Hyppää sisältöön

Maavoimien komentajan blogi

Tällä sivulla voit seurata Maavoimien komentajan blogia, jossa hän käsittelee ajankohtaisia, maapuolustusta koskevia kysymyksiä.

 

Maavoimien komentajan blogin julkaisut:

Blogit

Veteraanisukupolven tekemä työ kantaa 

Maavoimien komentajan blogi itsenäisyyspäivänä 6.12.2021

Julkaisupäivä 6.12.2021 9.35 Blogit

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, hyvät lukijat, 

Koronapandemia on varjostanut päivittäistä elämäämme kohta kahden vuoden ajan. Vallitsevan koronatilanteen ja voimassa olevien alueellisten rajoitusten ja suositusten vuoksi jouduimme valitettavasti perumaan Lahteen suunnitellun arvokkaan ja perinteisen itsenäisyyspäivän valtakunnallisen paraatin. Perumisella halusimme turvata kaikkien paraatiin osallistuvien terveysturvallisuutta ja estää osaltamme viruksen leviämistä.

Puolustusvoimien päätehtävä on ennaltaehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen voimankäytön tai sillä uhkaamisen kohteeksi. Ennaltaehkäisykyky perustuu suorituskykyisiin joukkoihin ja vahvaan maanpuolustustahtoon. Meidän ei kannata pitää kynttiläämme vakan alla. Puolustusvoimien on oltava osa yhteiskuntaa, elettävä ajassa ja näyttäydyttävä ulospäin niin omille kansalaisille kuin Suomen ulkopuolellekin. 

Vasta ilmestyneessä puolustusselonteossa paikallispuolustus on vahvasti esillä. Puolustusvoimat on kehittänyt paikallispuolustusta viime vuosikymmenen puolesta välistä alkaen. Maakunnalliset paikallispataljoonat ovat olleet kehittämisen keskipisteenä. Seuraava askel on laajentaa paikallispuolustus kattamaan koko laaja-alaisen vaikuttamisen kirjo. Perinteisen sotilaallisen elementin ja viranomaisyhteistyön lisäksi hyödynnetään koko yhteiskunnan potentiaalia. Erityisesti korostuvat kyberturvallisuus, informaatio-operaatiot ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen, esimerkiksi sähkön ja vedenjakelu. Tämä kehitysaskel lisää kykyämme ennaltaehkäistä sotilaalliseen kriisin joutumista ja lisää kansalaistemme mahdollisuuksia osallistua isänmaamme puolustukseen jo normaaliaikana.

Puolustusvoimat on täyttänyt ennaltaehkäisytehtävänsä hyvin, onhan takana jo yli 73 rauhan vuotta. Ennaltaehkäisyn pettäessä on puolustusvoimilla oltava uskottava kyky torjua hyökkääjä. Uskottava puolustuskykymme nojaa kansalliseen puolustukseen. Veteraanisukupolven tekemä työ kantaa. Se on osoitus toimivasta puolustusratkaisusta ja maanpuolustustahdosta. Pelkosenniemi, Tolvajärvi, Raate ja muut sotiemme aikaiset urotyöt eivät unohdu. Kiitos siitä kunnioitetuille sotiemme veteraaneille ja lotille.

Kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö tukee kansallista puolustusta. Sen tehtävänä on mahdollistaa sotilaallisen kriisin aikana saatava tuki. Tänään ja tässä tehtävä kansainvälinen puolustusyhteistyö on avain kriisiajan sotilaalliseen tukeen.

Puolustuksemme perustuu uskottavaan kansalliseen puolustukseen, jota tukee kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö. Maavoimat on kuronut kiinni Meri- ja Ilmavoimien etumatkaa yhteistyön saralla. Yhteistyö kumppanimaiden ja erityisesti Ruotsin kanssa on edennyt ripeästi ja syventynyt. Yhteistyö Ruotsin kanssa on saumatonta, eikä sille aseteta ennakkoon rajoitteita.  

