Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maavoimat

Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden

Jägarbrigaden 8.2.2017 10.00
Pressmeddelande
Soldat skidåkning i skogen

Jägarbrigadens vision är att år 2020 vara ett såväl nationellt som internationellt känt och erkänt kunskapscenter för arktisk utbildning.

 

Detta innebär att Jägarbrigaden utbildar sin egen personal, sina beväringar och reservister i att fungera i Lapplands krävande arktiska förhållanden, ger utbildnings- och expertstöd till arméns andra truppförband, och på begäran även till trupper från andra försvarsgrenar, i ämnen som rör arktisk utbildning, och erbjuder internationella samarbetspartner möjlighet att delta i den arktiska utbildning som ges vid Jägarbrigaden samt skickar sin egen personal på motsvarande kurser eller övningar utomlands.

Soldater i snödräkter på vinterterreng runt en snöskoter. Bredvid banfordonet.

Nästan hela Finland och delar av övriga Norden anses höra till den subarktiska klimatzonen där det är typiskt med svala somrar och kalla vintrar. I synnerhet i Lappland kan temperaturen under vintrarna sjunka ända till -40 grader, snötäcket kan vara omkring en meter tjockt och kring jul och nyår finns knappast något dagsljus alls. Trots dessa särdrag kan den militära verksamheten inte upphöra under årets kallaste period utan den måste anpassas till rådande förhållanden.

Just det här är det centrala i verksamheten: truppernas och individernas utbildning, utrustning och framför allt attityder bör vara sådana att den militära verksamheten, d.v.s. beredskap, operationer, övningar och daglig utbildning löper ändå. Till den här speciella verksamhetsmiljön hör på sitt sätt också de långa avstånden i Lappland, där största delen av området utgörs av obebodd vildmark utan vägar samt av vidsträckta kärrområden och otaliga vattendrag.

Arktisk utbildning

Den arktiska utbildning som Jägarbrigaden för tillfället erbjuder består av utbildning för vinterförhållanden och överlevnadsutbildning, d.v.s. SERE-utbildning, för personal och beväringar. I första hand utbildar Jägarbrigaden på sina personalkurser alltid sina egna unga utbildare för att kunna säkerställa deras kompetens. Men kurser erbjuds också andra truppförband från armén samt olika militära läroinrättningar och övriga samarbetspartner.

Soldaten lyfter sig ur den kalla öppningen

Grundkurs i vinterkrigföring

På grundkursen i vinterkrigföring för personalen ligger tyngdpunkten på individens, stridsparets och gruppens aktiviteter. Under det ca en vecka långa utbildningsskedet lär man ut hur man klär sig rätt för olika vinterförhållanden, hur man skaffar vätska och näring samt hur man på vintern kan göra upp eld med hjälp av tillfälliga redskap, hur man skyddar sig mot köldskador och upprätthåller funktionsförmågan. Dessutom går man igenom vapen- och skjututbildning i vinterförhållanden, övar skidåkning och hur man använder bandlastbilar.

Under den knappt en vecka långa tillämpningsfasen fungerar man i plutoner och utför olika enkla taktiska stridsuppgifter. Förutom de rådande förhållandena bjuds deltagarna under tillämpningsfasen även på utmaningar i form av aktiv motståndsverksamhet. I sin nuvarande form har den här kursen getts vid Jägarbrigaden sedan år 2015 och den har haft ca 30-35 deltagare per år. Kursens undervisningsspråk är engelska och förutom finländare har även amerikaner och svenskar deltagit.

Soldater åker i skogen

Överlevnadsutbildning

Förkortningen SERE kommer från engelskans Survive, Evade (eller Escape), Resistance och Extraction som avser de olika delområdena inom överlevnadsutbildningen som beskrivs i tabellen nedan:

Överlevnad

Dold flykt

Motstånd (vid tillfångatagande)

Undsättning

 • Garantera överlevnad
 • Upprätthålla fysiskt och psykiskt välmående
 • Upprätthålla normal kroppstemperatur
 • Upprätthålla vätskebalansen
 • Trygga tillräckligt kaloriintag
 • Förmåga att fungera i terrängen
 • Undvika att bli upptäckt då man är stilla eller rör på sig
 • Genomföra plan för dold flykt
 • Skydda värdefull information
 • Minska fysisk och psykisk stress
 • Överleva med självkänslan i behåll
 • Motsätta sig utnyttjande i fångenskap
 • Försöka fly
 • Bistå sin undsättning
 • Kommunicera med de egna trupperna
 • Agera vid kontaktpunkten
 • Genomföra undsättningen

Kurs SERE B är ett ca veckolångt intensivt utbildningspaket för personal och beväringar. Genom lektioner, praktiska övningar och en tillämpningsfas undervisas kursdeltagarna i SERE-konceptets ämnen. Förutom de rådande förhållandena bjuds deltagarna också under den här kursen på utmaningar i form av aktiv motståndsverksamhet.

Jägarbrigaden är det enda av arméns truppförband som vår och höst erbjuder sina egna beväringar SERE B utbildning. Det är i huvudsak beväringar som har genomgått spaningsutbildning som går den här kursen eftersom man har kunnat konstatera att det är de som mest behöver dessa färdigheter i sin verksamhet i Lappland.

I Jägarbrigadens SERE B-utbildning för personalen deltar personal enligt truppförbandens behov och på förslag av det egna truppförbandet. Den här kursen har arrangerats från och med år 2015.

En soldat piskar en trästock

Framtida utveckling

Jägarbrigaden utvecklar nu och i framtiden målinriktat sin kompetens inom hela ämnesområdet arktisk utbildning. Detta gör vi vid Jägarbrigaden bland annat genom att i så stor utsträckning som möjligt låta vår egen personal delta i våra kurser och genom intensivt samarbete och lärarutbyte med till exempel de enheter i Sverige och Norge som erbjuder utbildning för vinterförhållanden och SERE-utbildning. I framtiden strävar vi efter att även kunna samarbeta mera med de andra försvarsgrenarna inom försvarsmakten och med Gränsbevakningsväsendet.

Soldater åker skidor i djup snö i mörkret

 

Joukko-osasto Sodankylä Työ ja koulutus