Hyppää sisältöön

Maavoimatutkimuksen vuosiseminaarissa luodattiin kohti tulevaisuutta

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 8.7.2021 10.28
Tiedote

Maavoimien tutkimuskeskus (MAAVTKESK) järjesti perinteisen maavoimatutkimuksen vuosiseminaarin 15.-16. kesäkuuta 2021. Koronarajoituksien vuoksi tapahtuma järjestettiin toista kertaa peräkkäin etäyhteyksin. Tilaisuuteen osallistui tutkimuskeskuksen oma henkilöstö ja edustajia muun muassa pääesikunnasta, Maavoimien esikunnasta sekä Puolustusvoimien tutkimusta tekevistä yksiköistä.

- Seminaarissa esiteltiin hiljattain valmistuneita Maavoimien taisteluun 2030-luvulla liittyviä tutkimuksia. Esitysten jälkeen käytiin vilkasta keskustelua, josta tutkimuskeskus sai perusteita, tietoa ja ideoita jatkotutkimuksiin, kertoo everstiluutnantti Jukka Saarela, Maavoimien tutkimuskeskuksen johtaja.

2030-luvun suorituskykyjen kehitys jo käynnissä


Maavoimallisesti tarkasteltuna 2030-luvun suorituskykyjen kehittäminen on jo käynnissä, ja siihen liittyy myös Maavoimien tutkimuskeskuksen johdolla laadittavat laajat tulevaisuusorientoituneet tutkimukset. Näiden tutkimusten tavoite on antaa Maavoimien johdolle perusteita kehittää suorituskykyjä vastaamaan 2030-luvun uhkaan.


- Maavoimissa isot uudistukset, esimerkiksi taistelutavan muutokset, vievät normaalioloissa vuosia aikaa. Tämä johtuu asevelvollisten koulutusvolyymistä suhteessa sodan ajan vahvuuteen. Siksi 2030-luvun rakentaminen onkin jo käynnissä, Saarela sanoo.


- Maavoimien toimintaympäristön oletetaan kehittyvän 2030-luvulla melkoisesti. Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa ja siitä on tunnistettava keskeiset muutostekijät -trendit ja megatrendit. Samoin on tunnistettava muutos taistelukentän kehityksessä, hän jatkaa. 


2030-luvun taistelun kuvasta on julkaistu internetissä artikkeli Maavoimien sivulla, ote tässä:
"Toimintaympäristön muutos ja uhkakuvien monimuotoistuminen haastavat myös puolustuksen kehittäjät. Sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön on alentunut. Vaatimukset niin joukkojen suorituskykyjä kuin yksittäisen taistelijan taitoja kohtaan ovat kasvaneet. Puolustuksen ennaltaehkäisykyky ja uskottavuus perustuvat riittävään valmiuteen sekä toimintaympäristöön suhteutettuun torjuntakykykyyn. Varautumisessa korostuu sotilaallisen voiman lisäksi myös yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa."


KUVASSA: 2030-luvulla Maavoimien operaatioihin liittyy Meri- ja Ilmavoimien lisäksi kybertoiminta ja avaruuden hyödyntäminen. Autonomia ja erilaiset keinoälyavusteiset järjestelmät ovat oletettavasti läsnä taistelutilassa. Vaikuttamisen keinoja on käytettävä monipuolisesti ja tilanteeseen optimoimalla, hybridivaikuttamisen hengessä. Lisätietoja osoitteesta https://maavoimat.fi/maapuolustus-2030-luvulla 


Maavoimien tutkimuskeskuksen kehittämistehtävät liittyvät lähes poikkeuksetta sodanajan suorituskykyä kehittäviin hankkeisiin. Hankkeiden tueksi tutkimuskeskuksesta osallistutaan muun muassa konseptien laadintaan, vaatimusten määrittelyyn, tieto- ja tarjouspyyntöjen laatimiseen sekä kenttätesteihin. Myös tuotekehitys yhdessä teollisten toimijoiden kanssa, unohtamatta ulkomaisia kumppaneita ja toimijoita, on osa tutkimuskeskuksen normaaliarkea.


