Hyppää sisältöön

Reserviupseerit sata vuotta puolustusjärjestelmämme takuumiehinä

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 10.6.2021 12.17
Tiedote
kenraali Jaakko Valtanen

Puolustusvoimain entinen komentaja kenraali Jaakko Valtanen on viime sotiemme ajasta lähtien voinut muodostaa käsityksensä reserviupseeriston merkityksestä Puolustusvoimille ja maanpuolustuksellemme. Reserviupseerikoulun yhdellä vuodella eteenpäin siirretyn 100-vuotispäivän pääjuhlan 12.6.2021 lähestyessä, Reserviupseerikoulun johtaja pyysi kenraali Jaakko Valtasta laatimaan näkemyksistään lyhyen yhteenvedonomaisen kokonaiskatsauksen. Hän suostui tehtävään, pitäen sitä itselleen arvokkaana huomaavaisuuden osoituksena. Hänen otsikoimansa kirjoitus julkaistaan verkkoartikkelina juhlapäivän ohjelman johdantona.

Usein toistettu arvio siitä, että reservin upseeristo on korvaamattoman tärkeä ja vaikutuksiltaan erittäin merkittävä osa ulkoisten uhkatilanteiden varalta muodostettavaa puolustusjärjestelmäämme, on mielestäni jatkuvasti hyvin perusteltavissa.

Tärkeimmät sotilaalliset arviotekijät johtuvat järjestelmämme perustaksi valitusta yleisestä asevelvollisuudesta. Sen tuottama ja tehtäviinsä valmiiksi sijoitettujen asevelvollisten suuri määrä antaa mahdollisuuden muodostaa riittävästi toimintakykyisiä joukkoja koko valtioalueemme val-vomiseksi, hallitsemiseksi ja puolustamiseksi. 

Reserviupseerit muodostavat lähes kokonaan kaikissa puolustushaaroissa perustettavien alempien joukkotasojen johdon ja eri johtoportaiden päällystön. Tarvittava erikoisupseeristo löytyy sekin siviilikoulutettujen reserviupseereiden joukosta. Puolustuksemme kehittämisen tarpeisiin reserviupseeristosta löytyy myös paljon uusinta erikoisosaamista. Digitaalisten ja muiden ei-sotilaallisten uhkien torjumisen kannalta se on Puolustusvoimille erinomainen tuki. Vähäväkisen ja laaja-alaisen maamme sotilaallinen puolustus voidaan mielestäni edelleen rakentaa vain tukeutumalla yleiseen asevelvollisuuteen. Sitä on meillä toteutettu ja kehitetty katkeamattomasti ja on-nistuneesti jo sadan vuoden ajan ulkoisten olosuhteiden jyrkistäkin muutoksista huolimatta. Yleisellä asevelvollisuudella on jatkuvasti ollut kansalaistemme suuren enemmistön vahva kannatus ja tuki. Se vahvistaa heidän oikeuttaan ja velvollisuuttaan puolustaa maatamme. 

Reserviupseereilla on myös osaltaan merkittävä turvallisuuspoliittinen vaikutuksensa. Hyvin toimi-va alueellinen puolustusjärjestelmämme runsaine paikallisjoukkoineen viestittää keskeytyksettä ja ennalta ehkäisevästi sanomaa sitä, että maatamme ei kannata vetää kansainvälisten selkkausten piiriin, koska se aiheuttaa sitä yrittävälle ennalta arvaamattomia menetyksiä ja tappioita.

Yleisellä asevelvollisuudella ja sen tuottamilla reservin johtajilla on jatkuvasti ollut myös vaikutta-va yhteiskunnallinen merkitys. Historiamme vaikeissa murrostilanteissa 1920-ja 1930-luvuilla, talvi- ja jatkosotamme kuolemavaaratilanteissa sekä Lapin sodan kriittisessä alkuvaiheessa samoin kuin sotien jälkeisinä kriisivuosina reserviupseerit osoittivat luotettavuutensa ja uskottavuutensa osaavina taistelutilanteiden johtajina sekä kansanvaltaisen oikeusjärjestelmämme lojaaleina puo-lustajina. Näin kaikki kansalaispiirit yhteiseen vastuuseen kokoava yleinen asevelvollisuus ja puolustusjärjestelmämme ovat omalta osaltaan tasapainottaneet ja rauhoittaneet vaikeiden aikojen yhteiskunnallista ilmastoamme ja vahvistaneet kansalaistemme uskoa itsenäisen isänmaamme tulevaisuuteen. 

Yleinen asevelvollisuus koskettaa toistuvasti ja monin tavoin edelleen useimpien suomalaisten perheitä ja koteja. Kansalaisten hyväksymät puolustusjärjestelmämme toteuttamistavat ylläpitävät omalta osaltaan myös heidän puolustusmyönteisyyttään ja vahvistavat heidän puolustustahtoaan. Puolustusmyönteisyyden pysyvyys on osaltaan vaikuttanut siihen, että reserviupseerikoulutukseen valittujen miesten ja naisten lukumäärä on jatkuvasti hyvin täyttänyt lasketun tarpeen. Naisten osuus on ollut kasvava.

Kokonaisturvallisuutemme toimialakirjossa talouselämän ja muiden alojen johtotehtäviin va-pautettavat reserviupseerit ovat maanpuolustuksen monitahoisen kokonaisuuden ymmärtäjinä sekä usein pitkien johtamiskokemustensa takia kaikille osapuolille korvaamaton voimavara.

Reserviupseerikoulu on jo sadan vuoden ajan ollut erinomaisesti aikakausien vaihtuvia vaatimuksia seuraava ja niitä toimintaansa soveltava oppilaitos. Unohtamatta Meri- ja Ilmavoimien sekä eräiden erikoisalojen yhtä merkittävää koulutustyötä, Reserviupseerikoulu on monin tavoin ansainnut yleisesti arvostetun asemansa.

Nuorena reservin vänrikkinä rintamatehtävissä palvelleena viime sotiemme veteraanina olen saanut kauan seurata ja jatkuvasti iloita Reserviupseerikoulun työn tuloksista ja sen saavutuksista. Toivotan koulun korvaamattoman tärkeälle työlle jatkuvaa menestystä.


Espoossa 20.5.2021

Jaakko Valtanen                                                         
                                                     

´