Hyppää sisältöön

Kadettikurssi 105 valmistui, Maasotakoulu onnittelee!

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 27.8.2021 11.51
Tiedote
Rivissä juhlapuvuissa kadetteja.
Kadetteja kurssilta 105. Pioneerikoulun perinnepäivänä heinäkuussa 2021 Lappeenrannassa.

Onnea, uudet luutnantit! Kadetit opiskelevat viimeisen vuotensa aselajikouluissa ennen valmistumistaan sotatieteiden kandidaateiksi. Sen jälkeen heidät ylennetään luutnanteiksi ja he aloittavat työelämän Puolustusvoimissa nuorten upseerien, mm. kouluttajien tehtävissä. Kadettikurssi numero 105. valmistui 27.8.2021. Maasotakoulu onnittelee valmistuneita ja odottaa innolla uusia työkavereita!

Pääopinahjo kadeteilla on Maanpuolustuskorkeakoulu Helsingin Santahaminassa, mutta suuri osa opinnoista suoritetaan Maasotakoulussa ja aselajikouluissa. Maasotakouluun kuuluu Jalkaväkikoulu, Panssarikoulu, Pioneerikoulu, Tykistökoulu ja Viestikoulu.

Lue tästä 105. kadettikurssilla opiskelleiden pioneerikadettien, nyt jo sotatieteiden kandidaateiksi valmistuneiden Petteri Partion ja Henri Kyrön kirjoitus aselajiopinnoista ja opiskelusta Pioneerikoulussa:

"105. kadettikurssin pioneeriopintosuunta aloitti opintonsa Pioneerikoululla Lappeenrannassa kesäkuussa 2020. Kesä kului kuorma-autokoulussa ja lomaillessa.

Syksyllä opiskelut jatkuivat työkonekurssilla, joka toteutettiin ensi kertaa Haminassa. Toteutus oli opiskelijoiden näkökulmasta todella onnistunut, sillä koneita päästiin oikeasti käyttämään. Merkittävimmät kurssilla käytetyt koneet olivat panssaroitu telakaivinkone sekä erinäiset trukit.

Työkoneita päästiin käyttämään Haminan maastossa suhteellisen vapaasti ja sitä kautta innovatiivisesti. Työkonekurssia seurasi opiskelijoiden oma suosikki: traktorikurssi, jonka aikana aiemmin kolutut Haminan metsiköt, Haminan sokkeloista keskustaa unohtamatta, tulivat jälleen tutuiksi. 

Seuraavaksi opiskelijat aloittivat perusteista Lappeenrannassa eli pioneerien kalustosta, välineistä ja materiaalista. Opiskelijoiden lähtökohtien ollessa erilaiset tulivat eri miinat ja työkalut uutena tietona tai hyvänä kertauksena. Räjäytyskurssilla tavoitteena oli nuoremman panostajan lisenssi, jota ei oltu vielä saatu aikaisemmista räjäytyskoulutuksista. Räjäytyskurssi oli laaja ja opetti perusteet sekä paljon tietoa räjähdeaineista ja niiden turvallisesta käytöstä. Kurssin aikana pääsimme räjähtein muokkaamaan ympäristöä useilla eri tavoin, milloin puita katkomalla, milloin kivien heitoin.

Opintojen aikana pääsimme käymään eri puolella Suomea osaamiskeskuksissa. Suluttamisen opintojakso toteutettiin Lappeenrannassa ja Kajaanissa. Lappeenrannassa saimme teoriatietoa, jota sovellettiin Laukkaradan maastossa. Kainuun prikaatin osaamiskeskuksessa pääsimme harjoittelemaan varusmiesten kanssa toimintaa sekä varusmiesten kouluttamista.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun opiskeluiden aikana toimimme varusmiesten kanssa vertaisten sijaan. Opiskelijoina pidimme tätä hyvin antoisana kokemuksena.

Miinan kätkemisen lisäksi Kainuun korvessa päästiin todistamaan myös erilaisia hävitteitä. On myönnettävä, että yksittäinen pioneerikadetti oli vähintään yhtä innoissaan kuin mukana olleet varusmiehet, sillä kyseessä oli satojen kilojen silta ja tiehävitteet ääni- ja tärinäefekteineen.