Maavoimien osalta yhteistyön painopiste on pohjoisilla alueilla. Vuonna 2019 Maavoimat harjoitteli Pohjois-Ruotsissa osana ruotsalaista prikaatia. Se oli suurin suomalainen sotilasjoukko ulkomailla sitten toisen maailman sodan. Tänä vuonna keskellä pandemiaa harjoitteli suurin ruotsalainen sotilasjoukko sitten talvisodan osana suomalaista yhtymää. 
Säännöllinen harjoittelu osoittaa, että kykenemme operoimaan yhdessä. Talvisodan ruotsalaisen vapaaehtoisjoukon perinne jatkuu ja elää.

Puolustuksemme perusfundamentit pitävät. Yleinen asevelvollisuus, laaja reservi ja koko maan puolustaminen ovat edelleen valideja. Yleinen asevelvollisuus tuottaa meille riittävät ja hyvin koulutetut sodan ajan joukot. Sen lisäksi se on pohjana korkealle maanpuolustustahdolle. 

Asevelvollisuus on osa demokraattista yhteiskuntaa, jossa jokainen suomalainen nuori: nainen ja mies, aloittaa varusmiespalveluksensa samalta viivalta taustastaan riippumatta. Tämä on täysin poikkeuksellista, katsotaan minne päin maailmaa tahansa. Nuoret sotilaamme ovat esimerkki järjestelmän toimivuudesta ja suorituskyvystä.

Puolustuksemme on ajan tasalla. Tulevaisuudessakin meidän on varmistettava, että suorituskykymme pysyy turvallisuusympäristöön suhteutettuna riittävän korkealla tasolla. Tämä koskee niin materiaalista valmiutta kuin joukkojemme koulutustasoa. Meri- ja Ilmavoimien isot hankinnat ovat osa uskottavuuden ylläpitoa. Ne tukevat ja mahdollistavat myös Maavoimien toiminnan. 2010-luvun kehittäminen takasi Maavoimien suorituskyvyn tälle vuosikymmenelle. Kehittäminen ei pysähdy. Erityisesti Maavoimien liikkuvuutta ja tulivoimaa kehitetään seuraavien vuosien aikana.

Maanpuolustustahto on kaiken perusta ja osa ennaltaehkäisykykyä. Ilman maanpuolustustahtoa, jota toimiva ja ajassa elävä yleinen asevelvollisuus tukee, kaikki muu on merkityksetöntä. Tässä Suomen nuoret ovat avainasemassa. Meillä on suomalainen puolustusratkaisu, meille suomalaisille. Se on hyvä ja uskottava. Pitäkäämme se sellaisena. 

Haluan toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

Maavoimien komentaja
Kenraaliluutnantti Petri Hulkko
 

Veterangenerationens insatser bär 

Kommendören för Armén i sin blogg på självständighetsdagen 6.12.2021 

Ärade veteraner och lottor från våra krig, bästa läsare,

Coronapandemin har kastat sin skugga över vårt dagliga liv i snart två års tid. På grund av det rådande coronaläget och gällande regionala restriktioner och rekommendationer var vi tyvärr tvungna att ställa in den högtidliga och traditionella riksparaden på självständighetsdagen, som vi hade planerat att arrangera i Lahtis. Genom att ställa in paraden ville vi trygga hälsosäkerheten för alla dem som skulle ha deltagit i paraden och för vår del förhindra att viruset sprids.

Det är Försvarsmaktens huvuduppgift att förebygga att Finland blir föremål för militära maktmedel eller hot om användning av sådana. Den förebyggande förmågan grundar sig på prestationsdugliga trupper och en stark försvarsvilja. Det lönar sig inte för oss att hålla vårt ljus under skäppan. Försvarsmakten måste vara en del av samhället, leva i tiden och visa upp sig utåt, såväl för de egna medborgarna som utanför Finlands gränser.

Den nyligen utkomna försvarsredogörelsen lyfter kraftigt fram det lokala försvaret. Försvarsmakten har utvecklat det lokala försvaret från och med mitten av det senaste årtiondet. Landskapsbataljonerna har stått i centrum för utvecklingsarbetet. Följande steg är att utvidga det lokala försvaret så att det omfattar alla aspekter av bredspektrig påverkan. Förutom traditionella militära element och myndighetssamarbete bör hela samhällets potential utnyttjas. I synnerhet betonas cybersäkerheten, informationsoperationer och tryggandet av samhällets vitala funktioner, exempelvis el- och vattendistributionen. Detta steg i utvecklingen ökar vår förmåga att förebygga att vi hamnar i en militär kris och ökar våra medborgares möjligheter att delta i försvaret av vårt fosterland redan under normala förhållanden.

