Hyppää sisältöön

Viranomaisyhteistyö on keskeinen osa Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitusta

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 8.3.2023 19.36
Tiedote

Yleisölle avoin Puolustusvoimien ja viranomaisten kalustonäyttely järjestettiin Multisillan ostoskeskuksella osana Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitusta. Kalustonäyttelyn yhteydessä järjestetyssä mediatilaisuudessa paikallisturvallisuuden keskeisten toimijoiden avainhenkilöt kertoivat sekä omasta että yhteisestä toiminnastaan.

Panssariprikaatin johtamaan Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitukseen sisältyneet kalustonäyttely ja mediatilaisuus järjestettiin Tampereen Multisillan ostoskeskuksella tiistaina 7. maaliskuuta klo 10–12. Raikkaana pakkasaamuna järjestetty tilaisuus keräsi alueelle paikallisia asukkaita ja muita aiheesta kiinnostuneita henkilöitä.

Mediatilaisuuden Multisillan Nuorisotilassa avannut Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen kertoo käynnissä olevan harjoituksen valmistelujen alkaneen jo puolitoista vuotta sitten.

– Tätä harjoituskokonaisuutta on suunniteltu viranomaisten kanssa yhteistyössä jo puolentoista vuoden ajan. Tämä on mahdollistanut kaikkien asioiden resurssoinnin sillä tavoin, että suunniteltuja asioita voidaan toteuttaa ja harjoitella. Matkalla on pidetty useita valmistelutilaisuuksia, ja tämä harjoitus on tietynlainen kruunu sille matkalle, joka on puolentoista vuoden aikana kuljettu, toteaa Marttinen.

– Pirkanmaa 23 -harjoituksessa meillä on yhteinen harjoitusalusta, jossa kukin paikallistason turvallisuusviranomainen voi harjoitella omia tehtäviään sekä yhteistoimintaa poikkeusoloissa. Painopiste toiminnassa on Tampereella ja sen lähialueilla Ylöjärvellä, Kangasalla, Pirkkalassa sekä ammuntojen osalta Hämeenlinnassa Hätilän alueella.

Paikallispuolustusharjoituksessa testataan osia poikkeusolojen suunnitelmista sekä ylläpidetään ja jaetaan paikallispuolustuksen tilannekuvaa Puolustusvoimien eri toimijoiden, viranomaisten sekä puolustusalan yritysten kesken.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen

– Yhdessä muiden viranomaisten kanssa harjoittelemalla pyrimme varmistamaan sen, että yhteiskunnan kriittiset toiminnot jatkuvat ja kansalaisten arki on mahdollisimman normaalia niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Harjoittelu vahvistaa valmiuttamme ja kehittää suorituskykyämme alueellisesti, sanoo Marttinen. 

– Poikkeusolojen tehtäviimme kuuluu kohteiden suojaamista, alueiden valvontaa ja rajoitettuja taistelutehtäviä. Keskiössä on kuitenkin kokonaisturvallisuuden malli, jossa kullakin viranomaisella on laissa määrätyt tehtävät, jotka jatkuvat myös häiriötilanteissa ja poikkeustilanteissa. Tarvittaessa omien resurssien jäädessä riittämättömiksi pyydetään toisilta viranomaisilta virka-apua. Paikallisturvallisuus rakennetaan ja ylläpidetään yhdessä.

Paikallisen reserviläisten joukon aktiivisuus ja osaaminen ovat olennainen osa paikallispuolustusta.

– Hyödynnämme laajasti reserviläisiä ja heidän osaamistaan paikallispuolustuksessa. Sijoitamme paikallisjoukkojen tehtäviin alueensa hyvin tuntevia reserviläisiä, joilla on halu kehittää omaa osaamistaan paikallispuolustuksen eri tehtävissä omaan sodanajan tehtäväänsä liittyen. Hyödynnämme siviilielämässä saatua koulutusta myös poikkeusolojen tehtävissä ja käytämme reserviläisiä myös kouluttajatehtävissä. Reserviläiset pääsevät harjoittelemaan yhteistoimintaa niin varuskunnan muiden toimijoiden kuin viranomaistenkin kanssa.

Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula


Tampere panostaa turvallisuusyhteistyöhön

Tampereen kaupunkia tilaisuudessa edustanut riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula sanoo Tampereen nostaneen turvallisuuden tärkeäksi osaksi strategiansa kokonaisuutta. 

– Turvallisuus on erityisen tärkeä ja nouseva trendi, mikä näkyy myös siinä, että se halutaan ottaa entistä enemmän huomioon kaikessa kaupungin kehittämisessä. Erityisesti haluamme strategian mukaisesti tiivistää yhteistyötä eri keskeisten toimijoiden kanssa. Ylläpidämme Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelmaa, jonne kootaan kärkihankkeita, joilla halutaan parantaa turvallisuutta ja viedä sitä eteenpäin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Oman varautumisen pitää olla kunnossa, mutta Perttula näkee kaiken muun kiteytyvän yhteistyöhön. 

– Vain poikkihallinnollisen yhteistyön kautta voidaan saada aikaan kyvykkyyksiä, joilla pystytään vastaamaan tämänhetkisiin haasteisiimme. Perinteisen valmiussuunnittelun rooli on edelleen varsin vahva, mutta oma ajatukseni on, että entistä enemmän tarvitsemme muutoskyvykkyyttä ja kriisinkestävyyttä, koska ajattelemamme tilanteet voivat kuitenkin monesti toteutua hyvin erilaisina.

– Yhteistä tekemistä tarvitaan entistä enemmän, ja kaupunki on laajasti mukana tässäkin paikallispuolustusharjoituksessa. Viestintämme on omalta osaltaan tukemassa tiedonkulkua, harjoittelemme väestön suojeluun liittyviä asioita organisaation sisällä, kaupungin tiloja on paljon käytössä ja olemme tietysti myös mukana harjoituksen eri tilanteissa.

 

Poliisilaitos ja pelastuslaitos takaavat yhteistä turvallisuutta ja palvelevat kansalaisia

Sisä-Suomen Poliisilaitokselta tilaisuudessa puhui ylikomisario Harri Nojonen. Hän sanoo poliisilaitoksen tekevän läheistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa. 

– Harjoittelemme Puolustusvoimien kanssa paljon toimintamalleja sekä yhteistyötä ja käytämme virka-aputehtävissä jatkuvasti Puolustusvoimien kalustoa. Yhteispelillä muodostuu kokonaisturvallisuuden näkökulma, ja Suomessa viranomaisten yhteistyö on erittäin korkealla tasolla, näkee Nojonen.

Poliisin uusi visio on: Poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

– Luottamus arjen turvallisuuteen hankitaan päivittäisellä tekemisellä ja sitä syvennetään yhteistyöllä sekä harjoituksilla. Tuotamme nykyaikaisia ja turvallisia kehittyviä palveluita, teemme yhteistyötä sekä viestimme aktiivisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen pelastuspäällikkö Kari Alanko

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelut siirtyivät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pelastuspäällikkö Kari Alanko kertoo pelastuspalveluiden suorittavan noin 70 000 tehtävää vuosittain.

– Teemme päivittäin yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Pirkanmaalla on ollut äärimmäisen hyvää viranomaisyhteistyötä ja turvallisuusklusteri, joita pyrimme tietenkin ylläpitämään jatkossakin.

– Pelastustoimen näkökulma on, että teemme toimintaamme lähipalveluina, koska kaiken perusta on se, että asukkaat saavat palvelua jatkossakin yhtä hyvänä, ellei parempanakin kuin aikaisemmin.
Alanko sanoo viranomaisyhteistyön onnistumisen vaativan hyvää yhteistyön koordinointia.

– On äärimmäisen hyvä asia, että vuosittaisten harjoitusten ja arjen ohella meillä on paljon muitakin tapaamisia eri viranomaisten kanssa. Tiedonvaihto on tänä päivänä erittäin tärkeää. Kolmen viime vuoden tapahtumien myötä varmasti jokainen viranomaistaho parantanut tiedonvaihtoaan, uskoo Alanko.

