Hyppää sisältöön

Reserviupseerikoulutus Maasotakoulussa

Upseerioppilaita koulutetaan Haminassa Reserviupseerikoulussa, joka on Suomen suurin johtajakoulu. Reserviupseerikoulu on vuodesta 1920 alkaen kouluttanut yhteensä yli 183 000 reservin upseeria Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin.

Maavoimien reserviupseerikursseja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Vaikka kurssin nimikkeenä on "Maavoimien reserviupseerikurssi", tuotetaan kurssilla johtajia myös muiden puolustushaarojen sekä Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. Koulutuksella luodaan tiedolliset ja taidolliset perusteet sodan ajan joukkueen tai jaoksen johtajatehtävään. Koulutuksen painopisteinä ovat johtaminen, aselajioppi sekä aselajien välinen yhteistoiminta.

Reserviupseerikurssilla on viisi yksikköä. Yksiköistä Kärkikomppania ja Tiedustelukomppania majoittuvat perinteikkäässä, vasta remontoidussa RUK:n päärakennuksessa. Tulipatteri sijaitsee Kadettikoulunkadun toisella puolella olevalla varuskunta-alueella niin kutsutussa "Hiltonissa" eli Tykistökasarmissa. Pioneerikomppanian punatiilinen "Kapernaumi" niminen kasarmi ja Esikunta- ja viestikomppanian punatiilinen kasarmi ovat molemminpuolin Tykistökasarmia.

Esikunta- ja viestikomppania (EVK)

Komentopaikkalinja: Linjalla koulutetaan komentopaikkajoukkueiden joukkueenjohtajat tai viestijaoksen jaosjohtajan tehtävään sijoitettavat varusmiehet. Koulutuksen painopiste komentopaikkojen/vast. perustamisen, suojaamisen ja ylläpidon suunnittelussa ja johtamisessa.

Viestiasemalinja: Linjalla koulutetaan viestiasemajoukkueen -ja hallintajoukkueen johtajiksi sijoitettavat varusmiehet. Koulutuksen painopiste viestiasemajoukkueen perustamisen, suojaamisen ja ylläpidon johtamisessa sekä hallintajoukkueessa johtamisjärjestelmän suunnittelun ja valvonnan johtamisessa.

Sotilaspoliisilinja: Linjalla koulutetaan sotilaspoliisijoukkueiden johtajiksi sijoitettavat varusmiehet. Koulutuksen painopiste kohteen suojaamisen, toiminnan rakennetulla alueella, etsintä- ja kiinniotto tehtävien sekä erikoisjoukkotoiminnan vastaisen tehtävien suunnittelussa ja johtamisessa.

Kärkikomppania (KÄRKIK)

Kärkikomppaniaan kuuluu jääkäri- ja panssarintorjuntalinja sekä tulenjohtolinja. Kaikille linjoille yhteistä on koulutuksen fyysinen vaativuus ja koulutuksen monipuolisuus; jalkaväen taistelu ja sen tukeminen kaikissa olosuhteissa nykyaikaisella taistelukentällä vaatii johtajilta paljon. Linjojen koulutuksella luodaan tälle yhtenäinen perusta.

Jääkäri-ja panssarintorjuntalinjalla koulutetaan jääkärijoukkueiden ja panssarintorjuntaohjusjoukkueiden johtajia. Linjalla koulutetaan tehtäviin liittyvää tilanteenarviointia, suunnittelua ja toimeenpanoa, unohtamatta perinteistä taistelukoulutusta ja perustaistelumenetelmien hallintaa erilaisissa tehtävissä. Jalkaväen taistelua voi oikeasti oppia vain maastossa! Painopisteenä on johtajakoulutus ja joukkueen johtajan johtamistoiminta erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä.

Tulenjohtolinjalla koulutetaan tulenjohtajia pääasiassa jalkaväkijoukkojen tarpeisiin. Tulenjohtajan tehtävä on tukea joukkoa epäsuoralla tulella, eli hän suunnittelee ja toteuttaa tulenkäytön tuettavan joukon johtajan vaatimusten mukaisesti. Linjalla koulutetaan perusteet epäsuoran tulen asejärjestelmistä ja niiden käyttöperiaatteista sekä käyttömahdollisuuksista erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Tulenjohtolinjan koulutus toteutetaan läheisessä yhteistoiminnassa jääkäri -ja panssarintorjuntalinjan kanssa, jotta jalkaväen taistelusta saadaan riittävät perusteet. Painopisteenä on johtajakoulutus ja saumaton yhteistoiminta tuettavan joukon johtajan kanssa.

Pioneerikomppania (PIONK)

Pioneerilinjalla koulutetaan pioneeriaselajin joukkueenjohtajat. Koulutuksessa keskitytään pioneerijoukkueen johtamiseen sen eri tehtävissä. Koulutus antaa myös perusteet joukkueen taistelun johtamisesta.

Huoltolinjalla koulutetaan huoltokomppanioiden joukkueenjohtajat. Koulutuksessa saa perusteet huoltokomppanian eri joukkueiden johtamisesta. Koulutus antaa myös perusteet joukkueen taistelun johtamisesta.

Tiedustelukomppania (TIEDK)

Tiedustelukomppaniassa koulutusta toteutetaan kahdella eri linjalla; tiedustelulinjalla ja tiedustelutulenjohtolinjalla. 

Tiedustelulinjan muodostavat tiedusteluryhmän johtajiksi, tiedustelu-upseereiksi ja elektronisen tiedustelujoukkueenjohtajaksi koulutettavat. 

Tiedustelutulenjohtolinjan muodostavat tiedusteluryhmien tulenjohtajiksi sekä lennokkiryhmien ryhmänjohtajiksi koulutettavat.

Molemmilla linjoilla annettavan koulutuksen päämäärä on tuottaa niin henkisesti kuin fyysisesti kaikissa olosuhteissa itsenäisesti taistelemaan kykeneviä tiedustelijoita.

Tulipatteri (TPTRI)

Kenttätykistölinjalla (KTL) opiskelee kaikki tykistöaselajin tulevat reservin tuliasemaupseerit. Kenttätykistölinja on jaettu kolmeen eri suuntautumisvaihtoehtoon, jotka ovat tulitoiminta-, patteri- ja tiedustelu-upseeri. Koulutamme tuleville kenttätykistön reservin upseereille perusteet kevyen patteriston johtamisesta. Kurssi huipentuu tykistöammuntoihin Pahkajärvellä, jonka jälkeen kokelaat palaavat joukko-osastoihinsa syventämään osaamistaan ja soveltamaan oppimaansa.

Kranaatinheitinlinjalla (KRHL) opiskellaan ampumatoimintaa ja tuliasematoimintaa raskaalla 120mm, sekä kevyellä 81mm kranaatinheitinkalustolla. Koulutuksen keskiössä on johtajan toiminta, toimeenpanokyky ja päätöksenteko aselajille tyypillisissä ympäristöissä.

Ilmatorjuntalinja (ITL) kouluttaa poikkeusolojen tarpeeseen reservinupseeriston kolmeen eri puolustushaaraan. Suuntautumisvaihtoehtoja linjalla on kaksi kappaletta, joista toinen antaa perusvalmiudet johtokeskusupseereille ja toinen asejärjestelmäyksiköihin.

´