Hyppää sisältöön

Isäntämaan tuki on merkittävä osa myös Arrow 22- harjoituksen toteutusta

MaavoimatPanssariprikaatiPorin prikaatiPuolustusvoimien logistiikkalaitos
Julkaisuajankohta 7.5.2022 15.58

Kansainvälisen harjoituksen logistiikan ja huollon suunnittelu ja toteutus vaativat mittavaa ennakkovalmistautumista isäntämaalta. Tällöin puhutaan Isäntämaan tuesta (Host Nation Support HNS).

Suomessa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tehtävänä on tukea ulkomaisen joukon maahantuloa ja maastalähtöä. HNS- tuen kokonaisuudesta vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen organisaatioon kuuluva RSOM-komppania.

RSOM-komppaniaa valmistaudutaan käyttämään ulkomaisen joukon logististen järjestelyiden johtamiseen maahantuloon ja maastalähtöön liittyvissä toiminnoissa. Ulkomaiselle joukolle annettavasta tuesta käytetään nimitystä isäntämaatuki eli Host Nation Support (HNS). Isäntämaatuella tarkoitetaan normaali tai poikkeusolojen aikana isäntämaan siviili- tai sotilasorganisaation antamaa tukea joukoille tai organisaatioille, jotka toimivat, operoivat tai liikkuvat isäntämaan alueella. Tuen järjestelyt sovitaan isäntämaan ja tukea saavan osapuolen toimivaltaisten viranomaisten kesken. Isäntämaatuen tavoitteena on varmistaa Suomeen saapuvien joukkojen tarkoituksenmukainen ja tehokas tuki harjoituksien tai operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Isäntämaatuen toteutus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: vastaanottoon (RSOM), ylläpitoon (Sustainment) ja kotiuttamiseen (RMSD). Englanninkieliset lyhenteet: RSOM = Reception, Staging, Onward Movement ja RMSD = Rearward Movement, Staging and Dispatching.

RSOM-vaiheen periaatteet 

RSOM-vaiheen aikana keskitettävät ulkomaiset joukot otetaan vastaan isäntämaan rajalta, satamasta tai lentokentältä alkaen, jonka jälkeen materiaali, henkilöstö ja ajoneuvot siirretään kokoamisalueelle (SA). Varustamisen jälkeen ulkomainen joukko luovutetaan operatiiviselle käyttäjälle ja ulkomainen joukko siirtyy varsinaiselle toiminta-alueelle (FD). Sustainment-vaiheen aikana operatiivinen käyttäjä tukee ulkomaista joukkoa tukemissuhteiden mukaisesti. RMSD-vaiheen aikana ulkomaisen joukon kotiuttaminen toteutetaan käänteisenä RSOM-operaationa. Englannin kieliset lyhenteet: SA = Staging Area ja FD = Final Destination.

Logistiikkarykmentti vastaa isäntämaatuen RSOM- ja RMSD-vaiheiden logistisesta tuesta tukemissuhteiden mukaisesti. RSOM-komppaniaa käytetään ulkomaisen joukon vastaanottamiseen, opastamiseen, keskittämiseen ja perustamiseen operatiivista käyttäjää/isäntää varten. RSOM-komppania voi toimia laajalla alueella jakaantuneena eri maahantulopisteisiin, jotka voivat olla miehitettynä samanaikaisesti.

RSOM-komppanian joukkueiden tehtävät

RSOM-komppanian komentojoukkueen tehtävänä on perustaa komppanian komentopaikka, missä se ylläpitää tilannekuvaa ja johtamisyhteyksiä. Puhdistusryhmä vastaa ajoneuvokaluston puhdistustoiminnasta ja eläinlääkärit puhdistustoiminnan tarkastuksesta. Puhdistustoiminnan tarkoituksena on estää kasvi- ja eläintautien leviäminen kaluston mukana toiseen valtioon. Puhdistustoiminta perustuu Sotilaslääketieteen keskuksen tekemään biologisiin uhkiin liittyvään riskiarviointiin.


Vastaanottojoukkueen tehtävänä on ottaa vastaan saapuva joukon henkilöstö, materiaali ja ajoneuvot maahantulopisteellä (lentoasema, satama, rautatieasema tai rajaylityspaikka). Rajamuodollisuuksiin kuuluu tiivis yhteistoiminta Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa maahantuloon liittyvien asiakirjojen osalta. Rajamuodollisuudet valmistellaan mahdollisimman sujuviksi, jotta toiminnasta aiheutuu mahdollisimmin vähän haittaa siviiliyhteiskunnalle. 

Liike- ja tukijoukkueen tehtävänä on johtaa ulkomaisten joukkojen henkilöstö- ja materiaalikuljetukset maahantulopisteeltä (lentoasema, satama, rajaylityspaikka) kokoamisalueelle (SA) sekä tukea keskitysmarsseja perustamalla marssitukialueita marssireitille.

Suojausjoukkueen tehtävänä on suojata kuljetuksia tai erikseen käskettyjä kohteita. Kuljetuksiin liittyy erilaiset opastus- ja liikenteenohjaustehtävät, jolloin toiminnassa korostuu tiivis yhteistyö liike- ja tukijoukkueen sekä Poliisin kanssa.

Kokoamisaluejoukkueen tehtävänä on ottaa vastaan henkilöstö, materiaali ja ajoneuvot kokoamisalueella (SA) sekä ylläpitää tilannekuvaa. Kokoamisaluejoukkue johtaa tuen järjestelyt kokoamisalueella laaditun tukemissuunnitelman mukaisesti.

RSOM-komppanian suorituskykyä kehitetään osallistumalla kotimaassa järjestettäviin kansainvälisiin harjoituksiin kuten Arrow 22 -harjoitus Niinisalossa ja Säkylässä. 

Artikkeli pohjautuu majuri Juha Ahon julkaisuun Kymen vartio -lehdessä joulukuussa 2021. Majuri Aho toimii sektorijohtajana 1. Logistiikkarykmentissä. 

´