Hyppää sisältöön

Maapuolustus 2030-luvulla

Maapuolustus 2030-luvulla toteutetaan osana yhteisoperaatiota.

Maapuolustus vastaa toimintaympäristön muutokseen joustavalla joukkorakenteella, joukkojen operatiivisella ja taktisella liikkeellä, monipuolisella ja ulottuvalla tulenkäyttökyvyllä sekä ylivertaisella johtamisella. Maapuolustus on vahvasti kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut.

Tulevaisuudessa sotien ja kriisien toimintaympäristö muuttuu entistä monipuolisemmaksi ja laajemmaksi. Kriisin osapuolten toimintaan vaikuttavat perinteisten maa-, meri- ja ilmaulottuvuuksien lisäksi myös avaruus- ja kybertoimintaympäristöt. Kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan välttämättä ole konkreettisia joukkoja tai niiden aikaan saamia fyysisiä vaikutuksia, vaan vaikutukset saattavat olla esimerkiksi tietoverkkojen kautta kohdistuvia vaikutuksia. Ne voivat tapahtua automaattisesti ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta tai valvontaa. Tällaisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi johtamisverkkojen käytön häiritseminen kybertoiminnalla tai paikannusjärjestelmien häiritseminen satelliittien kautta.

Maapuolustuksen suorituskykyä kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kohti 2030-lukua. Kehittäminen toteutetaan osana puolustusjärjestelmän kehittämistä siten, että maapuolustuksella kyetään luomaan puolustusjärjestelmälle niitä suorituskykyjä, jotka tukevat puolustusjärjestelmän tavoitteiden saavuttamista.

2030-luvun Maapuolustus toteutetaan yhteisoperaationa. Yhteisoperaatiossa yhteensovitetaan maa-, meri- ja ilmapuolustuksen sekä yhteisten suorituskykyjen käyttö halutun loppuasetelman aikaansaamiseksi. Yhteisoperaatioon saattaa liittyä myös ulkomaisen avun vastaanottaminen.

Havainnolistava kuva, jossa kuvataan miten kynnysjoukot, paikallisesti toimivat joukot, ratkaisujoukot ja rajavartiolaitos sijoittuvat kartalle.

Maaoperointikyky ylläpidetään vahvana. Maaoperaatiot ovat maavoimien johtamia operaatioita, joissa yhteensovitetaan maavoimien eri aselajien ja toimialojen toiminnot ja joilla ennaltaehkäistään, torjutaan tai lyödään maahyökkäykset sekä suojataan yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeiset kohteet, alueet ja toiminnot. 2030-luvun maaoperaatiot perustuvat kynnys- ja paikallisjoukkojen torjunta- ja kulutusvoimaan, johon yhdistyvät operatiivinen tulenkäyttö hyökkääjän syvyyteen sekä ratkaisujoukkojen iskut aloitteen tempaamiseksi ja tilanteen ratkaisemiseksi. Kynnysjoukkojen ja ratkaisujoukkojen taistelua tukevat raja- ja paikallisjoukot. Maavoimien johtamia operaatioita tuetaan Puolustusvoimien yhteisillä suorituskyvyillä sekä Ilmavoimien ja Merivoiminen taistelulla.

Maapuolustuksen kehittämisellä luodaan suorituskykyjä, jotka mahdollistavat joukkojen ja järjestelmien operatiivisen liikkeen sekä riittävän pitkälle kantavan tehokkaan tulenkäytön vastustajan taistelun estämiseksi maa-alueella. Operatiivisen liikkuvuuden ja siihen liittyvän tulenkäytön lisäksi maapuolustuksen 2030-luvun joukot ja järjestelmät mahdollistavat myös paikallisten taisteluiden toimeenpanon.