Liikkeenedistämisen kokonaisuudessa opiskeltiin taistelukenttäraivaamista, tienpitoa ja ylikulun varmentamista sekä ryhmän toimintaa liikkeenedistämistehtävällä. Liikkeenedistämisen opinnot toteutettiin liikkeenedistämisen osaamiskeskuksessa Karjalan prikaatissa, jossa koulutus oli järjestetty hyvin. Kurssiosaston henkilökunta osasi valmistella koulutettaville monipuolisia case-harjoitustilanteita, joissa suosittiin monimaalitilanteita ja kantapään kautta oppimista varsinkin taistelukenttäraivaamisen osalta.

Ylikulun varmentamisen mieleenpainuvimpana kokonaisuutena oli palkkisilta-kurssi. Kurssin aikana Karjalan prikaatin EOD-kentän läheisyyteen rakennettiin varsin toimiva palkkisilta, joka vihittiin käyttöön näyttävällä ylikululla rakentajien ja kuorma-auton toimesta. Kadetit rakensivat samaisen paikan läheisyyteen myös metsäsaarekkeen läpileikkaavan tien, joka on eheässä kunnossa vielä tänäkin päivänä.

Suojanedistämisen opintojakson jälkeen Lappeenrannan Laukkaradalla on taas hieman enemmän poteroita ja korsuja kurssin rakennettua alueelle katettuja partiopoteroita ja puoliryhmäkorsuja. Kurssi oli todella hyvä kokonaisuus, joka opetti paljon linnoittamisen vaativuudesta niin ajan kuin työmäärän suhteen. Kurssi oli fyysisesti hyvin raskas, sillä päivät lapion varressa venyivät pitkiksi. Kurssilaiset vastasivat katettujen partiopoteroiden valmistelusta käytännössä täysin. Työn jälki oli selvästi pioneeria tyydyttävää. Aluerakentajan kanssa yhteistyössä valmistui puoliryhmän korsu. Kaivinkoneella kaivettu sija mahdollisti itse korsun rakentamisen oikeaoppisesti.

Komento- ja huoltojoukkueen ryhmätason opintojakso sai alustuksensa PIONK välineet ja kalusto – opintojaksolla, jolla tutustuttiin suojelutiedusteluryhmän keskeisiin laitteisiin ja kalustoon. Opintojaksolla opiskelijalle annettiin perusteet ryhmien toiminnasta ja kalustosta käytäntöön sitoen. Kouluttajan näkökulmasta uudet tiedot antoivat tukea johtamiselle, sillä se auttoi ymmärtämään huoltavan yksikön tehtävät ja suorituskyvyt.

Viimeiset kolme viikkoa toteutettiin Porin prikaatissa Säkylässä, keskittyen kevyen pelastusryhmän ja suojelutiedusteluryhmän toimintaan. Toiminta oli nousujohteista eli aluksi perusteiden kautta siirryttiin suorittamaan.

Suojelutiedustelutoimintaa harjoiteltiin käytännössä partiokoossa. Käytännön harjoittelu koostui CBRN -teeman ympärille. Harjoittelu sisälsi muun muassa saastealueen rajan selvittämistä ja operatiivista näytteenottoa. Kevytpelastusryhmän tehtäviä harjoiteltiin ryhmäkoossa. Käytännön näyttöihin kuului esimerkiksi ihmisen pelastamista kolaroidusta autosta sekä autopalojen sammutusta.

Työharjoitteluita opiskelijoille järjestettiin kaksi kappaletta. Opiskelijan palveluspaikasta riippuen, työharjoittelu toteutettiin joko Kainuun, Karjalan tai Porin prikaatissa.

Ensimmäinen työharjoittelu sisälsi ryhmän kouluttamista. Eri varuskunnissa opiskelijoilla oli erilaisia koulutusaiheita, kuten raivaamista, miinojen asentamista ja pienkoneiden käyttämistä. Lisäksi varusmiehille pidettiin erinäisiä pioneeriaselajiin liittyviä oppitunteja auditorioissa.