Seminaarissa tutkimus- ja kehittämisosaston kahdeksan sektoria päivittivät tilanteen käynnissä olevista kenttätesteistä ja tuotekehitysprojekteista. Sektorien tehtäväkentät kattavat kaikki Maavoimien aselajit ja tärkeimmät koulutushaarat.


Yksi volyymiltä merkittävimmistä hankkeista liittyy taistelijan varustuksen kehittämiseen. Jalkaväen- ja tiedustelun sektorilla on iso rooli hankkeen tukemisessa, jossa toteutetaan useita kenttäkokeita vuodessa ja kehitetään materiaalia yhteistyössä usean kotimaisen teollisen toimijan kanssa.


- Tässäkään hankkeessa kehittäminen ei nojaa pelkästään materiaaliin, vaan myös tahdon ja taidon merkitys on tiedostettu, Maavoimien tutkimuskeskuksen johtaja, everstiluutnantti Saarela toteaa.


Taistelijan suorituskyvyn kehittämisestä 2030-luvun toimintaympäristöön on julkaistu internetissä artikkeli Maavoimien sivulla, tässä ote:


"Taistelijalla on tulevaisuudessa käytössään entistä älykkäämpiä ratkaisuja ja välineitä, joilla hän kykenee toteuttamaan tehtäviään itsenäisesti ja osana joukkoaan. Taistelijan tulivoimaa, suojaa ja tilannetietoisuutta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden uhkiin. Tilannetietoisuus omista ja vihollisen joukoista on ehkä keskeisin taistelijan suorituskykyä parantava suorituskyvyn osa-alue. Taistelijan on kyettävä havaitsemaan vihollinen ennen kuin itse tulee havaituksi, kommunikoimaan oman ryhmänsä jäsenten kanssa reaaliaikaisesti ja saamaan selkeä kuva omien taistelijoiden sijainnista. Varustuksen kehittymisestä huolimatta ihminen – taistelija – on aina keskiössä. Varustuksen on tuettava taistelijan päätehtävän toteuttamista ja oltava riittävän yksinkertainen käyttää. Koulutuksen uudistamisella ja uusilla koulutusvälineillä tulee olemaan keskeinen merkitys uusien järjestelmien ja toimintatapojen oppimiseen, käyttöön ja kestävyyteen taistelutilanteessa."

KUVASSA: Perinteisesti sotilas on kautta vuosisatojen kantanut noin 40 kilon taakan. Ennen tuohon mahtui määrällisesti vähän raskaita varusteita, nykyään paljon kevyitä varusteita. Ase ja siihen liitettävät järjestelmät sekä kommunikaatio- ja tilannekuvajärjestelmät kehittyvät tulevina vuosikymmeninä merkittävästi. 2030-luvulla taistelevilla joukoilla tullee olemaan erinomainen pimeätaistelukyky. Lisätietoja osoitteesta https://maavoimat.fi/taistelijan-suorituskyvyn-kehittaminen-2030-luvulle 

Maavoimien tutkimuskeskus toteuttaa vuodessa noin 90 erilaista tutkimus- ja kehittämistehtävää. Näistä osalla on myös Puolustusvoimallista vaikuttavuutta. Tutkimuskeskus toteuttaa tehtävät pääosin Maavoimien esikunnan ohjaamana ja yhteistoiminnassa muiden Puolustusvoimien tutkimusta tekevien organisaatioiden kanssa, unohtamatta siviiliyrityksiä ja kansainvälistä yhteistyötä.


Maasotakoululla on rooli Maavoimien tulevaisuuden tekemisessä, muun muassa jalkauttamalla tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia operatiiviseen toimintaan sekä henkilökunnan ja asevelvollisten koulutukseen. Maavoimien tutkimuskeskus kuuluu Maasotakouluun yhtenä sen joukkoyksikkönä.


Lue lisää Maavoimien tutkimuskeskuksesta osoitteesta https://maavoimat.fi/tutkimuksella-suorituskykya 

Joukko-osasto
´