– Tällä viikolla harjoittelemme poikkeusolojen johtamisjärjestelmää eri viranomaisten kanssa. Asioiden harjoittelu normaalioloissa on perusta sille, että asiat sujuvat myös poikkeusoloissa.

MPK ja Pirkanmaan turvallisuusklusteri viranomaisten mukana luomassa yhteistoimintaa

Maanpuolustuskoulutus MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja, joka tarjoaa koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sotilastaitojensa tai yleisten turvallisuustaitojensa ylläpitämisestä, kehittämisestä ja laajentamisesta. Mediatilaisuuteen osallistunut MPK Hämeen piiripäällikkö Matti Eskola kertoo kursseille hakeutumisen seitsemänkertaistuneen Ukrainan sodan ensimmäisten viikkojen aikana.

– Vastasimme kysyntään kaksinkertaistamalla koulutustarjontamme. Viime vuonna koulutuksiimme osallistui kaiken kaikkiaan 60 000 henkilöä ja kurssien kautta toteutettiin yhteensä 100 000 koulutusvuorokautta.

Lakisääteisesti MPK:n koulutuksiin kuuluu naisille suunnattu koulutus. Kolme neljäsosaa MPK:n koulutuksista on sotilaalliseen valmiuteen liittyvää koulutusta, ja kurssilaisista noin viidesosa on naisia.

– Olemme Puolustusvoimien strateginen ja operatiivinen kumppani, mikä tarkoittaa sitä, että muun muassa tämän viikon kertausharjoituksiin MPK on omista sitoutuneistaan kouluttanut Puolustusvoimien toiveiden mukaisesti kouluttajia eri koulutusaiheille eli antanut valmiudet sille, että he pystyvät toimimaan kertausharjoituksissa koulutustehtävissä, kertoo Eskola.

Pirkanmaan turvallisuusklusterin missiona on turvata digitalisoituvaa yhteiskuntaa. Klusteri on matalan kynnyksen innovaatioverkosto oppilaitosten, tutkimusyhteisön, yritysten, julkisorganisaatioiden ja järjestöjen väliselle yhteistyölle.

– Pirkanmaan turvallisuusklusteri on verkosto, jolla ei ole virallista roolia, mutta klusteri vastaa tarpeeseen tuntea toimijat ja viranomaiskentän ulkopuolelta yritykset sekä rakentaa isompia kokonaisuuksia, avaa Petri Nykänen, Pirkanmaan turvallisuusklusterin johtaja Business Tampereesta.

– Kaksitoista vuotta sitten ensimmäisiä selvityksiä tehtäessä todettiin, että tällä seudulla on niin paljon turvallisuuden osaamista, että menetämme paljon, jos emme osaa sitä yhdistää. Jos kokonaisturvallisuusnäkökulmaa ei olisi, niin turvallisuusklusteria ei varmaankaan olisi olemassa.
Pirkanmaalla on yksi Suomen suurimmista turvallisuuteen liittyvien toimijoiden keskittymistä.

– Täältä löytyy paljon puolustussektorin toimijoita, Puolustusvoimien yksiköitä ja muita viranomaisia. Muun muassa Poliisiammattikorkeakoululla on puolestaan rooli kouluttajana ja tutkijana. Tämä on merkittävä paikka sisäisen turvallisuuden rakentamisessa koko Suomen kannalta, sanoo Nykänen.

Vuodesta 2011 lähtien toiminut Pirkanmaan turvallisuusklusteri on tapa päästä tekemään yhteistyötä seudun muiden toimijoiden kanssa. 

– Pyrimme tuomaan eri toimijoita yhteen. Klusterissa on mukana paljon toimijoita sen takia, että teemme yhdessä kokonaisturvallisuutta ja voimme yhdessä olla ratkomassa erilaisia asioita.

Lue lisää Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoituksesta: https://maavoimat.fi/-/pirkanmaa-23-harjoituttaa-maakunnan-reservilaisia-paikallispuolustuksen-tehtaviin

´