjestelmistä. Toimintaa johtaa ilmatorjuntapatteristo, jonka tehtävänä on johtaa ilmatorjuntajoukkoja laajalla armeijakunnan vastuualueella. Ilmatorjunnan on kyettävä myös yhteistorjuntaan ilmavoimien hävittäjätorjunnan kanssa.

Armeijakunnan ilmatorjunnan painopiste luodaan keskittämällä suorituskykyisimpiä tuliyksiköitä armeijakunnan toiminnan ja joukkojen painopistealueille. Ilmatorjuntajoukot ryhmitetään riittävän laajalle alueelle, jotta hyökkääjän ilma-alus joutuisi lentoreitistä riippumatta ainakin yhden tuliyksikön kohteeksi. 

Karjalan prikaatin komentaja prikaatikenraali Jukka Jokinen tarkasti joukkojaan harjoituksessa.

Ilmapuolustuksen tutkilla ja sensoreilla luodaan reaaliaikainen tilannekuva ilmatilassa lentävistä ilma-aluksista koko valtakunnan alueelta. Armeijakunnan ilmatorjunnan valvontajärjestelmillä toiminta-alueen tilannekuvaa täydennetään ja sen perusteella tuliyksiköille annetaan ennakkovaroitus tulevasta ilmahyökkäyksestä. Ennakkovaroitus on perusedellytys onnistuneelle hyökkäyksen torjunnalle. Näin mahdollistetaan ilmatorjunnan tehokas käyttö taistelualueella.

Tappioiden tuottaminen

Armeijakunnan ilmatorjuntajoukkojen keskeisin tehtävä on tuottaa huomattavat tappiot hyökkääjän ilma-aseelle heti taisteluiden alusta alkaen. Tappioiden tuottamisella kulutetaan hyökkääjän voimaa, pakotetaan vastapuoli muuttamaan toimintatapoja ja heikennetään sen edellytyksiä jatkaa operaatiota. Tehtävä toteutetaan mahdollisimman hyvistä tuliasemista vain edullisessa ampumatilanteessa ja tehokkaalle ampumaetäisyydelle. Tarkoituksena on varmistaa, että ohjus varmasti osuu maaliinsa. Ilmatorjuntajoukkojen on aktiivisesti hakeuduttava tilanteisiin, joissa tappioiden tuottaminen on tehokkainta.   

Ilmatorjunnan taisteluvalmiuden säätely ja oikea-aikainen taisteluasemaan siirtyminen ovat keskeinen osa ilmatorjunnan johtamista. Ilmatorjuntajoukkojen tehtävän toteuttaminen edellyttää hyvää tilannetietoisuutta, oikeita johtopäätöksiä ja kykyä reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin.

Lohtajan ilmapuolustusharjoituksen ilmaoperaatiot mahdollistavat armeijakunnan ilmatorjunnan torjuntaoperaation harjoittelun alkaen maalin havaitsemisesta ja päätyen ohjuksen laukaisuun. Operaation jälkeen toiminta analysoidaan yksityiskohtaisesti, kokemuksista opitaan. Haastavilla maalitilanteilla ja elektronisen häirinnän avulla tilanne sovitetaan joukon osaamistasoon nähden tarvittavalle tasolle.

Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja
Everstiluutnantti Tommi Lappalainen
 

´