Toisessa työharjoittelussa opiskelijat lähtivät pääsotaharjoitukseen eri puolelle Suomea Niinisalosta aina Sodankylään asti joukkueiden kouluttajiksi. Työharjoittelut antoivat kouluttajan näkökulmaa käytännön haasteista ja koulutuksen suunnittelusta sekä sotaharjoituksessa toimimisesta.

Pääsotaharjoituksessa varusmiesten tulisi jo osata aselajinsa toiminta, jolloin opiskelijan /kouluttajan kouluttamisen ja mentoroinnin kohteena olisi ihannetilanteessa lähinnä varusmiesjohtajat. Pioneerikoulun valvomassa olleet opettajat antoivat opiskelijoille koulutuksista palautetta ja ´kouluttajan kultahippusia´.

Kevään opinnot olivat nousujohteiset joukkueenjohtajan tasolta komppanian päällikön toimintaan. Joukkueen organisaatiosta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä saatiin kattavat perusteet, jonka jälkeen harjoituksessa pääsimme harjoittelemaan toimintaa joukkueenjohtajina. Opintojakson opetusmenetelmät olivat monipuolisia, esimerkiksi VBS -ympäristö ja sotapelit, joilla kyettiin testaamaan käskyjen toteuttamiskelpoisuutta.

Komppanian johtamista harjoiteltiin puolustuksessa ja hyökkäyksessä. Komppanian toimintaa harjoiteltiin luokkaolosuhteissa. Harjoitus toteutettiin partioittain siten, että vuoroittain kukin partion jäsen oli komppanian päällikkö, varapäällikkö ja tilannetta pelaava joukkueitten johtajia kuvaava elementti. Alaiset saattoivat opiskelijasta riippuen antaa enemmän tai vähemmän painetta komppanian komentopaikalle, jossa kaksi muuta opiskelijaa suorittivat johtamistehtäviä päällikkönä tai varapäällikkönä.

Komppanian päällikkönä harjoittelusta sai näkemystä tehtävän paineista, kun tilanteita kertyy monta samaan aikaan. Tämän kaltaisia johtamisharjoituksia oli komppanian kokonaisuuden osalta kaksi. Toinen puolustustilanteessa ja toinen hyökkäystilanteessa.

Joukkuetason ammunnat toteutettiin Säkylässä ja kaikki kadetit suorittivat ammuntojen johtamisen mallikkaasti. Varusmiehet pääsivät harjoittelemaan aktiivista puolustusta sekä hyökkäystä putkiraivaimen kanssa. Opintojakson tarkoituksena oli antaa opiskelijoille selvät sävelet siitä, miten joukkuetason ammunnat käytännössä toteutetaan suunnittelun aloittamisesta ammunnan purkuun asti.

Korona: Kaikkia puhuttava ja kaikkeen toimintaan vaikuttava korona vaikutti myös Pioneerikoululla. Luokkaopiskelussa hengityssuojaimesta tuli arkipäivää ja vieraillessa eri varuskunnissa suojainta pidettiin aina varusmiesten kanssa toimiessa. Koronaperuutuksista huolimatta kiitokset kuitenkin Pioneerikoululle korvaavien menetelmien järjestämisestä tarvittaessa.

Hyvä yhteishenki: 105. kadettikurssin pioneerilinjan opiskelijoiden humoristinen ote näkyi opiskelussa Pioneerikoululla pilkkeenä silmäkulmassa, yhteishengessä sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutuksessa. Opiskeluiden päättyessä ja haikeiden Schmardenin päivän eli Pioneerikoulun perinnepäivän juhlallisuuksien jälkeen heinäkuussa oli aika suunnata kohti viimeisiä opintoja, valmistumista ja odottamaan työelämään pääsyä."

Elokuussa kadetit viimeistelivät opintonsa Santahaminassa MPKK:ssa ja valmistuivat 27.8.2021.

Onnea valmistuneille, toivottaa Maasotakoulu!


 

´