Försvarsmakten har utfört sin förebyggande uppgift väl, bakom oss har vi ju redan mer än 73 år av fred. Ifall den förebyggande verksamheten inte räcker till, måste försvarsmakten ha trovärdig förmåga att slå tillbaka en angripare. Vår trovärdiga försvarsförmåga stödjer sig på det nationella försvaret. Veterangenerationens insatser bär. De vittnar om en fungerande försvarslösning och försvarsvilja. Pelkosenniemi,Tolvajärvi, Raate och andra stordåd under våra krig faller inte i glömska. Detta har vi er, ärade veteraner och lottor från våra krig att tacka för.

Det internationella militära samarbetet stöder det nationella försvaret. Dess uppgift är att göra det möjligt att få stöd under en militär kris. Det internationella försvarssamarbete som äger rum här och nu är nyckeln till militärt stöd under krisförhållanden.

Vårt försvar grundar sig på ett trovärdigt nationellt försvar, som stöds av ett internationellt militärt samarbete. Armén har tagit in det försprång som marinen och flygvapnet hade i fråga om samarbetet. Samarbetet med partnerländer och i synnerhet med Sverige har avancerat i snabb takt och fördjupats. Samarbetet med Sverige fungerar väl och för det ställs inga restriktioner på förhand.

För Arméns del ligger tyngdpunkten för samarbetet i de nordliga områdena. År 2019 övade armén i norra Sverige som en del av en svensk brigad. Det var det största finländska militära förbandet utomlands sedan andra världskriget. I år, mitt under pandemin, övade det största svenska militära förbandet sedan vinterkriget som en del av ett finländskt operativt förband.
Regelbundna övningar visar att vi har förmåga att operera tillsammans. Traditionen som den svenska frivilliga truppen skapade under vinterkriget lever fortfarande kvar.

De grundläggande fundamenten för vårt försvar består. Allmän värnplikt, en bred reserv och att hela landet försvaras gäller fortfarande. Genom den allmänna värnplikten får vi tillräckliga och välutbildade krigstida trupper. Dessutom utgör den grunden för en stark försvarsvilja.

Värnplikten är en del av ett demokratiskt samhälle, där alla unga i Finland: kvinnor och män, inleder sin beväringstjänstgöring med samma utgångspunkt, oberoende av bakgrund. Detta är fullständigt exceptionellt, om man så ser sig om var som helst i världen. Våra unga soldater är exempel på att systemet fungerar och på dess prestationsförmåga.

Vi har ett tidsenligt försvar. Även i framtiden måste vi säkerställa att vår prestationsförmåga i förhållande till säkerhetsmiljön förblir på en tillräckligt hög nivå. Detta gäller såväl den materiella beredskapen som våra truppers utbildningsnivå. Marinens och Flygvapnets stora upphandlingar utgör ett led i upprätthållandet av trovärdigheten. De stöder och möjliggör också Arméns verksamhet. Utvecklandet av Armén under 2010-talet garanterade Arméns prestationsförmåga för detta decennium. Utvecklingsarbetet stannar inte upp. 
I synnerhet Arméns rörlighet och eldkraft kommer att utvecklas under de följande åren.

Försvarsviljan är grunden för allt och en del av den förebyggande förmågan. Utan försvarsviljan som stöds av en välfungerande allmän värnplikt, som lever i tiden, är allt annat betydelselöst. Här innehar Finlands ungdomar en nyckelposition. Vi har en finländsk försvarslösning, för oss finländare. Den är bra och trovärdig. Låt oss bevara den som sådan.

Jag vill önska er alla en trevlig självständighetsdag!

