Hyppää sisältöön

KAJAANI17-harjoituksessa paikallispataljoona toiminnan keskiössä

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 5.9.2017 20.22
Uutinen
Reserviläiset tilannekatsauksessa Kainuun SOTEn kanssa

KAJAANI17-harjoituksen tarkoituksena on kehittää puolustusvoimien ja erityisesti paikallisjoukkojen valmiutta sekä kykyä paikallispuolustustehtäviin sekä eri viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Perustettavien sotilasjoukkojen päätehtävä on paikallispuolustuksen harjoittelu.

Harjoituksen painopisteenä on tilannekuvan jakaminen eri viranomaisten välillä sekä toiminta haastavissa moniviranomaistilanteissa, niiden käytännön johtaminen, tiedonvaihto ja raportointi. Joukot harjoittelevat esimerkiksi virka-avun antamista moniviranomaistilanteissa, erilaisia valvonta- ja suojaustehtäviä, kiinniottotehtäviä sekä voimankäyttötilanteita. Pääosa harjoitustilanteista vaatii useamman eri viranomaisen välistä yhteistoimintaa, mitä harjoitellaan normaaliolojen häiriötilanteissa sekä yllättävissä ja monialaisissa hybridiuhkatilanteissa.

Reserviläisten kertausharjoitusmääriä on viime vuosina kyetty lisäämään, millä on ollut positiivinen vaikutus sodan ajan joukkojen ja reserviläisten suorituskykyyn. Turvallisuusympäristöön liittyvien uhkien monimutkaistuessa viranomaisten yhteistoiminnan tarve on lisääntynyt. Suomalaisen kokonaisturvallisuuden konseptin mukaisesti turvallisuusuhkiin varautuminen on viranomaisten yhteinen asia. Paikallispuolustusharjoitukset ovat erinomainen alusta kaikkien viranomaisten yhteiselle harjoittelulle.

Paikallispataljoonan reserviläiset tapasivat kaupungin edustajia.

Viranomaisten välisen yhteistoiminnan punainen lanka on yhteinen tilannekuva ja tilanneymmärrys, joka luo pohjan johtamiselle ja tarvittaville toimenpiteille. Reserviläisistä ja palkatusta henkilökunnasta muodostetulla paikallispataljoonalla on keskeinen rooli yhteiskunnan tärkeiden toimintojen paikallisen tason turvaamisessa yhdessä rajavartiolaitoksen (RVL), pelastuslaitoksen (PELA), poliisin, hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Sosiaali- ja terveysalueen (SOTE), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY), Aluehallintoviraston (AVI) paikallisten toimijoiden sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Nämä kaikki toimijat ovat myös mukana KAJAANI17-harjoituksessa, johon osallistuu kaikkiaan noin 200 eri alojen viranomaista. Harjoitukseen liittyy kiinteästi myös samaan aikaan toteutettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtama MUUTTO17-harjoitus, jossa alueen kunnat ja pelastusviranomaiset ovat vahvasti mukana.

KAJAANI17-harjoitukseen osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja puolustusvoimien henkilökuntaa. Varusmiehet toimivat harjoituksessa valmiusyksikössä, sotilaspoliisiyksikössä, suojauskomppanioissa sekä huolto- ja tukijoukoissa.

Paikallispataljoonan reserviläiset perehtyivät Kajaanin kaupungin kanssa yhteisten tehtävien hoitamiseen eri oloissa.

Paikallispataljoona tuntee alueensa

Reserviläiset osallistuvat harjoitukseen osana omaa paikallispataljoonaansa. Paikallispataljoona on muodostettu puolustusvoimien henkilökunnasta sekä reserviläisiä. Joukkojen vahvuutena on muun muassa hyvä paikallistuntemus vastuullaan olevista seuduista. Paikallispataljoonat ovat harjoituksen keskiössä. Ne vastaavat tehtävien johtamisesta ja toimeenpanosta paikallisella tasolla yhdessä alueen muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Paikallispataljoonan resurssit ja tehtävät on sovitettu nimensä mukaisesti paikallisiin olosuhteisiin. Paikallispataljoonan kokoonpanossa on vähän kantahenkilökuntaa, valtaosan henkilöstöstä ollessa reserviläisiä. Paikallispataljoonan toiminnassa korostuu paikallisuus ja paikallistuntemus. Paikallispataljoonan henkilöstössä on hyvin alueensa ja alueen infrastruktuurin sekä yhteiskunnan toiminnan ja suorituskyvyn tuntevia henkilöitä.

Paikallispuolustuksen yhtenä keskeisenä resurssina ovat Maakuntakomppaniat. Maakuntakomppaniaan sijoitetut reserviläiset ovat vahvasti sitoutuneet yksikön toimintaan. Esimerkiksi rauhan ajan onnettomuustilanteissa heitä voidaan kutsua muiden viranomaisten toiminnan tukemiseen. Heillä on hyvä paikallistuntemus ja siviilielämän kautta myös hyvät kontaktit paikallisiin viranomaisiin ja olosuhteisiin. KAJAANI17-harjoituksessa Maakuntakomppania toteuttaa sekä sotilaallisia maanpuolustustehtäviä että osallistuu eri viranomaisten virka-apupyyntöjen toteuttamiseen. Viranomaisten toimintaa tukevia tehtäviä ovat muun muassa suojaamis-, eristämis- ja kiinniottotehtävät.

Kainuun maakuntakomppanian reserviläisiä tehtävässä.

KAJAANI17-harjoitus on samalla Kainuun prikaatin ja I/17-saapumiserän sotilaspoliisikoulutettujen varusmiesten loppusota. Sotilaspoliisit toimivat rakennetulla alueella ja maastossa tehtävien painottuessa kohteen- ja henkilösuojaustehtäviin sekä etsintä- ja voimankäyttötehtäviin. Sotilaspoliisit osallistuvat myös virka-aputehtäviin, joissa korostuu saumaton yhteistoiminta muun muassa poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa.

Paikallispuolustusharjoitusten päämääränä on parantaa reserviläisten ja varusmiesten sekä henkilökunnan osaamista paikallispataljoonan tehtävissä sekä parantaa ja osoittaa paikallispuolustusjoukkojen valmiutta. Kainuun prikaatin alueella toteutettiin alkuvuodesta OULU17-paikallispuolustusharjoitus ja nyt käynnissä oleva KAJAANI17-harjoitus saa myös jatkoa. Ensi vuonna ovat vuorossa KUOPIO18- ja JOENSUU18-paikallispuolustusharjoitukset. Näillä harjoituksilla parannetaan merkittävästi paikallisjoukkojen ja alueen viranomaisten valmiutta ja toimeenpanokykyä hoitaa tehtäviään eri valmiustiloissa.

Tammikuussa palveluksensa aloittaneille sotilaspoliiseille KAJAANI17 on loppusota.