Maavoimien joukot muodostavat maapuolustuksen suorituskyvyn. Niillä mahdollistetaan koko valtakunnan puolustaminen ja alueellisen painopisteen muodostaminen. Kokonaisuudessaan maapuolustukselle kehitetään 2030-luvulle mentäessä joustava joukkorakenne, joka mahdollistaa maapuolustuksen joukkojen nopean ja tehokkaan käytön erilaisissa tilannekehityksissä. Maavoimien sodan ajan joukot jaetaan käyttöperiaatteiden, valmiusvaatimusten, organisaatiotason ja aselajien mukaan.

Käyttöperiaatteiden mukaan joukot jaetaan kynnysjoukkoihin, ratkaisujoukkoihin ja paikallisesti toimiviin joukkoihin.

Kynnysjoukoilla nostetaan vastustajan kynnystä aloittaa maaoperaatio maatamme vastaan. Kynnysjoukoilla kyetään estämään vastustajalta maa-alueemme vapaa käyttö erityisesti nopeassa tilannekehityksessä, mikäli vastustaja päättää varautumisestamme huolimatta aloittaa operaation.

Ratkaisujoukkojen suorituskyky on kynnysjoukkoja laajempi ja niillä kyetään ratkaisemaan mahdolliset maatamme vastaan kohdistuvat maaoperaatiot osana yhteisoperaatiota.

Paikallisesti toimivia joukkoja kehitetään ja varustetaan nykyistä taistelukykyisemmiksi ja itsenäisemmiksi, jolloin ne kykenevät estämään vastustajan operaatiot paikallisesti. Paikallisesti toimivien joukkojen voimavarana on oman toiminta-alueen vankka tuntemus sekä tehtävän mukaan räätälöity koulutus ja varustus.

Osana maapuolustuksen kehittämistä joukoille ja järjestelmille luodaan 2030-luvulle mentäessä johtamiskyky, joka mahdollistaa reaaliaikaiseen tilannekuvaan sekä tappion- ja häirinnänsietokykyisiin johtamisjärjestelmiin perustuvan tehokkaan johtamisen. Johtamiskyky luodaan sekä moderneilla teknisillä ja innovatiivisilla ratkaisuilla että korkealaatuisella koulutuksella. Yhdessä nämä suorituskyvyt mahdollistavat vastustajaa ylivertaisemman johtamiskyvyn ja operaatioiden toimeenpanon tehtäväjohtamisen periaatteita noudattaen myös silloin, kun johtamisjärjestelmät tai -verkot eivät ole käytettävissä.

Kokonaisuutena kynnysjoukkojen, ratkaisujoukkojen ja paikallisesti toimivien joukkojen taistelulla sekä niitä tukevilla toiminnoilla kyetään kattamaan koko valtakunnan alue. Maapuolustuksen joukot hyödyntävät operatiivista liikkuvuuttaan sekä tehokasta tulenkäyttökykyään. Maapuolustuksen joukkojen joustavalla käytöllä ja Rajavartiolaitoksen sekä Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen tuella kyetään luomaan tilanteen kulloinkin edellyttämä operaation painopiste mihin tahansa valtakunnan alueella. Kuitenkin samalla säilytetään jatkuva kyky puolustukseen koko maan kattavilla paikallisesti toimivilla joukoilla.

Maapuolustus suunnitellaan ja kehitetään itsenäiseksi osaksi yhteisoperaatioita. Tämän lisäksi Maavoimille kehitetään kansainvälinen yhteensopivuus. Yhteensopivuuden myötä maapuolustuksen suorituskyvyillä on mahdollista ottaa vastaan ulkomaista sotilaallista apua sekä tarvittaessa antaa sotilaallista apua kumppanivaltioille myös 2030-luvulla. Kansainvälisen yhteensopivuuden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi nykyistä puolustusyhteistyötä jatketaan ja edelleen kehitetään sekä kahden- että monenvälisesti. Yhteensopivuutta luodaan niin harjoitustoiminnalla kuin rakentamalla suorituskykyjä yhdessä muiden kumppanivaltioiden sekä muiden yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Yhteensopivuuden rakentamisen lopputuloksena maapuolustukselle luodaan kyky toimeenpanna yhteisoperaatioita sekä muiden puolustushaarojen että muiden valtioiden asevoimien kanssa.

´