Kommendören för Armén
Generallöjtnant Petri Hulkko

Work of the veterans’ generation continues to be disseminated 

Army Commander’s blog on the Finnish Independence Day on 6 December 2021      

Honoured veterans and lottas of our wars, as well as all readers of this, 

For nearly two years now, the coronavirus pandemic has cast its shadow over our daily lives. Due to the current coronavirus pandemic situation and in respect of the existing regional restrictions, we unfortunately had to cancel the National Finnish Independence Day Parade, part of heritage, planned to be arranged in Lahti. By canceling the parade, we wanted to ensure safeguarding the health security of all those participating in the parade and to prevent the virus from spreading.

The Finnish Defence Forces’ main task involves preventing Finland from becoming a target of military use of force or of a threat thereof. The preventive capability rests on capable troops and on a strong will to defend. It is not worth our while to hide our light under a bushel. The Finnish Defence Forces must remain part of society, live with the times, and show ourselves outwardly both to our own citizens and outside Finland. 

The recently published Government Defence Report prominently features the notion of local defence. Since the mid-2010s, the Finnish Defence Forces has developed local defence measures. This development activity has focused on the regional local battalions. The next step involves extending local defence to cover the whole spectrum of broad-range effects. In addition to the traditional military element and inter-authority cooperation, this entails utilising society’s full potential. In particular, this underlines the importance of cyber security, information operations, and securing society’s vital functions, such as sustained supply of electricity and water. This development will increase our ability to prevent from being involved in a military crisis, and enhance our citizens’ opportunities to participate in defending our fatherland already in normal times.

The Finnish Defence Forces has carried out its preventive task well, given that more than 73 years have elapsed in peace. In case preventive measures fail, the Defence Forces must sustain a credible capability for repelling an offender.  Our credible defence rests on national defence. The work of the veterans’ generation continues to be disseminated. It is an indication of a viable defence solution and of the will to defend. Pelkosenniemi, Tolvajärvi, Raate, and other Herculean efforts from our war times will never be forgotten. We thank you for this, honoured veterans and lottas of our wars.

International military cooperation provides support to national defence. Its task is to enable receiving assistance during a military crisis. International defence cooperation conducted in the here and now is key to military support in time of crisis.

Our defence is based on credible national defence that is supported by international military cooperation. As regards cooperation, the Army has succeeded in catching up with the leading Navy and Air Force. Cooperation with partner nations and in particular with Sweden has promptly advanced and deepened. Cooperation with Sweden is seamless, and no prior restrictions are set to it. 

For the Army, the cooperation’s main effort is in the northern areas. In 2019, the Army undertook training in Northern Sweden as part of a Swedish brigade. This marked the largest number of Finnish military training audience abroad after the Second World War. This year in the midst of the pandemic, the largest number of Swedish training audience since the Winter War exercised as part of a Finnish formation. Regular exercising indicates that we are capable of operating together. The legacy of the Swedish Volunteer Corps in the Winter War lives on.

The fundamentals of our defence will hold. The general liability for military service, extensive reserve, and defence of the entire country continue to be valid. The general liability for military service provides us with a sufficiently strong and well-trained wartime force. Apart from this, it forms the basis for the strong will to defend.

The liability for military service is part of democratic society in which every young Finnish person, woman and man, starts their military service on the basis of equals regardless of their background. This is exceptional, in whichever direction worldwide we take a look at. Our young soldiers set an example of how the system functions and of its capability.

Our defence is up to date. We need to ensure that our operating capability remains at a high enough level in proportion to the security environment also in the future. This applies both to materiel readiness and to the training level of our troops. The substantial procurement projects of the Navy and of the Air Force are part of the sustained credibility. They support and enable also Army operations. The development undertaken in the 2010s ensured the Army capability into the 2020s. The development will not stop here. In particular, Army mobility and firepower continue to be developed over the coming years.

The will to defend is the most vital element in credible defence and part of the preventive capability. Without the will to defend supported by the liability for military service that works and lives with the times, all else is of no importance. Here the youth of Finland are key to this. We have a Finnish defence solution, for us Finns. It is a good and credible one. Let us keep it that way.

I would like to wish a happy Finnish Independence Day to all!

Commander of the Army
Lieutenant General Petri Hulkko

´