Hyppää sisältöön

Haluatko itse valita, mitä teet isona?

Porin prikaati
25.11.2021 18.39
Uutinen
Kuvassa varusteitaan vaihtava varusmies ja varastonhoitajana toimiva nainen.

Puolustusvoimat on yli 12 500 työntekijän työyhteisö, jossa työskentelee hieman alle 8 000 sotilasta ja hieman yli 4 000 siviiliä. Maavoimien joukko-osastojen henkilöstöstä yli 15 prosenttia eli noin 700 henkilöä työskentelee Porin prikaatissa. Suuresta henkilöstön määrästä johtuen Porin prikaati on myös Maavoimien suurin rekrytoija.

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta, jolla vastataan toimintaympäristön tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Kouluttautumisen lisäksi henkilöstön ammattitaito rakentuu työssä oppimalla. Osaamisen kehittämiseen liittyy usein myös palvelus kansainvälisissä tehtävissä, joihin Porin prikaatissa työskentelevillä on keskimääräistä paremmat mahdollisuudet päästä. Kriisinhallintaan liittyvät koulutus- ja tukitehtävät ovat myös merkittävä osa Porin prikaatin työntekijöiden arkea.

Töihin vaikka varusmiespalveluksen kautta

Kouluttautumisen lisäksi henkilöstön ammattitaito rakentuu työssä oppimalla.

Porin prikaatin monipuoliset sotilas- ja siviilitehtävät sijoittuvat Säkylään, Niinisaloon, Turkuun ja Vaasaan. Kotiutuvista varusmiehistä saadaan vuosittain noin 100 uutta työntekijää Porin prikaatiin, usein ensin sopimussotilaaksi ja myöhemmin upseerin-, aliupseerin-, erikoisupseerin-, tai siviilivirkoihin Porin prikaatin ja koko Puolustusvoimien tarpeisiin.

Puolustusvoimien koko henkilöstön fyysisellä toimintakyvyllä on yleiseen asevelvollisuuteen perustuvassa maanpuolustusjärjestelmässä suuri merkitys. Palkatun henkilöstön fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen perusteina ovat poikkeusolojen valmiuden sekä normaaliolojen työtehtävien asettamat vaatimukset. Porin prikaatin henkilöstöllä on erinomaiset mahdollisuudet ylläpitää omaa toimintakykyään, myös työajalla. Käytössä ovat muun muassa uimahalli, ulko- ja sisävoimailupaikat, kamppailutila sekä monipuoliset pyöräily-, juoksu- ja hiihtoreitit. 

Yksi puolustusvoimien vahvuuksista työnantajana on hyvä me-henki ja työilmapiiri sekä työyhteisö. Tämä käy ilmi vuosittaisesta työilmapiirikyselystä. Porin prikaatissa vallitsee reipas porilaishenki ja yhdessä tekemisen meininki, jotka parhaimmillaan kantavat läpi varusmiespalveluksen aina työelämään saakka. Jokainen Porin prikaatilainen haluaa vaikuttaa siihen, että saa jatkossakin tehdä töitä osaavien työkavereiden kanssa. Rekrytoinnin kannalta tärkein työ tehdäänkin juuri perusyksiköissä, laadukkaan varusmieskoulutuksen myötä.

Kuvassa Porin prikaatin varastonhoitaja, joka ajaa kuormaa trukilla.

Osaajia tarvitaan kaikkiin henkilöstöryhmiin

Siviilinä voi työllistyä Puolustusvoimiin ilman varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Riittää, että hakijalla on tehtävään soveltuvaa osaamista ja oikea asenne. Porin prikaatissa siviilejä työskentelee muun muassa hankintasihteerin, tiedottajan, sairaanhoitajan, varastomestarin, tietopalveluasiantuntijan, dokumentoijan, liikuntavahtimestarin, fysioterapeutin, asentajan ja ajojärjestelijän tehtävissä. Avoimet tehtävät löytyvät valtiolle.fi -sivustolta.

Sotilastehtävät edellyttävät Suomen kansalaisuutta, toisen asteen tutkintoa, suoritettua varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta sekä hyvää fyysistä kuntoa. Rekrytointiin sisältyy 12 minuutin juoksutesti, jossa tulee saavuttaa tehtäväkohtainen fyysisen kunnon tavoitetaso. Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan myös tehtävien edellyttämää luotettavuutta. 

Upseerin uralle pääsee hakeutumalla Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin koulutusohjelmaan. Upseerit työskentelevät johto-, suunnittelu- ja asiantuntija- sekä koulutustehtävissä. 2–4 vuoden välein tapahtuva tehtäväkierto ja runsas täydennyskoulutus ovat osa jokaisen upseerin uraa. Useimmat upseerit osallistuvat myös kansainvälisiin tehtäviin jossain vaiheessa uraansa. Porin prikaatissa upseerit työskentelevät muun muassa opetusupseerin, joukkueenjohtajan, yksikön päällikön, sektorijohtajan, operaatiokeskuksen päällikön ja pataljoonan komentajan tehtävissä. 

Rekrytoinnin kannalta tärkein työ tehdäänkin juuri perusyksiköissä, laadukkaan varusmieskoulutuksen myötä.

Aliupseerien opinnot koostuvat työn kanssa lomittuvista perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksista sekä niiden välisistä täydennyskoulutuksista. Perustason opinnot aloitetaan viimeistään vuoden kuluessa työn aloituksesta. Aliupseerien tehtävissä korostuu käytännön osaaminen. Porin prikaatissa aliupseerit työskentelevät muun muassa opetusaliupseerina, joukkueen kouluttajana, yksikön vääpelinä, toimistoaliupseerina, kunnossapitomestarina, järjestelmäaliupseerina, liikuntakasvatusaliupseerina, vartiopäällikkönä ja esikuntamestarina. 

Erikoisupseeri on varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoista asepalveluksen sekä siviilissä yleensä korkeakoulututkinnon suorittanut ammattisotilas. Erikoisupseeri työskentelee asiantuntijana sotilasvirassa. Erikoisupseerit voivat osaamisen ja kokemuksen karttuessa siirtyä puolustusvoimissa vaativampiin asiantuntija- tai esimiestehtäviin, aina kenraalin tehtäviin asti. Myös aliupseeristosta voi koulutusedellytysten täyttyessä siirtyä erikoisupseeriksi. Porin prikaatissa erikoisupseerit työskentelevät muun muassa järjestelmäinsinöörinä, sektorijohtajana, aseinsinöörinä, tietohallintopäällikkönä ja ajoneuvo-osaston johtajana. 

Sopimussotilaan tehtävä on hyvä ponnistuslauta sotilasuralle. Useimmiten sopimussotilaat ovat juuri kotiutuneita reserviläisiä, jotka hakeutuvat varusmiespalveluksensa jälkeen kouluttajan tehtäviin 6–12 kuukaudeksi, usein omaan varusmiesaikaiseen perusyksikköönsä. Porin prikaatissa, kuten muissakin joukko-osastoissa sopimussotilaalla on mahdollisuus nähdä ja tutustua monipuolisesti sotilastehtäviin, joita Puolustusvoimissa on tarjolla. Lisätietoja sopimussotilaan tehtävistä kannattaa kysyä omalta kouluttajalta. Hakulomakkeen löydät Puolustusvoimien sivuilta

Puolustusvoimat on kilpailukykyinen, nykyaikainen ja monipuolinen työnantaja, joka tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä hyvässä työilmapiirissä. Jatkossakin riveihin tarvitaan osaavia ja innostuneita työntekijöitä. Tervetuloa töihin!


Lähteet: puolustusvoimat.fi, Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020